Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PROGRAMMĒŠANA

Studiju programma: Informācijas tehnoloģijas
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Programmēšana

Piešķiramā kvalifikācija: Programmētājs

Akreditācija: Studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne un studiju programma Informācijas tehnoloģijas, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Programmētāja uzdevums ir veidot datoram saprotamus priekšrakstus uzdevuma veikšanai.

Programmas apraksts

Speciālists, kas ir labi atalgots jebkurā uzņēmumā, ir programmētājs. Programmētāja uzdevums ir veidot datoram saprotamus priekšrakstus uzdevuma veikšanai. Labai datorprogrammai ir jāparedz visas situācijas, kas darba procesā var rasties, jānorāda darbības katrā konkrētajā situācijā, jāprot reaģēt uz visām izmaiņām datorā. Programmētājs izstrādā, testē un uztur labu un drošu programmu, lai to varētu lietot jebkurš nespeciālists programmēšanā jeb t.s. ikdienas lietotājs. Lai arī tas nav tik vienkārši, bet tomēr interesanti un prestiži. Programmas īstenošana notiek ar starptautiskās kompānijas D-Link atbalstu.


Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai


Alberta koledžas studentiem ir unikāla iespēja izmantot Microsoft programmatūras piedāvājumus bez maksas. Nāc, studē un izmanto izdevību! Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai Alberta koledžas ISIC studentu ID kartes īpašniekiem.


Kur varēs strādāt?


Izvēloties specializāciju "Programmēšana", Tu varēsi strādāt gan speciālās firmās, kas nodarbojas ar programmu izstrādi uzdevumu risināšanai visdažādākajās sfērās, piemēram, bankās, izglītībā, policijā u.c., gan individuāli rakstīt programmas tikai noteiktas problēmas uzdevumu risināšanai. 
Kvalificēti programmētāji un datortīklu administratori, neskatoties uz ekonomisko situāciju pasaulē, vienmēr ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
  • Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par datoriem


Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt praktiskās nodarbības pie datoriem, laboratorijas darbi un divas prakses dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Apmeklētākās mācību ekskursijas un meistarklases:


Lai studentiem sniegtu priekšstatu izvēlētās specialitātes profesionāļu darbā, studiju ietvaros tiek organizētas mācību ekskursijas uz dažādiem nozares uzņēmumiem. Populārākie no tiem ir – Latvijas Universitātes Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs, Ventspils digitālais centrs, Ventspils biznesa inkubators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un Ventspils augstskola.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:


Pirmā kursa studenti ar savu veikto pētījumu „Cik draudzīga ir Latvija interneta laikmetā tūristam?” piedalījās Alberta koledžas konferencē „Kultūras un tūrisma izaicinājumi interneta laikmetā”

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Obligātie mācību kursi (profesionālie priekšmeti):


Lietojumprogrammatūra
Programmēšana I
Operētājsistēmas
Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra
Datortīkli I


Specializācijā Programmēšana:


Programmēšana II
Interneta tehnoloģijas
Datu struktūras un algoritmi
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas
Programmatūras inženierija


Izvēles mācību kursi:


Reklāmas teorija un prakse
E-komercija
Organizācijas psiholoģija
Sabiedriskās attiecības


Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):


Matemātika
Nozares angļu valoda datorzinātnē
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
IT nozares tiesību pamati un standarti
Darba aizsardzība un ergonomika
Lietišķās informācijas apmaiņa
Prezentācijas prasmes


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā. Studiju prakses ietvaros koledža sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:

  • Lielākais koncerns Latvijā SIA „Latvijas dzelzceļš”;
  • Viena no pazīstamākajām kompānijām „HoReCa” sektorā, kurā ievieš specializētas datorizētas uzskaites un vadības sistēmas viesmīlības iestādēs vairākās pasaules valstīs SIA „UCS”;
  • Interneta pakalpojumu sniedzējs SIA „Bradis”;
  • Elektropreču un elektrotehnikas tirdzniecības un remontdarbu birojs SIA „EK Tehnika”;
  • Grupa „Corporate Solutions”, kas apvieno vairākus informācijas tehnoloģiju un biznesa vadības konsultāciju un risinājumu uzņēmumus, kas nodrošina pakalpojumus korporatīvajiem klientiem;
  • Citus uzņēmumus skatīt sadaļā „Prakses iespējas”.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda

Studiju programmas direktore

Dace Briede, Mg.sc.comp., docente. Alberta koledžas studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktores p.i., izglītības metodiķe. 8 gadus vadījusi vairākus studiju kursus un studentu bakalaura darbus Ventspils Augstskolā. Studiju kurss: Programmēšana I, Lietišķā informātika


Vadošie mācībspēki

Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., viesdocētāja, Erasmus+ koordinatore. Pabeigta LLU pedagoģijas doktorantūra. Aktīvi piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autore un līdzautore. Liela pieredze starptautisko projektu izstrādē un vadīšanā. Studiju kurss: Lietišķā informātika.

Agnis Škuškovniks, Mg.comp.sc., docents. ARS Diagnostikas klīnikas IT departamenta vadītājs. Latvijas personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs. Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” aktīvs biedrs. Vairāk kā 15 gadu pieredzes darbā IT nozarē: programmēšana, testēšana, sistēmanalīze, datubāzu un datortīkla administrēšana, klientu serviss. Ilgstoši darbojas IT zinātnē, pētot datorzinātņu teorētiskos pamatus. Publicējis vairākas zinātniskās publikācijas, strādājis kā pētnieks Andra Ambaiņa zinātniskajā grupā un projektā „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”. Saņēmis Čārlza Bebidža balvu Datorzinātnē par sasniegumiem pētniecībā un datorzinātnes popularizēšanu. Studiju kurss: Lietojumprogrammatūra, Lietišķā informātika, Datortīkli I

Andris Gabrānovs, Mg.sc.educ., Mag.sc.env., lektors. IBM apkalpošanas un remonta tehnikas kvalificēts speciālists – datortehniķa kvalifikācija. NATO CCDCOE, Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), ECDL, Oracle, Microsoft MVA, Linux Foundation u.tml. sertifikācija. Praktiskā ilggadējā pieredze informācijas sistēmu, datortīklu, Microsoft un Linux serveru, monitoringa, risinājumu, servisu administrēšanā, projektēšanā un uzturēšanā. Aktīva dalība Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijā, konferencēs, darba grupās izglītības jomā atvērtā pirmkoda programmatūras un risinājumu segmentā. Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas “Par atvērtā pirmkoda programmatūras piemērotības izvērtēšanu mācību procesā izglītības iestādēs” eksperts. Valsts Izglītības satura centra darba grupas “Vidējās Profesionālās izglītības teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē” eksperts. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās pilnveides kursu vadītājs. Studiju kursi: Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra, Perifērijas ierīces, Tīkla operētājsistēmas, Operētājsistemas, Vadības informāciju sistēmas, IT izmantošana vadības procesos

Iveta Neilande, (Studiju kurss: Matemātika) – Mg.ed.sc., lektore. Vairāk nekā 20 gadu pieredze kā matemātikas pasniedzējai. 2009. gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stingrākais pasniedzējs".


Vieslektori

Santa Batuhtina, AS „Latvijas Zaļais punkts” pārdošanas vadītāja („Elektropreču utilizācija”)
Jevgēnijs Zadorožnijs, Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirkņa priekšnieks („Noziegumi IT jomā un atbildība par to”)


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

AK PIE BALDONES BĒRNIEM

19.02.2019.

Alberta koledžas studenti sagādā neaizmirstamu dienu Baldones bērniem. Alberta koledžas studenti Ēvisa, Evita, Sindija, Santa, Anna, Eva Kristiāna un Rimants kopā ar docenti Aiju Leitāni ziemīgu...

DARBA LAIKS 22.02. UN 23.02.

16.02.2019.

Informējam, ka 22.02. Alberta koledžas darba laiks plānots no plkst. 10.00 - 13.30.. Savukārt, 23.02. koledžas darba laiks no plkst. 10.30.. Uz tikšanos Alberta koledžas 29. izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

16.02.2019.

26.02.2019.. Vieslekcija. Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos. 28.02.2019.. Mācību ekskursija uz Latvijas Radio.

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

ENERĢIJAS SPĒLE

09.01.2019.

Alberta koledžas studentu izstrādāta spēle izglītos par efektīvu energoapgādi pilsētā. 24. janvārī plkst. 17.30 Alberta koledžā, Skolas ielā 22, 23. auditorijā notiks publiska koledžas...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

IELŪGUMS UZ ETECH 2019

11.10.2018.

Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža (Latvija), Walsh College (ASV) un Faculty of Management of the University of Economics in Katowice (Polija) ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci...

SADARBĪBA AR "MIKROTĪKLS"

30.11.2018.

2018. gada nogalē Alberta koledža un SIA “Mikrotīkls” plāno noslēgt sadarbības līgumu, kurš paredzēs, ka Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas”...

BIZNESA FORUMS 2018

07.11.2018.

Biznesa forums 2018 tuvojas. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras astoņos...

Uzdot jautājumu