Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PROGRAMMĒŠANA

Studiju programma: Informācijas tehnoloģijas
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Programmēšana

Piešķiramā kvalifikācija: Programmētājs

Akreditācija: Studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne un studiju programma Informācijas tehnoloģijas, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Programmētāja uzdevums ir veidot datoram saprotamus priekšrakstus uzdevuma veikšanai.

Programmas apraksts

Speciālists, kas ir labi atalgots jebkurā uzņēmumā, ir programmētājs. Programmētāja uzdevums ir veidot datoram saprotamus priekšrakstus uzdevuma veikšanai. Labai datorprogrammai ir jāparedz visas situācijas, kas darba procesā var rasties, jānorāda darbības katrā konkrētajā situācijā, jāprot reaģēt uz visām izmaiņām datorā. Programmētājs izstrādā, testē un uztur labu un drošu programmu, lai to varētu lietot jebkurš nespeciālists programmēšanā jeb t.s. ikdienas lietotājs. Lai arī tas nav tik vienkārši, bet tomēr interesanti un prestiži. Alberta koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA “Mikrotīkls” par studējošo apmācību darbam ar Mikrotik RouterOS iekārtām unprogrammatūru..


Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai


Alberta koledžas studentiem ir unikāla iespēja izmantot Microsoft programmatūras piedāvājumus bez maksas. Nāc, studē un izmanto izdevību! Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai Alberta koledžas ISIC studentu ID kartes īpašniekiem.


Kur varēs strādāt?


Izvēloties specializāciju "Programmēšana", Tu varēsi strādāt gan speciālās firmās, kas nodarbojas ar programmu izstrādi uzdevumu risināšanai visdažādākajās sfērās, piemēram, bankās, izglītībā, policijā u.c., gan individuāli rakstīt programmas tikai noteiktas problēmas uzdevumu risināšanai. 
Kvalificēti programmētāji un datortīklu administratori, neskatoties uz ekonomisko situāciju pasaulē, vienmēr ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
  • Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par datoriem


Kas ir ietverts studiju programmā?


Programma nodrošina iespēju iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mājas lapu un programmatūru izstrādē, izstrādes vides konfigurēšanā un programmatūras projektu plānošanā.
Programma sevī ietver IT jomas profesionālos studiju kursus ar vispārizglītojošiem studiju kursiem – svešvalodu, projektu vadību,ekonomiku, uzņēmējdarbību un tiesību pamatiem.
Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt praktiskās nodarbības pie datoriem, laboratorijas darbi un prakses dodiespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju noslēgumā studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantotspraksē.
Studiju ietvaros tiek apgūtas tādas datorprogrammatūras un valodas kā C, C++, MYSQL, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, CodeBlock u.c.


Apmeklētākās mācību ekskursijas un meistarklases:


Lai studentiem sniegtu priekšstatu izvēlētās specialitātes profesionāļu darbā, studiju ietvaros tiek organizētas mācību ekskursijas uz dažādiem nozares uzņēmumiem. Populārākie no tiem ir – Latvijas Universitātes Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs, Ventspils digitālais centrs, Ventspils biznesa inkubators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un Ventspils augstskola.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:


Pirmā kursa studenti ar savu veikto pētījumu „Cik draudzīga ir Latvija interneta laikmetā tūristam?” piedalījās Alberta koledžas konferencē „Kultūras un tūrisma izaicinājumi interneta laikmetā”

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Obligātie studiju kursi (profesionālie priekšmeti):


Lietojumprogrammatūra
Programmēšana I
Operētājsistēmas
Datubāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra
Datortīkli I


Specializācijas studiju kursi:


Programmēšana II
Datu struktūras un algoritmi
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas
Programmatūras inženierija
Web programmēšana


Izvēles studiju kursi:


Tīmekļa tehnoloģijas
Mikrotik tehnoloģijas
Reklāmas teorija un prakse
Grafiskie redaktori
Sociālo pētījumu metodes
Programmatūras testēšana


Vispārizglītojošie studiju kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):


Matemātika
Profesionālā svešvaloda
Uzņēmējdarbības pamati
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
IT nozares tiesību pamati un standarti
Darba, vides un civilā aizsardzība
Lietišķās informācijas apmaiņa
E-komercija
Projektu vadība


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var īstenot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.. Studiju prakses ietvaros koledža sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:

  • Lielākais koncerns Latvijā SIA „Latvijas dzelzceļš”;
  • Viena no pazīstamākajām kompānijām „HoReCa” sektorā, kurā ievieš specializētas datorizētas uzskaites un vadības sistēmas viesmīlības iestādēs vairākās pasaules valstīs SIA „UCS”;
  • Interneta pakalpojumu sniedzējs SIA „Bradis”;
  • Elektropreču un elektrotehnikas tirdzniecības un remontdarbu birojs SIA „EK Tehnika”;
  • Grupa „Corporate Solutions”, kas apvieno vairākus informācijas tehnoloģiju un biznesa vadības konsultāciju un risinājumu uzņēmumus, kas nodrošina pakalpojumus korporatīvajiem klientiem;
  • Citus uzņēmumus skatīt sadaļā „Prakses iespējas”.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo reālu pētījumu vai projektu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda

Studiju programmas direktore

Dace Briede, Mg.sc.comp., docente. Alberta koledžas studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktore, izglītības metodiķe. 8 gadus vadījusi vairākus studiju kursus un studentu bakalaura darbus Ventspils Augstskolā. Studiju kurss: Programmēšana I, Lietišķā informātika


Vadošie mācībspēki

Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., viesdocētāja, Erasmus+ koordinatore. Pabeigta LLU pedagoģijas doktorantūra. Aktīvi piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autore un līdzautore. Liela pieredze starptautisko projektu izstrādē un vadīšanā. Studiju kurss: Lietišķā informātika.

Agnis Škuškovniks, Mg.comp.sc., docents. ARS Diagnostikas klīnikas IT departamenta vadītājs. Latvijas personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs. Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” aktīvs biedrs. Vairāk nekā 15 gadu pieredzes darbā IT nozarē: programmēšana, testēšana, sistēmanalīze, datubāzu un datortīkla administrēšana, klientu serviss. Ilgstoši darbojas IT zinātnē, pētot datorzinātņu teorētiskos pamatus. Publicējis vairākas zinātniskās publikācijas, strādājis kā pētnieks Andra Ambaiņa zinātniskajā grupā un projektā „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”. Saņēmis Čārlza Bebidža balvu Datorzinātnē par sasniegumiem pētniecībā un datorzinātnes popularizēšanu. Studiju kurss: Lietojumprogrammatūra, Lietišķā informātika, Datortīkli I

Andris Gabrānovs, Mg.sc.educ., Mag.sc.env., lektors. IBM apkalpošanas un remonta tehnikas kvalificēts speciālists – datortehniķa kvalifikācija. NATO CCDCOE, Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), ECDL, Oracle, Microsoft MVA, Linux Foundation u.tml. sertifikācija. Praktiskā ilggadējā pieredze informācijas sistēmu, datortīklu, Microsoft un Linux serveru, monitoringa, risinājumu, servisu administrēšanā, projektēšanā un uzturēšanā. Aktīva dalība Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijā, konferencēs, darba grupās izglītības jomā atvērtā pirmkoda programmatūras un risinājumu segmentā. Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas “Par atvērtā pirmkoda programmatūras piemērotības izvērtēšanu mācību procesā izglītības iestādēs” eksperts. Valsts Izglītības satura centra darba grupas “Vidējās Profesionālās izglītības teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē” eksperts. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās pilnveides kursu vadītājs. Studiju kursi: Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra, Perifērijas ierīces, Tīkla operētājsistēmas, Operētājsistemas, Vadības informāciju sistēmas, IT izmantošana vadības procesos

Iveta Neilande, (Studiju kurss: Matemātika) – Mg.ed.sc., lektore. Vairāk nekā 20 gadu pieredze kā matemātikas pasniedzējai. 2009. gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stingrākais pasniedzējs".


Vieslektori

Santa Batuhtina, AS „Latvijas Zaļais punkts” pārdošanas vadītāja („Elektropreču utilizācija”)
Jevgēnijs Zadorožnijs, Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirkņa priekšnieks („Noziegumi IT jomā un atbildība par to”)


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

DARBA LAIKS 29.01.

16.01.2020.

Informējam, ka trešdien, 29. janvārī Alberta koledžas darba laiks plānots no pl. 13:30 – 18:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām..

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

17.11.2019.

Alberta koledža sveic savus studentus, mācībspēkus, absolventus un visus sadarbības partnerus Valsts svētkos!.

ZIEMASSVĒTKU BALLE

08.11.2019.

Studentu pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku ballīti!. Alberta koledžas Studentu pašpārvalde aicina ikvienu atpūsties un izballēties gribošu koledžas studentu pievienoties...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

23.09.2019.

03.12.2019.. Mācību ekskursija uz uzņēmumu ENME. 12.12.2019.. Mācību ekskursija uz apvienību „APEIRONS. 12.12.2019.. Vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos”....

ERASMUS 2019/2020

22.10.2019.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

23.09.2019.

02.11.2019.. Vieslekcija „Darbs sabiedrisko attiecību aģentūrā - mīti un realitāte”. 05.11.2019.. Vieslekcija „Personāla iesaiste digitālajā laikmetā”. 12.11.2019.....

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020”...

Uzdot jautājumu