Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PROGRAMMĒŠANA

Speciālists, kas ir labi atalgots jebkurā uzņēmumā, ir programmētājs. Kvalificēti programmētāji vienmēr ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Programmētāji var strādāt gan specializētos uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmu izstrādi uzdevumu risināšanai visdažādākajās sfērās, piemēram, bankās, izglītībā, policijā u.c., gan strādāt individuāli.

Studiju programma: Informācijas tehnoloģijas

Apakšprogramma: Programmēšana

Kvalifikācija: Programmētājs

Programmas apjoms: 120 kredītpunkti

Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2023. gada 6. decembra sēdes lēmumu Nr. 2023/46-A ir akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadiem, līdz 2029. gada 7. decembrim.

Studiju valoda: Latviešu

Studiju programma, kurā Tu iegūsi zināšanas un iemaņas mājaslapu un programmatūru izstrādē, izstrādes vides konfigurēšanā un programmatūras projektu plānošanā! 


Izmanto lifehack studijām – atstāj savu kontaktinformāciju un esi pirmais pretendents uzņemšanai!

Vārds, uzvārds:
 

E-pasta adrese:
 

Tālruņa numurs:
 

Studiju programma, kas interesē (izvēlieties no saraksta)
Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus datorsistēmu un datortīklu administratorus un programmētājus atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa (5. LKI) prasībām, kuri ir orientēti uz tālākizglītību, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ļautu sekmīgi iekļauties darba tirgū un patstāvīgi piemēroties mainīgajiem sociālekonomiskajiem apstākļiem.


Studiju programmas uzdevumi:

 • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām.
 • Nodrošināt studējošiem apstākļus un iespējas īsā cikla līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši programmētāja vai datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarta prasībām.
 • Sniegt studējošiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās un profesionālās iemaņas iegūstamajā profesijā, nodrošinot to iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē.
 • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu.
 • Attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā.
 • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai.
 • Nodrošināt studējošajiem praktiskā darba pieredzi programmētāja vai datorsistēmu un datortīklu administratora profesijā.
 • Iepazīstināt studējošos ar profesionālo ētiku un informācijas tehnoloģijas nozares standartiem.
 • Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.
 • Veidot sadarbību ar darba devējiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektorā.


Studiju programmas rezultāti:

 • Zina un izprot datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju nozares teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas.
 • Spēj ar kolēģiem, klientiem un vadību pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus izvēlētājā profesijā.
 • Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot un organizējot, kā arī izvērtējot un pilnveidojot savu un citu cilvēku darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus izvēlētāja profesijā.
 • Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas izvēlētājā profesijā.
 • Zina un izprot normatīvos aktus un standartus.
 • Prot izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, sagatavojot un konfigurējot izstrādes vidi.
 • Prot izvērtēt programmas prasības, veidot programmas projektējumu un rakstīt programmas kodu atbilstoši programmēšanas vadlīnijām.
 • Prot analizēt programmatūras kļūdu avotus, atkļūdot programmu, uzlabot programmatūras veiktspēju.
 • Spēj sadarboties starpfunkcionālās komandās programmatūras izstrādes un piegādes procesos.

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika klātienes studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika klātienes studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika neklātienes studijas (E-studijas)**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.30

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam studiju semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami Online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa teorētisko lekciju (bet ne vairāk kā ~20%) var tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

 

Matemātika

 

Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika

 

Lietišķās informācijas apmaiņa

 

Profesionālā svešvaloda

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

IT nozares tiesību pamati un standarti

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Projektu vadība

 

E-komercija

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

 

Obligātie studiju kursi

 

Programmēšana I

 

Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra

 

Operētājsistēmas

 

Datortīkli I

 

Datu bāzu tehnoloģijas

 

Lietojumprogrammatūra

 

Apakšprogrammas “Programmēšana” studiju kursi

Datu struktūras un algoritmi

 

WEB programmēšana

 

Programmēšana II

 

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas

 

Programmatūras inženierija

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

 

Tīmekļa tehnoloģijas

 

Mikrotik tehnoloģijas

 

Reklāmas teorija un prakse

 

Grafiskie redaktori

 

Vai jebkurš cits studiju kurss no Alberta koledžas studiju kursu kataloga

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

 

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Alberta koledžas studentiem ir unikāla iespēja izmantot Microsoft programmatūras piedāvājumus bez maksas. Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai Alberta koledžas ISIC studentu kartes īpašniekiem.

Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var īstenot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Studējošie tiek mudināti prakses vietu meklēt patstāvīgi, atbilstoši savām interesēm. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi. Studiju prakses ietvaros koledža sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem: SIA "Latvijas dzelzceļš", "HoReCa", SIA "UCS", SIA "Bradis", SIA "EK Tehnika", "Corporate Solutions", SIA ""Ventspils Nafta" terminals", "Visma Group", "Accenture Latvija", Nacionālie Bruņotie spēki u.c.

Studiju laikā studējošajiem ir iespēja piedalīties Erasmus + projektā, 1-2 semestrus studējot vai strādājot praksi kādā no partneriestādēm Eiropā.


Kvalifikācijas darbs: Kvalifikācijas darba ietvaros studenti veic pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt praktiskās nodarbības pie datoriem, laboratorijas darbi un prakses dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju ietvaros tiek apgūtas tādas datorprogrammatūras un valodas kā C, C++, MYSQL, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, CodeBlock u.c.

Komanda

Studiju programmas direktors:
Andrejs Liepiņš
, Mg.sc.comp., viesdocētājs
Inženiera kvalifikācija datorsistēmās, pedagoģiskās specializācijas sertifikāts, Microsoft Certified IT Professional (MCP, MCTS, MCITP, MCDBA sertifikāti), Microsoft Certified Trainer (MCT sertifikāts). Vairākkārt apbalvots ar IZM un MK goda rakstiem.Pieredze studiju programmu izstrādē un vadībā, vairāki personiski veidoti studiju kursi.


Vadošie mācībspēki:
Andris Gabrānovs, Mg.sc.env., Mg.sc.educ., lektors
Agnis Škuškovniks, Mg.sc.comp., docents
Iveta Neilande, Mg.paed., lektore

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Programmētāja uzdevums ir veidot datoram saprotamus priekšrakstus uzdevuma veikšanai. Labai datorprogrammai ir jāparedz visas situācijas, kas darba procesā var rasties, jānorāda darbības katrā konkrētajā situācijā, jāprot reaģēt uz visām izmaiņām datorā. Programmētājs izstrādā, testē un uztur labu un drošu programmu, lai to varētu lietot jebkurš nespeciālists programmēšanā jeb t.s. ikdienas lietotājs. Lai arī tas nav tik vienkārši, bet tomēr interesanti un prestiži.

Absolventiem viena gada laikā pēc diploma saņemšanas ir iespēja doties Erasmus absolventu praksē. Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties sadaļā Erasmus.


Kur varēs strādāt?

Iegūstot programmētāja kvalifikāciju, Tu varēsi strādāt gan uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmu izstrādi uzdevumu risināšanai visdažādāko sfēru uzņēmumos un publiskās pārvaldes iestādēs, gan individuāli rakstīt programmas tikai noteiktas problēmas uzdevumu risināšanai.

Kvalificēti programmētāji, neskatoties uz ekonomisko situāciju pasaulē, vienmēr ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā, radniecīgā bakalaura studiju programmā iestājoties vēlākos studiju semestros. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas.

Absolventu atsauksmes

Kristaps Skutelis

"Uzsākot savas studiju gaitas, es paralēli arī sāku veidot karjeru IT jomā un visai ātri nonācu līdz atziņai, ka nav iespējams veiksmīgi strādāt un studēt pilna laika studiju programmā. Tieši šī iemesla dēļ studēt Informāciju tehnoloģijas es izvēlējos Alberta koledžā,” ar pieredzi dalās Kristaps Skutelis, sabiedrisko attiecību vadītājs uzņēmumā „TestDevLab”, tehnoloģiju bloga Kursors.lv idejas autors un galvenais redaktors.

Studijas koledžā Kristaps varējis apvienot ne tikai ar pilnas slodzes darbu, bet pat ar savu laika hobiju - mūzikas spēlēšanu ballītēs.” Studiju process bija organizēts pienācīgā kvalitātē un labā atmiņā palicis absolūtais vairākums pasniedzēju. Kopumā studēšana bija ne tikai ērta, bet arī noderīga,” atklāj jauno tehnoloģiju entuziasts un zinātājs.

Pēc vairāku gadu pauzes Kristaps turpinājis studiju procesu un ieguvis arī bakalaura grādu. Pie tam daļu Alberta koledžā apgūtos priekšmetus viņš varēja pārnest un ieskaitīt bakalaura studijās. „Atskatoties uz studiju laiku Alberta koledžā, uzskatu, ka rīkojos pareizi, izvēloties šo izglītības iestādi," teic Kristaps Skutelis.

VAKANCE ESF PROJEKTĀ

28.06.2024.

ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” vakance ASISTENTS (izglītības jomā), profesijas kods: 2310 01.. Alberta koledža aicina pilna laika studējošos, vecumā no 18 līdz...

DARBA LAIKS NO 1.07.

27.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām vasaras periodā no 1. jūlija līdz 1. septembrim:. Pirmdien: plkst. 10.00-18.00. Otrdien: plkst. 10.00-18.00. Trešdien: plkst....

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

19.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām jūnija izskaņā:. 22.06. Alberta koledža slēgta!. 25.06. plkst. 10.00-18.00. 26.06. plkst. 14.00-18.00. 27.06. plkst. 10.00-18.00....

AKTIVITĀTES JŪNIJĀ

28.05.2024.

01.06.2024.. Tiešsaistes lekcija "International Knowledge Day". 07.06.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 4. daļa.

"RIMI" RĪGAS MARATONS

27.05.2024.

Veselā miesā vesels gars!. Ikgadējā “Rimi” Rīgas maratonā piedalījās arī Alberta koledžas studenti, kuri, apvienojot skriešanu ar pozitīvām emocijām, ieguva enerģijas lādiņu studijām!....

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 2. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums