Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PASĀKUMU PRODUCĒŠANA

Jau studiju laikā studentiem, sadarbojoties ar radošās industrijas profesionāļiem, ir iespēja atrast sev piemērotāko radošās industrijas jomu un veidot projektu, ko ir iespējams realizēt dzīvē. Apmācību laikā lekcijas un meistarklases vadīs Latvijas vadošie speciālisti producēšanā, populāri dziedātāji, aktieri, režisori u.c.

Studiju programma: Pasākumu producēšana

Kvalifikācija: Kultūras pasākumu organizators

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 25. augusta sēdes lēmumu ir akreditēts līdz 2027. gada 26. augustam.

Studiju valoda: Latviešu

Studiju programma, kurā Tu apgūsi, kā radošas idejas pārvērst reālos notikumos!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot augsti kvalificētus pasākumu producentus atbilstoši ceturtā līmeņa (EKI 5.) kultūras pasākumu organizatora profesijas standartam, kuri spēj darba vidē izstrādāt un realizēt radošus un ekonomiski pamatotus pasākumus un kuri ir orientēti uz tālākizglītību.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standartam, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām un ANO programmas PRME (Principles of Responsible Managment Education) prasībām
  • Sniegt gan vispārīgas, gan specializētas zināšanas pasākumu producēšanā ar fokusu uz kultūras un izklaides pasākumiem
  • Attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas atbilstoši mūsdienu darba tirgus un sabiedrības vajadzībām
  • Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes radošu un inovatīvu pasākumu koncepciju izstrādē, realizācijā, tehniskajā producēšanā, sekmējot konkurētspēju darba tirgū
  • Vecināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu
  • Nodrošināt studējošo prasmju un iemaņu attīstību uzņēmumos prakses laikā, kā arī veicināt šo prasmju un iemaņu attīstību, organizējot kopīgus projektus ar darba devējiem
  • Veidot sociālās prasmes, sekmējot motivētu un atbildīgu attieksmi
  • Veicināt analītisko un radošo domāšanu, kas ļauj risināt problēmas, pieņemt lēmumus un dod konkurences priekšrocības
  • Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža garumā


Studiju programmas rezultāti:

1. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par pasākumu producēšanas jomu, kā arī spēj parādīt specifiskas zināšanas un izpratni par kultūras un izklaides pasākumu producēšanu

2. Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus kultūras pasākumu organizatora profesijā

3. Spēj parādīt, demonstrēt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību

4. Spēj ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences

5. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas kultūras pasākumu organizatora profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai

7. Spēj piedalīties un sniegt ieguldījumu nozares attīstībā, parādīt izpratni par attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

E-studijas**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami Online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Ievads specialitātē un profesionālā ētika

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

Tiesību pamati

 

Tirgzinības

 

Lietišķā informātika

 

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā svešvaloda (angļu)

 

Skatuves runa un prezentēšanas prasmes

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Kultūras un mākslas vēsture

 

Lietišķā etiķete

 

Kultūrpolitika un radošās industrijas

 

Personāla vadība

 

Mārketinga komunikācija

 

Pasākumu producēšana

 

Pasākumu tehniskā producēšana

 

Sporta pasākumu producēšana

 

Publisko un masu pasākumu producēšana

 

Pasākumu scenārijs un režija

 

Audiovizuālie un interaktīvie mediji pasākumos

 

Pasākumu vizuālā noformēšana

 

Projektu vadība

 

Kultūras menedžments

 

Sociālo pētījumu metodes

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Datorgrafikas pamati

 

Sabiedrisko attiecību pamati

 

Konferenču un izstāžu producēšana

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Sociālā psiholoģija

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze, un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā. Līdz šim studiju prakses ietvaros studenti ir darbojušies tādos uzņēmumos vai projektos kā Latvijas Televīzija, SIA «Showbox», Kuldīgas Kultūras centrs, pasākumu aģentūra «Svētku fabrika», Latvijas Ūdens motosporta federācija, SIA "Pareiza ķīmija", SIA "Dizaina fabrika", Kultūras pils "Ziemeļblāzma", Basketbola savienība un citos.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu, piemēram, kino vai televīzijas projekta producēšana, koncerta organizēšana, visa veida pasākumu producēšana, sporta pasākumu organizēšana un daudzi citi.

Komanda

Studiju programmas direktore:

Inese Rutka, Mg.philol.
Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvusi akadēmisko bakalaura grādu mākslās un Latvijas Universitātē profesionālo maģistra grādu tulkošanā un tulkotāja profesionālo kvalifikāciju. Savulaik bijusi Carnikavas kultūras nama vadītāja, vēlāk pievērsusies valodniecībai, ir franču valodas pasniedzēja, kā arī profesionālās valodas kultūras pasniedzēja un tulkotāja, bet pēdējos gados guvusi profesionālo pieredzi augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā. "Mans darbs Alberta koledžā būs saistīts ar studiju kvalitātes pārraudzību un nodrošināšanu, kā arī virzību uz attīstību. Alberta koledžai ir svarīgi, ko prot Alberta koledžas absolventi. Man ir svarīgi, lai Alberta koledžas studenti saņemtu izglītību visaugstākajā kvalitātē.".


Vadošie mācībspēki:
Elizabete Palasiosa, Mg.art., lektore
Jolanta Borīte, Mg.oec., lektore
Laura Čaupale, Mg.art., lektore
Aija Erta, Mg.paed., viesdocētāja


Vieslektori:
Koledža sadarbojas ar pasākumu nozares profesionāļiem, kuri regulāri viesojas koledžā ar vieslekcijām. Tāpat katru semestri tiek rīkotas Zvaigžņu lekcijas, kurās savā pieredzē dalās ievērojami radošo industriju pārstāvji, piemēram, Katrīna Dimanta, Goran Gora, Kaspars Upacieris, Juris Millers, Gundega  Skudriņa, Jānis Palkavnieks un citi.

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Jau studiju laikā studentiem, sadarbojoties ar radošo nozaru profesionāļiem, ir iespēja atrast sev piemērotāko izklaides industrijas jomu un veidot projektu, ko ir iespējams īstenot dzīvē.
Radošas tikšanās ar slaveniem dažādu nozaru profesionāļiem, kā arī piedalīšanās radošajās darbnīcās u.c. ir iespēja studentiem mācīties no viņu panākumiem, kā arī attīstīt savus talantus.


Kur varēs strādāt?

Darbs producēšanas nozarē ir ļoti radošs: koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišķu pasākumu organizēšana, mūzikas klubu, kino un televīzijas projektu producēšana, TV raidījumu veidošana – tie ir tikai daži piemēri, kur koledžas absolvents varēs īstenot savus talantus.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu un studentu atsauksmes

Alise Folkmane

„Alberta koledža pavēra man durvis lieliskam karjeras sākumam. Pateicoties koledžai un tās sniegtajām iespējām, esmu sasniegusi daudz, un, iespējams, pat vairāk nekā “daudz”,” ar savu pieredzi iepazīstina Alise Folkmane. „Vienu mirkli esmu studente, un te pēkšņi - pasākumu producente, kura organizē dažādus liela apjoma pasākumus,” par straujo karjeras izaugsmi stāsta absolvente, kura studējusi Izklaides industrijas vadību un producēšanu (tagad Pasākumu producēšana).

Studējot Alberta koledžā, Alisei divi gadi paskrējuši nemanot. Šis laiks viņai bijis liels piedzīvojums un Alises atmiņā paliks īpašs ar daudz ko: „Piemēram, ar fantastisku studiju programmas vadītāju, kura neļāva padoties, tieši pretēji – lika piespiest sevi izdarīt to labāko”. Tāpat bijuši lieliski kursa biedri, ar kuriem metušies fantastiskos piedzīvojumos gan programmas ietvaros, kurus organizēja lektori, gan arī ārpus tās. „Un protams, lektori - katram lektoram bija savs stāsts un dzīves pieredze savā jomā,” atzīst tagad jau profesionālā pasākumu producente.

Alise augstu novērtē to, ka katra lekcija bijusi interesanta ar to, ka tā nav bijusi tikai teorija. „Tā bija teorija ar pievienoto vērtību, ko sniedza lektori, atsaucoties uz savu pieredzi. Pieredze, kura palīdzēja izprast daudz labāk un plašāk konkrēto tēmu,” viņa atklāj.  

„Pēc koledžas absolvēšanas saņēmu ne tikai diplomu, bet arī iespēju sevi pierādīt savā nozarē,” uzskata Alise. Tagad, pēc mazas pauzes, viņa ir nolēmusi iet savu studiju ceļu tālāk un kāpt pa “baklaura” kāpnēm Ekonomikas un kultūras augstskolā. „Studēt - tas ir forši!” atzīst jaunā profesionāle. Viņa ikvienam iesaka studēt Alberta koledžā, lai izdzīvotu savu “lielo piedzīvojumu” un iedvesmo ar savu moto - “Tu vari vairāk, nekā vakar!”
 


 

Laura Zujāne

„Alberta koledžas mācībspēki ir profesionāli, komunikabli un pretimnākoši. Savas zināšanas, studējot šeit jau otro reizi, gan papildināju, gan apstiprināju, gan arī ieguvu pavisam jaunu skatījumu, kuru izmantot savas darba pieredzes paplašināšanai,” teic studente Laura Zujāne.

Viņa to, ka koledžā studē jau otro reizi, uzskata par veiksmīgu likumsakarību. „Pēc pirmās kvalifikācijas iegūšanas – sabiedrisko attiecību speciālists, izejot ārā pa koledžas durvīm, iedama garām slavenajam Alberta koledžas skursteņslauķim, pieskāros pie viņa pogas, ar domu, ka varbūt es šeit kādreiz atgriezīšos,” atceras Laura. Uzreiz pēc kvalifikācijas iegūšanas absolvente sākusi strādāt kā sabiedrisko attiecību speciālists, un šos amata pienākumus pilda vēl arvien. Papildus sava tiešā darba pienākumiem sabiedrisko attiecību jomā jau vairāk nekā desmit gadu garumā Laura rīko dažādus pasākumus publiskajā un privātajā sektorā.

„Kādā no aukstiem decembra vakariem, pirms diviem gadiem, televīzijā skatījos interviju ar aktrisi Sigitu Jevgļevsku,” stāsta absolvente un nu jau atkal studente. Aktrise uzsvērusi izklaides un kultūras industrijas zināšanu nepieciešamību un attīstīšanos mūsdienu aktīvajā pasaulē. „Dzirdot šo apgalvojumu, man radās doma savas iemaņas kultūras industrijas nozarē nostiprināt un papildināt. Sazinājos ar koledžas direktori Vitu un jau pēc mēneša atkal biju studente Alberta koledžā, nu jau otro reizi, un nodomājot, ka laikam pieskāriens skurtenslauķa pogai būs bijis zīmīgs,” atklāj Laura.

Viņa ir pārliecināta, ka Alberta koledža ir pakāpiens augšup pa karjeras kāpnēm. Pēc tās absolvēšanas Laura ir nolēmusi studijas turpināt Ekonomikas un kultūras augstskolā, jo nevēlas apstāties pie šobrīd sasniegtā. „Koledža ir stimuls pašmotivācijai, sevis pašpilnveidei un savu mērķu sasniegšanai! Izmanto iespēju arī Tu!” aicina Laura Zujāne.

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

14.05.2024.

Izmaiņas Studiju daļas darba laikā. Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām:. 21.05. darba laiks 15:00-20:00;. 22.05. darba laiks 15:00-20:00..

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

24.04.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām maija svētku nedēļā:. 30.04. darba laiks 9.30-19.00;. 01.05. Alberta koledža slēgta;. 03.05. darba laiks 9.30-19.00;. 04.05. Alberta...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 3. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums