Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PERSONĀLA DARBA ORGANIZĀCIJA

Studiju programma: Iestāžu darba organizācija un vadība
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Personāla darba organizācija

Piešķiramā kvalifikācija: Personāla speciālists

Akreditācija: Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Cilvēku resursi – svarīgākie resursi!
Studiju programma paredzēta, lai apgūtu zināšanas un prasmes vadīt cilvēkus kā svarīgāko jebkura uzņēmuma vai iestādes resursu.

Programmas apraksts


Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki daudzos uzņēmumos un iestādēs. Vadītāji, kuriem rūp savu darbinieku labklājība, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem.  Personāla darba organizācija palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetenci, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu. No 2012.gada koledža ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas biedre, kas studiju programmai pavēra jaunas attīstības iespējas un ļauj sagatavot vērienīgākus sadarbības plānus pētniecībā u.c.

 


Kur varēs strādāt?


 Personāla speciālisti ir plaši pieprasīti darba tirgū un var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Savā ikdienas darbā personāla speciālists:

 • organizē personāla piesaisti un atlasi,
 • nosaka apmācību vajadzības un organizē profesionalitātes pilnveidošanu,
 • novērtē personāla darba efektivitāti,
 • pēta darbinieku apmierinātību, pilnveido darbinieku motivēšanas sistēmu,
 • kārto personāla lietvedību (personāla dokumentu, tajā skaitā amatu aprakstu, kompetences modeļu sastādīšana un dokumentu aprites nodrošināšana) u.c.

Izvēloties studēt šajā studiju programmā, Tu vari kļūt par personāla speciālistu privātā uzņēmumā, vai valsts institūcijā, kā arī pielietot plašāk iegūtās zināšanas par cilvēkresursu vadību savā uzņēmumā.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijis tikai sapnis, tad šī ir iespēja to īstenot dzīvē, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām.
 • Komunikabilitāte, precizitāte, pacietība un elastīga domāšana.
 • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma paredzēta, lai apgūtu zināšanas un prasmes vadīt cilvēkus kā svarīgāko jebkura uzņēmuma vai iestādes resursu. Personāla vadīšana nav iedomājama bez psiholoģijas, tiesībām, vadībzinībām, informācijas tehnoloģiju u.c. prasmju apguves. Īpaša vērība studiju laikā tiek pievērsta praktiskajām nodarbībām: psiholoģiska rakstura treniņam, strukturētajai intervijai, lomu spēlei u.c.

Lai pilnīgāk izprastu personāla vadības darba specifiku, studiju ietvaros tiek organizētas arī mācību ekskursijas un radošās darbnīcas. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Apmeklētākās mācību ekskursijas un meistarklases:


Ekskursijas uz Valsts darba inspekciju, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienību, Augstāko tiesu, Uzņēmumu reģistru un Eiropas Savienības bibliotēku; iepazīšanās ar Latvijas Televīzijas personāla daļas darbību. Radošā darbnīca "Personāla darba izpildes novērtēšanas plāna sagatavošana"


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

 • Sagatavots un īstenots projekts „Profesiju standarti un darba devēju prasības personāla speciālistu profesijas apguvē un darbinieku adaptācijā”
 • Studenti veica pētījumus „Paaudžu sadarbība”,  „Personāla izvēle” un prezentēja to studentu konference „studenti Latvijas izaugsmei”
 • Uzvara projektu konkursā, iegūstot galveno balvu - koledžas apmaksātu iepazīšanas braucienu uz Klaipēdu
 • Ziemassvētku balle "Žurka ir labākais dzīvnieks pasaulē"
 • Aktīva dalība recepšu konkursā „Alberta koledžas kūka”
 • Programmas studenti divus gadus pēc kārtas ieguva goda titulu "Gada Alberts"

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

Obligātie studiju kursi:

Personāla vadība un ētika
Lietvedība personāla vadībā
Darba un sociālās tiesības
Lietišķā komunikācija
Organizāciju psiholoģija
Personības psiholoģija
Prezentācijas prasmes
Lietišķā svešvaloda
Profesionālā latviešu valoda
Korporatīvā kultūra
Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš
Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi


Izvēles studiju kursi:

Sabiedrisko attiecību pamati
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Administratīvais process
Kvalitātes vadība
Projektu vadība


Vispārizglītojošie mācību kursi

Socioloģijas pamati
Statistikas pamati
Grāmatvedības pamati
Tirgzinības pamati
Darba, vides un civilā aizsardzība
Vadībzinību pamati
Publiskās pārvaldes organizācija
Tiesību pamati
Lietišķā informātika


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze, un šīs studiju programmas studentiem ir iespēja savu praksi iegūt tādos pazīstamos uzņēmumos kā VAS „Latvijas Dzelzceļš”, VAS „Latvijas Pasts”, SIA „Rimi Latvia”, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, LR Satiksmes ministrija, Lauku atbalsta dienests, RP SIA „Rīgas Satiksme” un Latvijas Darba Devēju Konfederācija, SIA "MAXIMA Latvija", AS "Grindeks" u.c. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, organizatoriskās struktūras optimizācija, darbinieku motivācijas sistēmas izstrādāšana, personāla apmācības sistēmas izveidošana u.c.).
Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda

Studiju programmas direktore


Raimonda Liepiņa, Dr.oec., Mg.sc.comp., viesdocētāja. 


Vadošie mācībspēki


Inga Milēviča, Mag.philol., docente. Filoloģija kā dzīves stils. Filoloģijas maģistre, DU sastatāmās un salīdzināmās valodniecības doktorante. Starptautisku zinātnisku asociāciju locekle (International Speech Communication Association, Association for Cognitive Studies). Vairāk nekā 80 publikāciju autore, referente vairāk nekā 50 konferencēs. Divus gadus pēc kārtas (2008. un 2009.gadā) Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stilīgākais pasniedzējs". Studiju kursi: Ievads komunikāciju teorijā, Biznesa ētika, Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika, Retorika un prezentācijas prasme, Korporatīvā kultūra, Latviešu valodas stilistika un kultūra.


Anna Saltikova (studiju kursi: Tiesību pamati, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, Darba un sociālās tiesības) – tiesību zinātņu maģistre, LU Juridiskās fakultātes doktorante, aktīvi praktizējošā juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. 2008.gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas labākais pasniedzējs", divus gadus pēc kārtas (2008. un 2009.gadā) ieguva titulus „Jautrākais pasniedzējs" un „Studentu draugs" (2008., 2009., 2010.g.).


Sigita Ķirse, (studiju kurss: Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi) –Mg .soc.sc., viedocētāja, Sociālo zinātņu maģistre sabiedrības vadībā. Darba pieredze: cilvēkresursu attīstības politikas plānošana un ieviešanas koordinēšana valsts tiešajā pārvaldē; personāla vadības IT risinājumu vadītāja privātā uzņēmumā; vieslektore Latvijas Universitātē, studiju kurss "Personāla vadība"; eksperte starptautiskos projektos Moldovā, Ukrainā un Rumānijā. Kopš 2012.gada recenzē un vada studentu darbus Alberta koledžā.


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

DARBA LAIKS 21. UN 22.02.

18.02.2020.

Mainīts darba laiks 21.02. un 22.02.. Informējam, ka ir plānotas AK darba laika izmaiņas:. 21.02.2020. 10:00 - 13:30 22.02.2020. 10:30 - 17:30 . Uz tikšanos AK svinīgajā izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

17.03.2020.. Vieslekcija „Piedzīvojumi kolektīvam”. .

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020”...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.. Vieslekcija „HR procesu automatizācija”.  .

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

Uzdot jautājumu