Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀCĪBSPĒKI

DOCĒTĀJI: nozares profesionāļi

Anna Saltikova, Mg.iur., docente. Alberta koledžas valdes locekle, docētāja un koledžas tradīciju glabātāja. Tiesību zinātņu maģistre, LU Juridiskās fakultātes doktorante, aktīvi praktizējošā juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. 2008.gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas labākais pasniedzējs", divus gadus pēc kārtas (2008. un 2009.gadā) ieguva titulus „Jautrākais pasniedzējs" un „Studentu draugs". Studiju kursi: Tiesību pamati un Tiesību teorija, Darba un Sociālās tiesības, Komerctiesības, Starptautiskās komerctiesības, Jaunu ideju radīšana.

Vita Stiģe-Škuškovnika, Mg.sc.soc., lektore. Alberta koledžas direktore, studiju programmas „Sabiedriskās attiecības" direktore. Ieguvusi divus bakalaura un divus maģistra grādus, absolvējot Biznesa augstskolas „Turība” Sabiedrisko attiecību fakultāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas saksofona spēles klasi, šobrīd turpina studijas Biznesa augstskolas “Turība” doktorantūrā. Mācību līdzekļu autore. Darba pieredze: Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas sabiedrisko attiecību vadītāja, Starptautiskā Baltijas baleta festivāla sabiedrisko attiecību konsultante, ilggadēja saksofona spēles pasniedzēja, dažādu radošu projektu un koncertu autore, dalībniece un koordinatore, bijusi vienīgā Baltijas valstu pārstāve Eiropas Saksofonu ansamblī. Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedre. Vairāk: http://ej.uz/linkedin_stigeskuskovnika Studiju kursi: Sabiedriskās attiecības un to praktikums, Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Sabiedrisko attiecību kampaņu stratēģija un taktika u.c.  

Oksana Lentjušenkova, Mg.oec., docente. RTU Inženierekonomikas fakultātes doktorante, izstrādā doktora disertāciju par investīcijām intelektuālajā kapitālā Latvijas uzņēmumos, speciāliste projektu vadības jomā, vairāku projektu ES finansējuma saņemšanai autore un projektu vadītāja. Piecpadsmit gadu pieredze uzņēmuma vadības jomā. Semināru autore un vadītāja par mērķa vadību dažāda līmeņa vadītājiem. Studiju kursi: Mikroekonomika, Makroekonomika, Projektu vadība.

Armands Kalniņš, Mg.paed., docents. Studiju programmu „Iestāžu darba organizācija un vadība" un “Uzņēmējdarbība” direktors. Ekonomists matemātiķis, pedagoģijas maģistrs, pabeigta Latvijas Universitātes doktorantūra (vadības zinību nozare, sabiedrības vadības apakšnozare); valsts pārvaldes darbinieks, starptautisku projektu koordinators un vadītājs, normatīvo aktu un koncepciju izstrādes vadītājs, lektors, publikāciju, studiju programmu, studiju kursu un semināru autors. Studiju kursi: Personāla vadība, Publiskās pārvaldes organizācija, Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš, Kvalitātes vadība u.c.

Liene  Brāle, Mg.soc. lektore. Studiju programmas "Kultūras tūrisma organizēšana" direktore, sociālo zinātņu maģistre vadībzinībās, kvalificēta tūrisma un atpūtas organizācijas vadītāja un sertificēta ceļojumu konsultante un organizatore. Vairāku gadu pieredze tūrisma nozarē kā ceļojumu konsultantei un dažādu tūrisma projektu vadītājai. Studiju kurss: Tūrisma pamati, Kultūras tūrisma produkts.

Kaspars Šteinbergs, Mg.sc.env., lektors. Studiju programmas "Datorspēļu izstrāde un attīstība" direktors. Doktora zinātniskā grāda pretendents vadībzinātnē. Pētnieciskās intereses saistās ar audiovizuālajiem medijiem, filmu industriju un radošo ekonomiku, par šīm tēmām ir sagatavotas vairākas publikācijas, prezentācijas starptautiskās konferencēs un izstrādāti pētījumu projekti. Iesaista studējošos pētnieciskajā darbībā un lekcijām aktīvi piesaista vieslektorus. Studiju kursi: Vadībzinību pamati, Projektu vadība, Kultūras menedžments.

Marta Kontiņa, Mg.oec., lektore. Studiju programmu “Izklaides industrijas vadība un producēšana” un “Mārketings un tā inovācijas” direktore. Iegūti bakalaura grādi Mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Humanitārajās zinātnēs specialitātē Starpkultūru sakari Latvija- Spānija Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī Banku augstskolā iegūts maģistra grāds Biznesa administrācijā specialitātē Uzņēmumu vadīšana Radošajās industrijās. Darba pieredze: Vairāk kā 10 gadu pieredze radošo industriju projektu vadībā un mārketingā, strādājot Jura Podnieka studijā, Limbažu novada pašvaldībā, Filadelfijas Šekspīra teātrī (ASV), COMCAST TV (ASV) u.c., kā arī realizējot neatkarīgus projektus sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Dānijā, festivālu Rīgas Ritmi, Piena Svētkiem, dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem u.c. Studiju kursi: Radošo industriju pamati, Mūzikas nozares pamati u.c.

Nataļja Verina, Mg.iur, lektore. Studiju programmas „Komercdarījumu tiesiskais regulējums” direktore. Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante. Aktīvi piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore. Vairāku gadu darba pieredze gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā kā uzņēmumu vadītājai. Studiju kursi: Tiesību teorija, Juridiskās informācijas resursi un datu bāzes, Lietišķās informācijas apmaiņa u.c.

Larisa Naumova, Mg.oec., studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas" direktore. Doktora zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnē, 10 gadu praktiska pieredze informācijas tehnoloģijas jomā, veicot sistēmanalītiķes, lietotāja atbalsta centra vadītājas, kvalitātes vadītājas, IT konsultantes un projekta vadītāja pienākumus. Sertificēta kvalitātes sistēmas vadītāja. Iegūti vairāki starptautiski atzīti sertifikāti projekta vadības, pakalpojumu pārvaldības, risku un informācijas sistēmu kontroles un testēšanas jomā.

Juris Andrejevs, Mg.sc.comp., viesdocētājs. Varāku gadu pieredze programmēšanā vadošajos Latvijas uzņēmumos un starptautiskos projektos. Studiju kurss: Programmēšana u.c. 

Maija Anspoka, Mg.sc.soc., lektore. Vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija. Maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, turpat pabeigta doktorantūra vadībzinībās. Darba pieredze: kopš 2000.gada Latvijas – Lielbritānijas konsultāciju kompānijas ”Zygon Baltic Consulting” Mācību centra vadītāja, Darba drošības centra vadītāja, lektore un konsultante kvalitātes vadības, audita, vides aizsardzības un darba drošības jautājumos. Kopš 2007.gada darbs valsts pārvaldē iekšējā audita un kvalitātes vadības jomā. Lektora darba pieredze kopš 2000.gada. Starptautiskās profesionālās biedrības "Iekšējo auditoru institūts" valdes locekle. Studiju kursi: Vadības grāmatvedība, Uzņēmējdarbības pamati, Darba, vides un civilā aizsardzība, Jaunu ideju radīšana u.c.

Ieva Avotiņa, Mg.paed., Mag.art., lektore. Mākslinieku Savienības biedre. Dalība vairākos ES projektos, kas saistīti ar izglītības programmu uzlabošanu profesionālajā izglītībā. Vairāku gadu pieredze dažādos tūrisma projektos un tūrisma grupu vadīšanā. Studiju kurss: Kultūras vēsture un mūsdienu attīstības tendences.

Ina Baiko, Mg.iur, Mag.paed., viedocētāja. Vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnese. Galvenās darbības jomas – civiltiesības un krimināltiesības. Aktīvi piedalās Latvijas juristu un starptautiskās konferencēs. Studiju kursi: Civilprocess kā darījumu aizsardzības veids, Civiltiesības.

Dace Balančonoka, Mg.soc.sc., socioloģijas doktorante Latvijas Universitātē, docētāja kursā "Kvalitatīvo pētījumu metodes socioloģijā". Specializējusies lauku attīstības pētījumos, izstrādā doktora darbu par tēmu "Ģimenes un uzņēmuma mijiedarbība zemnieku saimniecībā", vairāku publikāciju autore. Līdztekus strādā valsts pārvaldē, Valsts probācijas dienestā. Studiju kurss: Socioloģija, Socioloģijas teorijas un pētījumu metodes. 

Ingus Barovskis, Dr.philol., viesdocētājs. Humanitāro zinātņu doktora grāds iegūts LU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē. Vairāku publikāciju autors specialitātē, referents daudzās starptautiskās konferencēs. Studiju kurss: Kultūras un mākslas vēsture.

Viesturs Brālis, Mg.sc. soc., sociālo zinātņu maģistrs vadībzinībās, sociālo zinātņu bakalaurs inženierekonomikā, LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorants, viesdocētājs. 2004.-2010.g. strādājis par vadības psiholoģijas lektoru LU Ekonomikas un vadības fakultātē un 2007.-2009.g. Rīgas Stradiņa Universitātē par vadības psiholoģijas lektoru, ir daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors par vadībzinību tēmām. Pasniedzējam ir 15 gadu pieredze korporatīvo apmācību programmu izstrādē un vadīšanā tādās jomās kā komandas vadība, pārmaiņu vadība u.c., pašlaik aktīvi praktizē korporatīvo apmācību vadīšanu daudzos lielos Latvijas uzņēmumos. Studiju kursi: Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Socioloģija un psiholoģija datorspēlēs.

Jeļena Budanceva, MBA, viesdocētāja. Studējusi kultūras socioloģiju Latvijas kultūras akadēmijā un Rīgas Stradiņa universitātes doktoranturā. Projektu vadību studējusi Vācijā, Citavas Gerlicas augstskolā, kuru absolvējusi kā diplomētā uzņēmēja, un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, kur iegūts MBA grāds. Darba gaitas saistītas ar multidisciplināru projektu vadību kultūras jomā Latvijas Literatūras centrā, Festivālā O!VĀCIJA, ESPLĀNADES 2013 u.c. Vairākus gadus strādājusi ABLV Labdarības fondā, nodarbojoties ar ABLV laikmetīgās mākslas kolekciju un granta programmu laikmetīgo izstāžu atbalstam. Šobrīd darbojas Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Borisa un Ināras Teterevu fondā. Studiju kursi: Socioloģija, Socioloģijas teorijas un pētījumu metodes.

Nataļja Buļipopa, Mg.oec., viesdocētāja. LLU informācijas Tehnoloģijas fakultātes doktorante, sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā. Studiju kursi: Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomiskā statistika, Tīmekļa tehnoloģijas.

Renāte Cāne, Dr.sc.soc., viesdocētāja. Sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Darba pieredze: montāžas režisore un dokumentālā kino režisore Rīgas kinostudijā un citās filmu studijās, producente, scenāriste un režisore dažādos TV projektos. Praktizējoša konsultante mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos. Kopš 1995.gada organizē, režisē un producē pasākumus, kā: konferences, iestāžu jubilejas svinības, sporta svētki, semināri, simpoziji, prezentācijas, pirmizrādes, preses konferences, mākslas darbinieku radošie vakari u.c. Ir uzrakstījusi disertāciju par Latvijas dokumentālā kino komunikāciju ar sabiedrību. Studiju kurss: Kino nozares pamati.

Iveta Cīrule, Mg.sc.pol., viedocētāja. Plaša darba un izglītības pieredze valsts pārvaldes, biznesa vides un starptautisko projektu vadīšanas jomā:radošo industriju eksperte un lektore; radošo apmācību, prāta vētru un semināru moderatore; uzņēmēja, uzņēmējdarbības konsultante un lektore; projektu vadītāja un starptautiskās sadarbības konsultante. Studiju kurss: Kultūras politikas pamatprincipi.

Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., viesdocētāja ar vairāk nekā 10 gadu pedagoģisko pieredzi. Pabeigta LLU pedagoģijas doktorantūra. Aktīvi piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs, ir vairāku publikāciju autore un līdzautore. Vairāk nekā 5 gadu pieredze starptautisko projektu izstrādē un vadīšanā. Studiju kurss: Lietišķā informātika.

Vilis Daberts, Dr.phil., viesdocētājs. Studiju kurss: Loģika.

Jolanta Dinsberga, Mg.iur., viesdocētāja. 2003.gadā iegūts maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā. Par docētāju strādā  kopš 2002.gada, jo šis darbs sagādā patiesu prieku un gandarījumu par padarīto. Vairāku mācību grāmatu, mācību metodisko materiālu, kā arī zinātnisko rakstu autore. Kā tiesību speciālists ir piedalījusies koncepciju, likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādes darba grupās, sniegusi atzinumus par dažādiem  tiesību aktu projektiem. Ar referātiem piedalījusies zinātniski praktiskajās konferencēs. Aktīvi apmeklē augstskolu mācībspēku pedagoģiskās pilnveides, inovācijas un kvalifikācijas celšanas kursus. Vairāku gadu darba pieredze valsts pārvaldes jomā (Valsts zemes dienestā ieņemts kadastra speciālista un jurista amats), kā arī privātajā sektorā. Pašreiz strādā par juridiskās daļas vadītāju SIA "Juridiskais birojs – EIF”, kā arī Eiropas Pastāvīgajā šķīrējtiesā un Baltijas Komercdarījumu šķīrējtiesā, ieņemot tiesneses amatu. Docē un ar iegūto praktisko pieredzi jurista profesijā dalās ar  studējošajiem vairākās izglītības iestādēs, lasot dažādus studiju kursus. Studiju kurss: Lietu tiesības.

Agnese Dzene, Mg.sc., viesdocētāja. Izglītību ieguvusi Amsterdamas Universitātē ar kombinēto specialitāti starptautiskajā mārketingā un personālvadībā. Darba pieredze iegūta Nīderlandē, strādājot Roterdamas Biznesa Skolas MBA mārketinga nodaļā, kā arī vairāki gadi pavadīti Jordānijā, strādājot dažādos mārketinga konsultāciju projektos. Šobrīd strādā individuālo darba aizsardzības līdzekļu izplatītājuzņēmumā SIA “GRIF” mārketinga vadītājas amatā. Studiju kurss: Mārketinga plānošana.

Aija Erta, Mg.hist., viesdocētāja. Darba pieredze: Pjēra de Kubertēna fonda vadītāja, Latvijas Sieviešu sporta savienības ģenerālsekretāre, bijusi Olimpiskā muzeja direktore, Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpisko izglītības un informācijas programmu vadītāja, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas un Latvijas Treneru tālākizglītības centra lektore. Ir piedalījusies starptautiskos sporta un olimpiskos kongresos, sanāksmēs un semināros dažādās  pasaules valstīs – Grieķijā, Francijā, Šveicē, Ķīnā, Zviedrijā, Ungārijā, Horvātijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā u.c. Kopš 1993.gada aktīvi piedalās Starptautiskās Olimpiskās komitejas, Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas un Pasaules sporta vēsturnieku asociācijas darbā. Studiju kurss: Sporta nozares pamati.

Lolita Frīdenberga-Neilande, Mg.sc.env., viesdocētāja. Izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē vides zinātņu jomā, studējusi Latvijas Universitātes doktorantūrā ar specializāciju “Vides pārvaldība”, regulāri piedalās dažādos mācību semināros, papildinot savu profesionālo kvalifikāciju projektu vadībā u.c. interešu jomās. Darba pieredze: Sabiles novada domes priekšsēdētāja, Rīgas domes Vides departamenta starptautisko projektu vadītāja, šobrīd – Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja vietniece. Aktīvi darbojas kā lektore vairākās mācību iestādēs. Studiju kursi: Projektu vadība, Kultūras politikas pamatprincipi.

Dita Gabaliņa, Mg.sc.comp., viesdocētāja.  Absolvējusi Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes lietišķās matemātikas nodaļu 1989.gadā un Datorikas nodaļu 2010.gadā. Pieredze projektu vadībā, sistēmanalīzē un biznesa procesu analīzē, IT konsultāciju sniegšanā un IT audita veikšanā, e-veselības ieviešanā, kompetenci apliecina starptautiski sertifikāti CISA, CISM, CGEIT, PMP. Praktiska pieredze darbā ar Oracle tehnoloģijām kopš 1995.gada. Vairāk: http://lv.linkedin.com/in/ditagabalina/. Studiju kursi: Programmatūras inženierija, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas.

Andris Gabrānovs,  Mg.sc.educ., Mag.sc.env., lektors. IBM apkalpošanas un remonta tehnikas kvalificēts speciālists – datortehniķa kvalifikācija. Sertificēts Eiropas datorprasmju speciālists, informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociētais biedrs, Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas biedrs. Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas “Par atvērtā pirmkoda programmatūras piemērotības izvērtēšanu mācību procesā izglītības iestādēs” eksperts. Valsts Izglītības satura centra darba grupas “Vidējās Profesionālās izglītības teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē” eksperts. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās pilnveides kursu IT jomā vadītājs. Studiju kursi: Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra, Perifērijas ierīces, Tīkla operētājsistēmas, Operētājsistemas, Vadības informāciju sistēmas, IT izmantošana vadības procesos.

Edīte Gekiša, Mag.math., Mag.oec., viesdocētāja. Studiju kurss: Grāmatvedības pamati.

Ina Gudele, Mg.eng., viesdocētāja. ITunT nozares eksperte. Darba pieredze: attistīja komerciālo Internetu Latvijā, izveidojot Apollo Interneta pakalpojumus, vairākus gadus strādāja valsts pārvaldē vadot IT&T nozares attīstību Latvijā, bija Īpašo uzdevumu ministre Elektroniskās pārvaldes lietās. Nodarbojas ar biznesa attīstības konsultācijām, attīsta Latvijas IT&T nozares eksportu. Ir vairāku publikāciju autore. Studiju kursi: E-komercija, Komunikācijas e-vidē.

Inta Grīnberga, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, grāmatveža kvalifikācija. Ilgstoši strādājusi grāmatvedības jomā: SIA „Interinfo Latvijā” finanšu menedžere, Latvijas Olimpiskās komitejas Sponsoru kluba galvenā grāmatvede, Centra golfa kluba „Latvija” galvenā grāmatvede, Rīgas Estrādes koncertu apvienības galvenā grāmatvede. Studiju kurss: Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana, Revīzija un audits.

Zane Grundiņa-Arāja, Mag.oec., viesdocētāja. Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadībā (Banku augstskola), profesionālais maģistra grāds sporta organizāciju vadībā (MEMOS, Beļģija). Darba pieredze – SIA Olimpiskais sporta centrs, valdes locekle. Līdz tam – LR Valsts ieņēmumu dienests, LR Aizsardzības ministrijas Protokola un vizīšu nodaļa; NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas biroja Organizācijas nodaļas vadītāja; Jūras novērošanas sistēmas vadības nodaļas vadītāja. 2006.gadā par nopelniem Latvijas valsts labā iecelta par Viestura ordeņa virsnieci. Studiju kurss: Sporta pasākumu organizēšana.

Jānis Holšteins, Mg.art., Mg.oec., viesdocētājs. No 1978.–2007.gadam strādājis VB SIA “Latvijas Televīzija”, ieņemot tajā dažādus amatus. Sācis darbu kā apgaismotājs, režisora asistents, tad galvenais režisors, producēšanas direktors un  ģenerāldirektors. Paralēli darbam televīzijā padziļinājis savas zināšanas Baltijas Mediju Centrā un Holandes Mediju akadēmijā. 1987.-1996.gadam bijis viens no Latvijā pirmā neatkarīgā teātra „Kabata” dibinātājiem un režisoriem. No 2004.–2007.gadam bijis Latvijas Raidorganizāciju asociācijas līdzpriekšsēdētājs. Pēc darba Latvijas Televīzijā pievērsies akadēmiskās izglītības sfērai, 2009.gadā izveidojis RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmu „Audiovizuālā mediju māksla”. Paralēli darbam augstskolā, darbojas kā mediju eksperts. Šobrīd studē Biznesa vadību RISEBA doktorantūrā. Kopš 2011.gada aktīvi piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs. Ir vairāku zinātnisko rakstu autors. Pētnieciskās intereses saistītas ar Latvijas audiovizuālā sektora attīstības potenciālu un mūsdienīga sabiedriskā medija modeļa koncepcijas izstrādi. Studiju kurss: Producēšana televīzijas nozarē.

Līna Ivanova, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Izglītību ieguvusi dažādās universitātēs Dānijā un Skotijā, kā pēdējo minot MSc Animācija un Vizualizācija, un pēc septiņu gadu prombūtnes atgriezusies Latvijā. Īpaši specializējusies 3D modelēšanā un teksturēšanā, šobrīd strādā arī ar dažādiem datorgrafikas projektiem savā Līnas Dizaina Birojā. Mājaslapa: www.linaivanova.com. Studiju kursi: Datorgrafikas pamati, Datoranimācija un modelēšana.

Ilze Jozēna, Mg.psych., viesdocētāja. Bērnu slimnīcas Vecāku mājas vadītāja, psiholoģe un psihodrāmas psihoterapeite. Vadījusi gan psihoterapijas grupas, apmācības dažādu uzņēmumu darbiniekiem (Vecāku māja, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Lattelecom, Lattelecom BPO, Rīgas Sociālais dienests, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.), gan apmācības jauniešiem (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, biedrība „Ģimenei un veselībai” u.c.). Dzīvo pēc moto: cilvēka pagātne ir viņa liktenis, un nākotni veido viņa paša izvēles. Katra diena kļūst par pagātni, kad tā nodzīvota - cilvēks pats veido savu likteni. Studiju kursi: Personības psiholoģija, Personības izaugsmes treniņš u.c.

Juris Juriss, Mg.iur., viesdocētājs. Studiju kurss: Krimināltiesības un kriminālprocess kā darījumu aizsardzības veids.

Andrejs Kļaviņš, Mg.eng.phil., viesdocētājs. Spēļu izstrādes studijas "Next Level" līdzīpašnieks un spēļu dizaineris. Koledžā pasniedz studiju kursu "Video spēļu kultūras un izstrādes pamati". Pētnieciskās intereses saistās ar spēļu analītiku un izstrādes teoriju attīstīšanu pedagoģiskos nolūkos, kā arī ar spēļu, kā mācību līdzekļu efektivitāti. Studiju kurss: Video spēļu kultūras un izstrādes pamati.

Raimonds Koptenkovs, Mg.iur, viesdocētājs. „C” kategorijas sporta speciālists. 18 gadu pieredze tiesību aizsardzības iestādēs. Pašlaik ieņem Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras asistenta amatu. Starptautisku konferenču un semināru dalībnieks. AS G4S Mācību centra pasniedzējs. Studiju kursi: Konstitucionālo tiesību teorija, Latvijas konstitucionālās tiesības.

Ērika Krutova, Dr.iur., viesdocētāja. Tiesību doktora zinātniskais grāds krimināltiesībās iegūts Latvijas Universitātē 2013.gadā. Promocijas darbs „Kopējās izmeklēšanas grupas kā viens no starptautiskās sadarbības veidiem kriminālprocesā”. Autore 23 publikācijām un monogrāfijai „Starpvalstu sadarbība transnacionālo organizēto noziegumu izmeklēšanā” (2011gads). Pedagoģiskais darbs kopš 2002.gada piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu realizācijā: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” Daugavpils Universitātē; Policijas akadēmijā (likvidēta) vieslektore; Rīgas Stradiņa  Universitātē vieslektore. Vadītie un recenzēti bakalaura un kvalifikācijas darbi; dalībniece starptautiskajos semināros un konferences ar referātiem, kā arī projektos: 2008.gada IZM projekts „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā”, pētniece; 2003.gadā  NBNP (Nordic-Baltic Network of Policewomen) Exchange Programme Latvia/Island/Norway, organizatore un apmaiņas programmas dalībniece Islandē. Studiju kursi: Latvijas tiesību vēsture, Mantojuma tiesības.

Sigita Ķirse, Mg.sc.soc., viedocētāja. Darba pieredze: cilvēkresursu attīstības politikas plānošana un ieviešanas koordinēšana valsts tiešajā pārvaldē; personāla vadības IT risinājumu vadītāja privātā uzņēmumā; vieslektore Latvijas Universitātē, studiju kurss "Personāla vadība"; eksperte starptautiskos projektos Moldovā, Ukrainā un Rumānijā. Kopš 2012.gada recenzē un vada studentu darbus Alberta koledžā. Studiju kurss: Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi.

Reinis Lazda, Mg.psych., viesdocētājs. Organizāciju psihologs, testu izstrādes un darbinieku aptauju kompānijas “CreaTest” vadītājs (www.createst.lv), Latvijas Organizāciju psihologu biedrības vadītājs, Latvijas Psihologu apvienības vadītājs. Profesionālās intereses: organizāciju kultūra, darbinieku motivācija, pārmaiņu vadība, darbinieku novērtēšana. Studiju kurss: Organizāciju psiholoģija.

Artūrs Lācis, viesdocētājs.Ieguvisbakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās mākslas nodaļas vizuālās komunikācija apakšnozarē, šobrīd šajā pašā virzienā turpina maģistra studijas. Mobilitātes programmas ietvaros studējis Lielbritānijā. Darbojas kā SIA “Next Level” mākslinieks, animators. Piedalījies dažādās mākslas izstādēs, kā arī jauno dizaineru biennālēs. Studiju kurss: Animācijas pamati.

Ausma Lūcija Lediņa, Mg.paed., viesdocētāja. LLU Pedagoģijas maģistre. Patiesi izmeklēta dāma, īsta lēdija, kas ne tikai teorētiski, bet ar visu savu izskatu un manierēm demonstrē lietišķās etiķetes normas, un arī studentiem liek paskatīties uz dzīvi citā vērtību sistēmā. 2009.gadā saņēma otro prēmiju par ieguldījumu Alberta koledžas attīstībā. Studiju kursi: Lietišķā etiķete.

Aija Leitāne, Mg.iur., docente. Baldones Domes juridiskā dienesta vadītāja. Darba pieredze: personāla daļas vadītāja VB SIA „Latvijas Televīzija", Bauskas rajona virsprokurore, Bauskas rajona tiesnese, vairāku augstskolu docente un bakalaura un maģistra darbu vadītāja u.c. 2011.gadā saņēma pirmo prēmiju par ieguldījumu Alberta koledžas attīstībā, 2012. gadā atzīta par stilīgāko pasniedzēju, pasniedzēju optimistu. Studiju kursi: Darba un sociālās tiesības, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, Tiesību pamati, IT nozares tiesību pamati un standarti, Tiesību aizsardzības iestādes, Komerctiesības, Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti un politoloģija u.c.

Maija Liepa, Mg.math., Mg.ed.sc., viedocētāja. Iegūta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības informātikas un programmēšanas speciālista kvalifikācija. Sertificēta Eiropas datorprasmju speciāliste. RTK Augstākās matemātikas lektore. Mācību literatūras recenzente. Studiju kursi: Lietojumprogrammatūra, Programmēšana, WEB programmēšana.

Iveta Liniņa, Mg.oec., viesdocētāja. Sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, zinātniskā grāda pretendente Vadībzinībās. Vairāk nekā 25 gadu darba pieredze pārdošanas un mārketinga vadībā, vadījusi starptautisku veikalu tīklu. Vada seminārus un konsultē uzņēmumus mārketinga jautājumos un pārdošanas procesu organizēšanā. Aktīvi darbojas Nozares ekspertu padomē un ir Latvijas Tirgotāju asociācijas biedre. Studiju kursi: Pārdošanas veicināšana, Tirdzniecības vadīšana.

Agra Lipsberga, Mag.geogr., viedocētāja. Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē iegūts ģeogrāfijas maģistra grāds. Darba pieredze izglītībā no 1977.gada. Četras reizes iegūtas G. Ekerta starptautiskā mācību grāmatu izpētes institūta (Georg Eckert Institut) (Vācija, Braunšveiga) stipendijas. Vairāku publikāciju un grāmatu autore. Piedalījusies vietējās un starptautiskās konferencēs. Vadījusi seminārus par interaktīvo karšu izmantošanu ģeogrāfijā, VISC un izdevniecības Lielvārds organizētos tālākizglītības kursus ģeogrāfijas skolotājiem.   Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu Zemes zinātņu sekcijas galvenā recenzente. Pieredze ceļojumu organizēšanā un vadīšanā. Studiju kurss: Latvijas un pasaules tūrisma ģeogrāfija.

Iveta Magone, Dr.sc.administr., viesdocētāja. Praktiskā darba pieredze vairāk kā 15 gadus tādās iestādēs kā A/S Balta, Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Universitāte, LR Iekšlietu ministrija. Dzīves moto – Domājot par nākotni, veidot to jau šodien. Studiju kursi: Revīzija un kontrole, Revīzija un kontrole, Projektu vadība.

Inga Milēviča, Mg.philol., docente. Doktora grāda pretendente sastatāmajā un salīdzināmajā valodniecībā. Starptautisku zinātnisku asociāciju locekle (International Speech Communication Association, Association for Cognitive Studies). Vairāk nekā 80 publikāciju autore, referente vairāk nekā 60 konferencēs. Vieslektore ERASMUS programmā: lasījusi lekcijas Polijā, Portugālē. Četras reizes (2008., 2009., 2011. un 2012. gadā) Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stilīgākais pasniedzējs”, 2010.gadā ieguva titulu „Programmas gaumīgākais pasniedzējs”, 2012.gadā studenti piešķīra nomināciju „Programmas progress”, 2013.gadā ieguva titulus „Studentu draugs” un „Gada pasniedzējs”, šādus titulus un studentu atzinību iegūst joprojām. Studiju kursi: Ievads komunikācijas teorijā, Profesionālā ētika, Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika, Lietišķā saskarsme un etiķete, Retorika un prezentēšanas prasmes, Korporatīvā kultūra, Profesionālā latviešu valoda u.c.

Iveta Neilande, Mg.ed.sc., lektore. Vairāk nekā 20 gadu pieredze kā matemātikas pasniedzējai. 2009.gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stingrākais pasniedzējs". Studiju kurss: Matemātika, Matemātika datorspēlēm.

Edgars Oļševskis, Mag.iur., viesdocētājs. Vairākus gadus darbojies Valsts cilvēktiesību birojā un Tiesībsarga birojā jurista amatā. Erasmus mobilitātes ietvaros vadījis lekcijas Mykolis Romeris universitātē Viļņā, Lietuvā. Piedalījies un uzstājies daudzos semināros un konferencēs tiesību jautājumos. Biznesa augstskolas “Turība” lektors. Studiju kursi: Starptautisko publisko un privāttiesību pamati, Eiropas Savienības publisko un privāttiesību pamati.

Maruta Ozoliņa, Mg.uir., viedocētāja. Studiju kurss: Saistību tiesības.

Helēna Ozoliņa, Mg.iur, viesdocētāja.  Baltijas Starptautiskās akadēmijas tiesību  zinātņu  doktorante. 17  gadu pedagoģiskā pieredze. Aktīvi piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs, ir vairāku publikāciju un pētījumu autore un līdzautore. Studiju kurss: Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana.

Elizabete Palasiosa, Mg.art., viesdocētāja. Vadījusi LTV raidījumu “Sems”, kā arī filmējusies seriālos “Ferdinands lieliskais”, “Mīli mani mūžam”, “Sieva uz pilnu slodzi”, “Viņas mīl labāk”. Pasākumu vadītāja, spēlē neatkarīgajos teātros, Jura Podnieka studijā darbojas kā projektu vadītāja. Piedalījusies dokumentālo filmu “Teritorija Vija Celmiņš” un 3D Karnevāls “Sajūtu konteineri” veidošanā. Studiju kurss: Producēšana kino nozarē.

Atis Papins, Mg.paed., Mg.oec., viesdocētājs. RTU IEF doktorants, daudzu pētījumu par Latvijas mazā un vidēja biznesa attīstību līdzautors. Vairāk nekā 10 gadu pedagoģiskā pieredze. RISEBA lektors. Padomes loceklis Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA IZM). Regulāri papildina zināšanas pedagoģijas jomā, piedaloties semināros un ESF projektu pilnveides kursos. Studiju kurss: Inovāciju ekonomika.

Aleksandrs Papiševs, Mg.sc.comp., viedocētājs. Studiju kurss: Datorspēļu dzinēji un programmēšana.

Valdis Pavlovskis , Mg.art., viesdocētājs. Teātra un kino režisors. Daudzu pasākumu producents un režisors, kuru starpā ir “Muzikālā banka”, “Līgo Latvija”, Jūras svētki Ventspilī, Jāņa Petera jubilejas pasākums un daudzi citi. Strādā arī kā Leļļu teātra režisors, bērnu lugu dramaturgs un scenāriju autors. Studiju kursi: Pasākuma scenārijs un režija, Pasākumu vizuālā noformēšana.

Jevgēnijs Proskurins, Dr.phys., viedocētājs. Studiju kurss: Elektrotehnika un elektronika.

Aldis Pundurs, Dr.iur., viesdocētājs. Studējis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 2009.gadā ieguvis zinātnisko grādu. Studiju kurss: Administratīvās tiesības un administratīvais process kā darījumu aizsardzības veids.

Daiga Puriņa, Mg.oec., lektore. Ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, LLU Ekonomikas fakultātes doktorante. Ilgstoša darba pieredze grāmatvedībā un revīzijā. Šobrīd liela starptautiska uzņēmuma direktore. Studiju kursi: Grāmatvedība, E-grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, Grāmatvedības pamati, Lietišķā etiķete.

Līga Ribkinska, Mag.phil., viesdocētāja. LU Baltu filoloģijas maģistre, izdevniecības „Dienas Bizness" Medicīnas laikraksta projekta vadītāja. Darba pieredze: žurnāla ārstiem un farmaceitiem „Doctus" literārā redaktore un izdevniecības „Pilatus" vadītāja, Latvijas Neatkarīgas televīzijas ētera režisore, vairāk nekā 10 gadu pieredze latviešu valodas mācīšanā. Studiju kurss: Profesionālā latviešu valoda.

Tatjana Rubina, Dr.sc.ing., viedocētāja. Studiju kurss: Statistikas pamati.

Oksana Savčuka, Mg.sc.comp., viedocētāja. Studiju kurss: Datu bāzu tehnoloģijas.

Svetlana Savina, Dr.sc.administr., viedocētāja. Aktīvi piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un projektos, daudzu publikāciju autore, profesionālā maģistra un profesionālā bakalaura studiju programmu studiju kursu autore. Zinātniskās intereses: vadīšanas ekonomika, finanšu vadības metodoloģija un prakse, vadības uzskaite vadības lēmumu pieņemšanai, budžetēšana, uzņēmējdarbības attīstība, makroekonomiskās politikas (seku novērtējums) ietekme uz uzņēmējdarbību. Vairāku gadu darba pieredze gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā. Studiju kursi: Makroekonomika, Mikroekonomika, Makroekonomika un mikroekonomika, Ekonomikas pamati.

Uģis Segliņš, Mg.philol., viesdocētājs. Ieguvis psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciālista izglītību Moreno institūtā Latvijā, vada psihodrāmas grupas. Absolvējis Latvijas Universitāti žurnālistikas specialitātē. Strādājis par žurnālistu, redaktoru un scenāristu televīzijā (LTV), tulkotāju un literārās daļas vadītāju teātrī (Dailes teātris). 2011.gadā iznākusi U.Segliņa miniatūru grāmata "Lieso laiku laimes formulas". 2012.gadā izrāžu apvienībā "Panna" iestudēta viņa luga "Līgavainis". 2013.gadā zdevis savu dzejas krājumu „Sejas panti”. Dziesmu tekstu autors izrādei „Mazais princis” (komponists J.Kulakovs, Liepājas teātrī 2002.gadā, Jaunatnes teātrī 2015.gadā). Lektors RISEBA. Studiju kurss: Televīzijas nozares pamati.

Ilze Sproģe, Dr.sc.administr., viedocētāja. Studiju kursi: Nodokļi un nodevas, Vadības grāmatvedība.

Inese Stankēviča, Mg.iur., viesdocētāja. Stokholmas Universitātes juridisko zinātņu maģistre studiju programmā "Intelektuālais īpašums. Autortiesības un blakustiesības". Zvērināta advokāte, juriste biedrībā "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība". Konsultē civiltiesību jomā – intelektuālā īpašuma tiesības, ģimenes tiesības, saistību tiesības, darba tiesības. Tiesvedība. Ir vairāku publikāciju autore. Studiju kurss: Autortiesības.

Ineta Strautiņa, Mg. philol., Mg. paed., viesdocētāja. Vācu valodas un literatūras un pedagoģijas zinātņu maģistre. Pabeigta Latvijas Universitātes doktorantūra (vispārīgā pedagoģija, pedagoģijas vēstures apakšnodaļa). Sertificēta gida – tulka kvalifikācija ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi tūrismā. Latvijas Tūrisma Asociācijas biedre kopš 2005.gada. Studiju kursi: Kultūras tūrisms, Gida darba pamati. 

Ernests Sviklis, viedocētājs. Vēsturnieks. No 2003. līdz 2010.gadam strādājis Latvijas Kultūras muzejā Dauderi, kas kalpojusi kā Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence (vēlāk pievienots LNVM kā Dauderu nodaļa). Kopš 2010.gada Rīgas 64.vidusskolas vēstures skolotājs. Studiju kurss: Latvijas vēsture.

Ivars Svilāns, Mg.oec., viesdocētājs. Iegūts Banku Augstskolas bakalaura un maģistra grāds. Sabiedrisko attiecību jomas profesionālis ar pieredzi masu mediju, finanšu un mazumtirdzniecības jomās. Strādājis Latvijas Radio, Swedbank, kopš 2014.gada augusta "Maxima Latvija" Korporatīvo attiecību vadītājs un vadības komandas loceklis. 2013.gadā Baltic PR Awards saņēmis 1.vietu nominācijā „No budget” par sabiedrisku iniciatīvu „Mana runa”. Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedrs. Studiju kurss: Krīžu komunikācija.

Egmonts Treiguts, Mg.phys., viesdocētājs. Augstākā izglītība iegūta Latvijas Universitātē, specialitāte "Radiofizika". Darba pieredze: kopš 1989.gada akadēmiskais un inženiera darbs Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē, lektors un docents Biznesa augstskolā "Turība", lektors RISEBA. Pasniedzamie studiju kursi no matemātikas un statistikas līdz datu bāzu vadības sistēmām un interneta tehnoloģijām. Vairāku gadu pieredze elektronisko iekārtu un lietojumprogrammu izstrādē. Nepabeigtas doktora studijas Rīgas Tehniskajā universitātē lēmuma atbalsta un pieņemšanas virzienā. Studiju kursi: Programmēšana, WEB programmēšana, Datu struktūras un algoritmi.

Larisa Turuševa, Dr.paed, viesdocētāja. Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperte. Vairāk nekā 50 simpoziju, kongresu, starptautisko konferenču referente un publikāciju autore. 2003.gadā stažējās Oksfordas universitātē Wadhem koledžā. Atzīnības raksts no Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) par palīdzību starptautiskiem ekspertiem Latvijas Republikas Referendumā. Starptautisku projektu vadītāja, koordinatore, studiju kursu un semināru autore. Erasmus programmas aktīva dalībniece: lekciju lasīšana Polijā, darbs ar ārzemju studentiem Latvijā. ES Cedefop programmas Mācību vizītes organizētāja. Vairāku Starptautisku zinātnisku konferenču zinātniskās komitejas, orgkomitējas locekle un recenzente. Iekļauta grāmatās International Educator of the Year 2012 (Cambridge), Who’s Who in the World 2013 (30th Edition), IBC Top 100 Educators, International Dictionary of Professionals (the USA). Studiju kursi: Lietišķā svešvaloda, Juridiskā svešvaloda un terminoloģija.

Igors Uteševs, Dr.sc.ing., viesdocētājs. Doktora zinātniskais grāds elektrotehnikā iegūts Rīgas Tehniskā Universitātē 2010.gadā par tēmu "Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas". RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vadošais pētnieks, docents. Vairāku zinātnisku publikāciju autors, dažādu starptautisko semināru un konferenču dalībnieks. Vairāk kā 8 gadu pieredze zinātnisko starptautisko projektu izstrādē un dalībā, kā arī patenta ieguvējs. Vadīti un recenzēti daudzi bakalaura un maģistra darbi, inženierprojekti. Studiju kurss: Datortīkli.

Raimonds Ūdris, viesdocētājs. Datorspēļu izstrādātājs. spēļu dizaineris un programmētājs. Spēļu izstrādes studijas Next Level līdzīpašnieks. Latvijas datorspēļu izstrādātāju konkursa Indago un BRSD (beidz runāt sāc darīt) organizators. Latvijas datorspēļu izstrādātāju asociācijas līdzdibinātājs. Studiju kurss: Videospēļu kultūras un izstrādes pamati.

Velga Vēvere,  Dr.philol., viesdocētāja. Absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļu, ieguvusi doktora grādu filozofijā par darbu “Eksistenciālās komunikācijas problēma Sērena Kirkegora filozofijā”, ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece – daudzu zinātnisko rakstu un vairāku zinātnisko monogrāfiju autore, Latvijas Zinātnes padomes eksperte. Stažējusies ASV (Fulbraita stipendija no 1994.-1995.gada Hārvarda universitātē, vasaras pētniecības programma dalībniece St.Olaf koledžā 2014., 2015.gadā. Ekonomikas un kultūras augstskolas profesore, Biznesa augstskolas “Turība” lektore, vadot lekcijas dažādos studiju virzienos. Studiju kurss: Reputācijas un zīmola vadība.

Ēriks Volosovskis, Mg.pol., viesdocētājs. Ieguvis maģistra grādu Politikas zinātnē Latvijas Universitātē. 
Specializējas stratēģiskajā un radošajā plānošanā. Šobrīd strādā SEB bankā biznesa attīstības projektu vadītāja amatā. Iepriekš vadījis mārketinga nodaļu dzīvības apdrošināšanas kompānijā "LKB Life", bijis valdes priekšsēdētājs reklāmas aģentūrā "Ideju fabrika", mārketinga vadītājs SIA "Tapeks", PR konsultants SIA "Mediju tilts", ārštata pētnieks Aizsardzības ministrijā, konsultants Centrālajā Statistikas pārvaldē un citās iestādēs. Brīvajā laikā spēlē basketbolu un klausās "vecās skolas" roku. Studiju kurss: Reklāmas teorija un prakse.

Jekaterina Vozņuka, Dr.oec., viesdocētāja. Ekonomikas doktora grāds tirgzinībās iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Mārketinga speciāliste – praktiķe. Specializējas stratēģiskajā mārketinga un komunikācijas plānošanā. Pedagoģiskā pieredze no 2002.gada. Zinātniskā pētījuma joma – teritoriju mārketings. Vairāk nekā 15 publikāciju autore, referente vairāk nekā 30 konferencēs. Studiju kursi: Mārketinga komunikācija, Tirgzinības.

Dzintars Zaļūksnis, Mg.iur, viesdocētājs. Ziņu portāla “2Q.lv” galvenais redaktors, žurnāla “Kapitāls” autors, nodibinājuma “Latvijas valodas fonds “Vārdu meistari”” valdes loceklis, biedrības “Intelekts” valdes loceklis. Vairāk kā 200 publikācijas dažādos preses izdevumos un internetā. Vairāku grāmatu autors (“Deviņu pilsētu smarža”, “Mums nav naudas” u.c.). Studiju kurss: Žurnālistikas pamati.

Daiga Zariņa, viesdocētāja. Apguvusi angļu valodas pasniegšanu Lielbritānijā, Plimutā. Sertificēta gide. Piedalījusies dažādu tūrisma ceļvežu izstrādē. Studiju kurss: Tūrisma angļu valoda.

Rita Zālīte, Mg.HRM, lektore. Sociālpsiholoģisko grupu treniņu vadītāja, lektore, semināru un grupu treniņu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi pieaugušo tālākizglītībā. Daudzpusīga profesionālā pieredze: arī sabiedrisko attiecību veidošanā, žurnālistikā, projektu vadībā, personāla atlasē. Grāmatas “Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā  darbībā” līdzautore. Raksti un intervijas publicētas daudzos žurnālos, piemēram, Ievas Māja, Shape, Psiholoģijas Pasaule, Office Manager, Kapitāls u.c. Latvijas Mākslas terapijas asociācijas biedre, Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre, Sociālpsiholoģisko treniņu vadītāju biedrības biedre. Studiju kursi: Sociālie mediji un digitālā komunikācija, Masu komunikācija.

Līvija Ziemele, Mg.paed., viedocētāja. Darba pieredze: Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas direktores vietniece, Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas ārpusstudiju darba organizatore un lektore, vieslektore Biznesa augstskolā Turība. Studiju kurss: Patērētāju rīcība tirgū.

Juris Žilko, Mg.oec., viesdocētājs. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. Kopš 2011.gada Ķekavas novada TIC vadītājs, organizējis vairākus seminārus tūrisma uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, no 2004. līdz 2007.gadam vadījis IT nodaļu vienā sno lielākajām tūrisma aģentūrām Latvijā “Latvia Tours”. Sporta un tūrisma pasākumu (Velokross Baloži, Iepazīsti Savējos, tautas slēpojums „Ostvalda Kauss”) organizators kopš 2001.gada. Idejas par vienotu Daugavas lejteces tūrisma reģionu autors un īstenotājs, viens no Eiropas Komisijas izstrādātās ETIS (European Tourism Indicators System) pārstāvjiem Latvijā. Studiju kursi: Tūrisma pamati, Kultūras tūrisma produkts.

VIESLEKTORI 2017./2018.studiju gadā

Ērika Gromule

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja

 

Pievienoties


Jānis Palkavnieks

Draugiem Group runasvīrs

 

Pievienoties


VIESLEKTORI: Latvijā pazīstamas personības

Latvijā zināmi, talantīgi cilvēki dalās savā pieredzē ar mūsu studentiem!

 

Jānis Kūliņš

Vecākais risinājumu konsultants, Tieto Latvia

 

Gunārs Kūtris

12.Saeimas deputāts, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes lektors

 

Valdis Zatlers

Bijušais Latvijas Valsts prezidents

 

 

Mārtiņš Sirmais

Pavārs, gastronomiskais ceļotājs, TV raidījumu vadītājs, restorānu īpašnieks un dzīves izgaršotājs

 

 

Ģirts Majors

Mūzikas un mākslas festivāla “Positivus” rīkotājs, koncertaģentūras “Positivus Music” vadītājs, koncertzāles “Palladium” līdzīpašnieks

Elīna Egle

Latvijas Biznesa savienības Padomes priekšsēdētāja

Pauls Timrots

Raidījuma "Zebra" vadītājs
režisors

Dace Ritova

Cilvēkresursu attīstības daļas vadītāja

Juris Millers, Dr.philol.

producents,
koncertzāles "Rīga" vadītājs

Kārlis Daņēvičs

Valdes loceklis, finanšu direktors, LKA Tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājs


 

Toms Grēviņš

Mūzikas redaktors


 

Zane Driņķe

Direktore

 

Kaspars Upacieris(Ufo)

Radio "Boom FM" vadītājs

 

Inga Kola

Personāla vadības direktore

Baiba Dūda

Valdes priekšsēdētāja
Direktore
 

Baiba Kaškina

CERT.LV vadītāja

Ivars Ījabs

Politologs, Asoc.prof.

Agita Miķelsone

Personālvadības pārvaldes
direktore

Jānis Endziņš

Valdes priekšsēdētājs

 

Valters Krauze

TV un radio raidījumu vadītājs

 

Ivars Svilāns

KKorporatīvo attiecību vadītājs,
Pārmaiņu vadības komandas
loceklis

 

Aivars Mackevičs

Direktors

 

Aivars Endziņš

Ievērojams Latvijas jurists. Bijis pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs.
Juridiskās fakultātes profesors.

 

Jānis Palkavnieks

Draugiem.lv  grupas runasvīrs

 

Kristaps Skutelis

Tehnoloģiju bloga Kursors.lv galvenais redaktors

Pēteris Žimants

"Pure Chocolate" īpašnieks

Biruta Sloka

Latvijas Universitātes profesore

 

 

 

Uzdot jautājumu