Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


CILVĒKRESURSU VADĪBA

Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki daudzos uzņēmumos un iestādēs. Vadītāji, kuriem rūp savu darbinieku labklājība, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā.

Studiju programma: Cilvēkresursu vadība

Kvalifikācija: Personāla speciālists

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 25. augusta sēdes lēmumu ir akreditēts līdz 2027. gada 26. augustam.

Studiju valoda: Latviešu


Studiju programma, kurā uzzināt, kā vadīt svarīgākos uzņēmuma resursus – cilvēkresursus!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt augsti kvalificētus, konkurētspējīgus, brīvus, atbildīgus un radošus personāla speciālistus atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa personāla speciālista profesijas standarta prasībām, kuri spēj sekmīgi iekļauties darba tirgū, strādāt uzņēmumos, iestādēs un sabiedriskajās organizācijās mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un turpināt izglītošanos.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt tādu studiju procesa norisi, kas studējošajiem sniegtu iespējas apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas un vērtības (attieksmes) atbilstoši valsts izglītības standarta, personāla speciālista profesijas standarta, attiecīgo normatīvo aktu prasībām, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) un ANO programmā „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā” (Principles of Responsible Management Education) vadlīnijām
  • Sekmēt studējošo konkurētspēju darba tirgū atbilstoši darba tirgus prasībām mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un sabiedrības vajadzībām
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus docētājus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī informācijas tehnoloģijas
  • Attīstīt studējošo pētnieciskās spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
  • Veidot pozitīvu, uzņēmīgu un aktīvu vērtīborientāciju, sociālo atbildību un lietišķas un daudzpusīgas komunikatīvas prasmes
  • Veicināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm nolūkā pilnveidot studiju procesu, studiju programmas un tās īstenošanas pilnveidi
  • Veidot sadarbību ar darba devējiem cilvēkresursu vadības (personāla vadības) jomā


Studiju programmas rezultāti:

1. Zina un izprot vispusīgus un cilvēkresursu vadības jomai atbilstošus specializētus faktus, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas

2. Spēj, pamatojoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus personāla speciālista profesijā, nepieciešamības gadījumā pārrunājot un argumentēti apspriežot tos ar kolēģiem, klientiem un vadītājiem, izmantojot radošas problēmu risināšanas prasmes, veicot vai pārraugot tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas

3. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot, organizējot, izvērtējot un pilnveidojot savu un citu darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus personāla speciālista profesijā

4. Spēj patstāvīgi turpināt izglītošanos, pilnveidojot kompetences

5. Spēj formulēt, izklāstīt un analizēt praktiskas problēmas personāla speciālista profesijā, izvēloties un izmantojot dažāda veida informāciju to risināšanā

6. Spēj piedalīties cilvēkresursu vadības attīstībā, parādot izpratni par personāla speciālista profesijas vietu tautsaimniecībā (uzņēmējdarbībā), publiskajā pārvaldē un sociāli

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

E-studijas**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami Online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Tiesību pamati

 

Vadībzinību pamati

 

Grāmatvedības pamati

 

Tirgzinības

 

Publiskā pārvalde

 

Socioloģija

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā svešvaloda

 

Profesionālā latviešu valoda

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš

 

Personāla vadība un ētika

 

Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi

 

Dokumentu pārvaldība

 

Lietišķā saskarsme

 

Retorika un prezentēšanas prasmes

 

Organizāciju psiholoģija

 

Personības psiholoģija

 

Ekonomikas pamati

 

Lietišķā informātika

 

Korporatīvā kultūra

 

Projektu vadība

 

Statistikas pamati

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Sabiedrisko attiecību pamati

 

E-komercija

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Jaunu ideju radīšana

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze, un šīs studiju programmas studentiem ir iespēja praksi iegūt tādos pazīstamos uzņēmumos kā VAS "Latvijas Dzelzceļš", VAS "Latvijas Pasts", SIA "Rimi Latvia", Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, LR Satiksmes ministrija, Lauku atbalsta dienests, RP SIA "Rīgas Satiksme" un Latvijas Darba Devēju Konfederācija, SIA "MAXIMA Latvija", AS "Grindeks" u.c. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, organizatoriskās struktūras optimizācija, darbinieku motivācijas sistēmas izstrādāšana, personāla apmācības sistēmas izveidošana u.c.).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Sandra Tetere, Mg.sc.oec., viesdocētāja
Iegūta augstākā izglītība biznesa un uzņēmējdarbības finanšu vadības jomās. Vidzemes Augstskolā iegūts profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Savukārt, Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā.

Degsme pret personāla, biznesa un finanšu jomu izpaudusies jau agrīnos studiju gados, aktīvi iesaistoties lietišķajās biznesa spēlēs un augstskolu personālvadības olimpiādēs, gūstot  godalgotus rezultātus. Darba pieredzi raksturo ilggadēja darba pieredze finanšu un mazumtirdzniecības sfērā, vadošā amatā, ne tikai analizējot biznesa rādītājus, bet izstrādājot arī risku pārvaldības, klientu apkalpošanas, darbinieku novērtēšanas politikas un nodrošinot personāla ilgtspēju. Pieredze arī darbā vienā no lielākajām Valsts kapitālsabiedrībām, vadot tās mācību centru.


Vadošie mācībspēki:
Agita Miķelsone, Mg.ed., Mg.sc.soc., lektore
Ruta Grosberga, Mg.sc.soc., lektore
Reinis Lazda, Mg.psych., docents
Kaspars Šteinbergs, Dr.oec., docents

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Vadītāji, kuriem rūp savu darbinieku labklājība, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem cilvēkresursu vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem.  Cilvēkresursu vadība palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetences, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu.


Kur varēs strādāt?

Personāla speciālisti ir plaši pieprasīti darba tirgū un var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Izvēloties studēt šajā studiju programmā, Tu vari kļūt par personāla speciālistu privātā uzņēmumā vai publiskās pārvaldes iestādē, kā arī pielietot plašāk iegūtās zināšanas par cilvēkresursu vadību savā uzņēmumā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu un studentu atsauksmes

Laila Mežale

 

„Studijas Alberta koledžā, protams, ietekmēja manu karjeru, tās man deva drosmi un pieredzi gan strādāt komandā, izstrādājot ar kursa biedriem projektus, gan arī prasmes prezentējot tos. Un šī iegūtā pārliecība par sevi un nebaidīšanās no uzstāšanās ir bijusi ļoti noderīga kompetence darbā,” stāsta absolvente Laila Mežale.

Studējot Alberta koledžā, pirmkārt, viņa ieguvusi draugus. Laila studēja sestdienās, un viņai bija brīnišķīga iespēja izbaudīt mācības klātienē. „Vairākos studiju priekšmetos mācību laikā tika rosināts strādāt komandās, kas ļoti saliedēja kursu, un bija arī prezentācijas, kuras rādījām dziedot dziesmas”, atceras absolvente.

„Varu vien pateikt lielu paldies! Par ieguldīto enerģiju, iedvesmojošajām lekcijām un iedrošināšanu studēt un pilnveidoties” teic Laila.

Lai gan koledžu viņa absolvējusi jau pirms laba laika, tomēr noteikti ieteiktu izvēlēties studēt sestdienās, jo šī studiju forma, pēc Lailas domām, ir lieliska iespēja, kā apvienot darbu, studijas un ģimenes dzīvi.

 


 

Renāta Spalva

„Studējot Alberta koledžā, esmu sev ieguvusi nenovērtējamu pašizaugsmi. Nav noslēpums, ka jebkuram studentam ir jādara daudz, un studijas šajā koledžā nav izņēmums - tiešām, ir jādara daudz!" tā studiju procesu raksturo Renāta Spalva, Cilvēkresursu vadības 2. kursa studente un struktūrvienības vadītāja privātajā sektorā. Bet visi šie darbi, pēc viņas vārdiem, sniedz nenovērtējamas zināšanas, kā arī iemāca cītīgi strādāt pašam ar sevi.

„Pilna laika struktūrvienības vadītāja, sieva, māmiņa ar bērnu, studente - šīs ir manas dzīves lomas, un esmu tikusi ar visu galā,” atklāj Renāta. „Esmu bezgala laimīga par sevi un esmu pateicīga Alberta koledžai par to, ka tā ir pierādījusi- nekas nav neiespējams!” Un azartiskā studente nebūt negrasās apstāties: „Absolvējot koledžu, esmu pietiekami traka un apņēmības pilna studijas turpināt!”

Attiecībā uz studijām, Renāta izsakās, ka 9 no 10 pasniedzējiem tiešām ir atsaucīgi, ieinteresēti studentam palīdzēt, interesanti sarunu biedri un profesionāli savā jomā. Alberta koledžas mācībspēki viņai paliks atmiņā ar to, cik ļoti viņi spēja studentam likt justies kā savējam - vienlīdzīgam.

„Jaunais student, Ja Tev ir šaubas par to, vai studēt Alberta koledžā vai nē: noskaties Atvērto durvju dienu video un iegūsti foršu pirmo iespaidu. Un turpinājumā baudi koledžas nelielās, bet mājīgās telpas kopā ar padsmits studentiem (nevis milzīgās telpās ar cilvēkiem, kurus visus nemaz neiepazīsi), iepazīsti personīgi visus pasniedzējus un savus kursa biedrus, un smelies zināšanas!” aicina Renāta Spalva. „Varu pateikt to, ka koledžā laiks skrien vēja spārniem! Nenožēlosi!"
 


 

Ilze Bule

„Kā koledžas absolvente noteikti varu teikt, ka visas manas gaidas no studijām Alberta koledžā pilnībā tika attaisnotas,” izsakās Ilze Bule, kura vēl pirms pāris gadiem bija studente programmā “Cilvēkresursu vadība”, bet patlaban ir Alberta koledžas mācībspēks.

Tā kā Ilzei ir svarīga ne tikai gadu gaitā darbā iegūtā pieredze, bet arī teorētiskās zināšanas, viņa augsti novērtē zināšanas, kuras ieguvusi, studējot koledžā. „Studijas bija aizraujošas, jo pasniedzēji ir savas jomas profesionāļi, kuri ar degsmi dalās savās zināšanās un pieredzē, kā arī aizrauj un veicina studentus apgūt jaunas prasmes. Studiju procesa organizācija bija atraktīva: diskusijas, semināri prezentācijas, kontroles testi un, protams, akadēmisko darbu izstrāde,” atceras absolvente.

Šobrīd, esot koledžā mācībspēkam, Ilze ar gandarījumu skatās uz topošajiem speciālistiem, kuri ir neatlaidīgi, ieinteresēti, biedriski un ar ārkārtīgu vēlmi apgūt zināšanas. Viņas novērojumi liecina, ka topošie speciālisti ir mērķtiecīgi un apzinās - lai uzsāktu profesionālo karjeru, akadēmiskās zināšanas ir tikai pakāpiens. „Varbūt citreiz pat grūts, bet tas ir tā vērts!” uzskata Ilze.

Kāpēc izvēlēties programmu “Cilvēkresursu vadība”? “Ikdienā, esot vadītājai, man ir radusies pārliecība, ka personālvadība sākas tajā brīdī, kad organizācijā darbiniekus sāk uzskatīt par cilvēkiem nevis resursu, kas palīdz gūt peļņu vai pilda konkrētas funkcijas,” atbild bijusī studente. Pēc viņas domām, personāla vadītāji arvien biežāk kļūst par uzņēmumu vadības stratēģiskajiem partneriem, kas palīdz īstenot uzņēmuma vīziju un iedzīvināt uzņēmuma vērtības, pilnveidot uzņēmuma kultūru, ieviest pārmaiņas. „Tādejādi personāla speciālists nonāk savas karjera virsotnē – kļūstot par vadības komandas locekli,” ir pārliecināta Ilze.

„Nāc studēt uz Alberta koledžu! Būs spraigi, bet interesanti!” aicina savas jomas profesionāle un koledžas mācībspēks.
 


 

Edīte Morīte

„Alberta koledža iepatikās ar draudzīgo studiju maksu, atlaidēm un lieliskiem reitingiem Top5 darba devēju vidū. Izvēlējos šo koledžu, jo ilgi meklēju mācību iestādi, kura piedāvā e-studijas, un arī draudzenes labās atsauksmes ļoti noderēja - viņa studē cilvēkresursu vadību 2. kursā.,” stāsta Edīte Morīte.

Vēlme studēt viņai bijusi jau ilgāku laiku. „Man ir ļoti svarīgi, ka varu studijas apvienot ar ģimeni, jo esmu trīs bērnu māmiņa, un patlaban esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā! E-studijas bija lieliska iespēja uzsākt studijas tagad!” atklāj Edīte. „Godīgu sakot, tas nav viegli, bet ir liels gandarījums par katru paveikto mājasdarbu, ir daudz vairāk jāplāno savs laiks, jāatvēl vakari lekcijām, un darbi ir pildīti ari naktīs,” viņa raksturo studijas, kas norit vienlaikus rūpējoties par jauno paaudzi.

Pēc Edītes domām, studiju process ir ļoti raits, un ir lieliski pasniedzēji - savas jomas profesionāļi. Topošā cilvēkresursu vadības speciāliste atzīst, ka studijas noteikti ceļ viņas pašapziņu: „Jo vairāk es daru, jo vairāk es varu!” Cilvēkresursu vadības studijās iegūtās zināšanas, un diploms, viņasprāt, noderēs jebkurā jomā strādājot, jo kurss ir ļoti visaptverošs. Edītei ļoti patīk Agitas Miķelsones un Kaspara Šteinberga lekcijas - profesionālas un interesantas! „Pašreiz esmu 1.kursa studente, un ar prieku gaidu jaunās lekcijas un kursa turpinājumu!”

Edīte uzsver, ka ieguvums ir arī foršie kursabiedri: „Lieliski atbalstam viens otru, un mums ir lieliskas diskusijas Whatsapp grupā!”

„Noteikti iesaku, visiem, kuri vēlas apvienot darbu, ģimeni ar studijām un vēlas iegūt labu profesionālo augstāko izglītību - nāc studēt Alberta koledžā!”.
 


 

Georgs Bārda

„Alberta koledža ir viena no labākajām augstākā līmeņa mācību iestādēm Latvijā, kur apgūt praktiskas zināšanas izvēlētajā jomā un saņemt ieteikumus, balstītus industrijas ekspertu pieredzē,” ir pārliecināts Georgs Bārda. Un viņam ir ar ko salīdzināt - pirms studiju uzsākšanas Alberta koledžā Georgs ir vairākus gadus pavadījis ASV, studējot biznesa menedžmentu un administrāciju(Concordia University Saint Paul, Minnesota).

Atgriežoties Latvijā, jaunais uzņēmējs izveidojis biznesu, kas ražo un izplata rūpnieciski ražotas konteineru mājas Eiropā un Skandināvijā. „Sapratu, ka spēju veiksmīgi menedžēt savu biznesu, bet man ir problēmas ar būtisku tā aspektu – cilvēkresursu vadību,” atklāj Georgs.

Tādēļ viņš iestājies Alberta koledžā, lai iegūtu nepieciešamās prasmes un zināšanas problēmas risināšanai. „Izglītība, kuru saņemu Alberta koledžā, ir tikpat augstā līmenī, kā tā, kuru ieguvu ASV, bet izmaksā aptuveni 5x lētāk!” ir pārliecinājies Georgs.

Viņa pieredze liecina, ka atšķirībā no universitātes Amerikā, liela daļa no Alberta koledžas mācībspēkiem strādā un turpina darboties savā specialitātē. „Tas mums, studentiem dod iespēju apgūt ne tikai akadēmiskas, bet arī praktiskās, šī brīža aktuālās un Latvijas biznesa videi, kā arī reģionam atbilstošas zināšanas,” uzsver topošais cilvēkresursu vadības speciālists.

Pirms studiju uzsākšanas Alberta koledžā Georgs nav bijis pārliecināts, vai esot pilnībā neredzīgs, spēs studēt attālināti, mācības iekļaujot savā noslogotajā dienas grafikā. „Bet studijas ir tik ērtas un pielāgotas aizņemtiem cilvēkiem, ka nākamajā semestrī jau esmu pieteicies Jurisprudences kursam, plānojot apgūt divas programmas vienlaicīgi,” atklāj zinātkārais uzņēmējs.

Georgu ļoti apmierina studiju pieejamība, augstais līmenis un izglītības praktiskums. Viņaprāt, grūtākais ir pieņemt lēmumu sākt studēt. „Taču, ja mācību iestāde izrādīsies tev nepiemērota -  izstāties varēs vienmēr!”

Viņš arī atklāj, ka šo koledžu kā savu sapņu skolu un vienu no labākajām biznesa skolām bija noskatījis jau mācoties pamatskolā. „Baidzot 9. klasi, mums bija jāraksta projekts - par ko es gribu kļūt. Tajā laikā gribēju kļūt par mārketinga menedžeri, un Alberta koledža, balstoties uz manu izpēti, bija labākā skola, kur šīs zināšanas apgūt,” teic Georgs Bārda.
 


 

Ilvija Šenkeviča Levke

„Mans lielākais ieguvums noteikti ir jaunas zināšanas, ko iespējams pielietot arī ikdienā,” pauž studente Ilvija Šenkeviča Levke. Piemēram, tiesību pamati vai dokumentu pārvaldībā iegūtās zināšanas ļoti noder, kad saskaramies ar kādām situācijām, kurās ir jāzina kā pareizi uzrakstīt dokumentu, lai tam būtu juridisks spēks, vai kāda situācija, ja esam kaut ko iegādājušies, un prece izrādās brāķis(kādas ir manas tiesības atgriezt preci un tml.). Tāpat liels ieguvums, kā atzīst Ilvija, ir jaunas draudzīgas attiecības ar kursa biedriem un arī ar pasniedzējiem.

„Mana šī brīža karjera ir absolūti nesaistīta ar izvēlēto studiju virzienu, taču nākotnē, plānojot atgriezties Latvijā, noteikti savu karjeru vēlos saistīt ar personāla vadību,” atklāj studente, kura patlaban dzīvo un strādā Vācijā.

Pēc Ilvijas pieredzes, lielākā daļa mācībspēku ir ļoti atsaucīgi, zinoši un savas jomas profesionāļi. Daudzi savus studentus uztver kā līdzvērtīgus un izturas ar cieņu. Lekcijas ir interesantas, pārdomātas. „Visi studijām un mājasdarbiem nepieciešamie materiāli ir ievietoti Moodle sistēmā, tie ir saprotami un viegli pieejami,” viņa uzsver.

Izvēloties, kur studēt, Ilvijai bija svarīgi, lai studijas piedāvātu tālmācībā un vakaros. „Tāpēc Alberta koledža ir ļoti laba izvēle tiem, kuru ikdiena ir aizņemta, jo lekcijas iespējams noklausīties sev tīkamā, brīvā laikā. Tāpat arī studiju maksa ir diezgan draudzīga,” atzīst topošā personāla vadības speciāliste. Koledža piedāvā arī plašu studiju programmu izvēli, tāpēc noteikti ikviens var atrast sev vēlamu studiju virzienu. „Galvenais ir nebaidīties un virzīties uz priekšu!” aicina Ilvija Šenkeviča Levke.

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 3. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

SVEICAM KOLĒĢES!

07.03.2024.

Saskaņā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, 2024. gada 27. februārī Alberta koledžas kopsapulcē tika ievēlēti Alberta koledžas domes locekļi.. 2024. gada 6. martā notika pirmā domes sēde,...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

01.03.2024.

Pateicoties brīnišķīgiem svētkiem, 8. martā koledžas darba laiks ir 9:30-13:00.. Sveicam mūsu burvīgas sievietes!❤️.

TIKŠANĀS AR PAŠPĀRVALDI

23.02.2024.

Tikšanās ar pašpārvaldes priekšsēdētāju Elizabeti Vasiļevsku, iepazīšanās ar studējošo pašpārvaldi, jautājumi un atbildes - tiekamies!. Kad? 26.Februārī plkst.18.15.....

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums