Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


CILVĒKRESURSU VADĪBA

Studiju programma: Cilvēkresursu vadība (līdz šim – Iestāžu darba organizācija un vadība)

Kvalifikācija: Personāla speciālists

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība ir akreditēts līdz 2027. gada 26. augustam.

Studiju valoda: Latviešu


Studiju programma, kurā uzzināt, kā vadīt svarīgākos uzņēmuma resursus – cilvēkresursus!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt augsti kvalificētus, konkurētspējīgus, brīvus, atbildīgus un radošus personāla speciālistus atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa personāla speciālista profesijas standarta prasībām, kuri spēj sekmīgi iekļauties darba tirgū, strādāt uzņēmumos, iestādēs un sabiedriskajās organizācijās mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un turpināt izglītošanos.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt tādu studiju procesa norisi, kas studējošajiem sniegtu iespējas apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas un vērtības (attieksmes) atbilstoši valsts izglītības standarta, personāla speciālista profesijas standarta, attiecīgo normatīvo aktu prasībām, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) un ANO programmā „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā” (Principles of Responsible Management Education) vadlīnijām
  • Sekmēt studējošo konkurētspēju darba tirgū atbilstoši darba tirgus prasībām mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un sabiedrības vajadzībām
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus docētājus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī informācijas tehnoloģijas
  • Attīstīt studējošo pētnieciskās spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
  • Veidot pozitīvu, uzņēmīgu un aktīvu vērtīborientāciju, sociālo atbildību un lietišķas un daudzpusīgas komunikatīvas prasmes
  • Veicināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm nolūkā pilnveidot studiju procesu, studiju programmas un tās īstenošanas pilnveidi
  • Veidot sadarbību ar darba devējiem cilvēkresursu vadības (personāla vadības) jomā


Studiju programmas rezultāti:

1. Zina un izprot vispusīgus un cilvēkresursu vadības jomai atbilstošus specializētus faktus, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas

2. Spēj, pamatojoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus personāla speciālista profesijā, nepieciešamības gadījumā pārrunājot un argumentēti apspriežot tos ar kolēģiem, klientiem un vadītājiem, izmantojot radošas problēmu risināšanas prasmes, veicot vai pārraugot tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas

3. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot, organizējot, izvērtējot un pilnveidojot savu un citu darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus personāla speciālista profesijā

4. Spēj patstāvīgi turpināt izglītošanos, pilnveidojot kompetences

5. Spēj formulēt, izklāstīt un analizēt praktiskas problēmas personāla speciālista profesijā, izvēloties un izmantojot dažāda veida informāciju to risināšanā

6. Spēj piedalīties cilvēkresursu vadības attīstībā, parādot izpratni par personāla speciālista profesijas vietu tautsaimniecībā (uzņēmējdarbībā), publiskajā pārvaldē un sociāli

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

770 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

770 Eur

Nepilna laika studijas

(e-studijas klātienē** = vakara grupas)

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

770 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim
**E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Tiesību pamati

 

Vadībzinību pamati

 

Grāmatvedības pamati

 

Tirgzinības

 

Publiskā pārvalde

 

Socioloģija

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā svešvaloda

 

Profesionālā latviešu valoda

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš

 

Personāla vadība un ētika

 

Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi

 

Dokumentu pārvaldība

 

Lietišķā saskarsme

 

Retorika un prezentēšanas prasmes

 

Organizāciju psiholoģija

 

Personības psiholoģija

 

Ekonomikas pamati

 

Lietišķā informātika

 

Korporatīvā kultūra

 

Projektu vadība

 

Statistikas pamati

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Sabiedrisko attiecību pamati

 

E-komercija

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Jaunu ideju radīšana

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze, un šīs studiju programmas studentiem ir iespēja praksi iegūt tādos pazīstamos uzņēmumos kā VAS "Latvijas Dzelzceļš", VAS "Latvijas Pasts", SIA "Rimi Latvia", Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, LR Satiksmes ministrija, Lauku atbalsta dienests, RP SIA "Rīgas Satiksme" un Latvijas Darba Devēju Konfederācija, SIA "MAXIMA Latvija", AS "Grindeks" u.c. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, organizatoriskās struktūras optimizācija, darbinieku motivācijas sistēmas izstrādāšana, personāla apmācības sistēmas izveidošana u.c.).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Sandra Tetere, Mg.sc.oec., viesdocētāja
Iegūta augstākā izglītība biznesa un uzņēmējdarbības finanšu vadības jomās. Vidzemes Augstskolā iegūts profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Savukārt, Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā.

Degsme pret personāla, biznesa un finanšu jomu izpaudusies jau agrīnos studiju gados, aktīvi iesaistoties lietišķajās biznesa spēlēs un augstskolu personālvadības olimpiādēs, gūstot  godalgotus rezultātus. Darba pieredzi raksturo ilggadēja darba pieredze finanšu un mazumtirdzniecības sfērā, vadošā amatā, ne tikai analizējot biznesa rādītājus, bet izstrādājot arī risku pārvaldības, klientu apkalpošanas, darbinieku novērtēšanas politikas un nodrošinot personāla ilgtspēju. Pieredze arī darbā vienā no lielākajām Valsts kapitālsabiedrībām, vadot tās mācību centru.


Vadošie mācībspēki:
Agita Miķelsone, Mg.ed., Mg.sc.soc., lektore
Ruta Grosberga, Mg.sc.soc., lektore
Reinis Lazda, Mg.psych., docents
Kaspars Šteinbergs, Dr.oec., docents

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Vadītāji, kuriem rūp savu darbinieku labklājība, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem cilvēkresursu vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem.  Cilvēkresursu vadība palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetences, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu.


Kur varēs strādāt?

Personāla speciālisti ir plaši pieprasīti darba tirgū un var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Izvēloties studēt šajā studiju programmā, Tu vari kļūt par personāla speciālistu privātā uzņēmumā vai publiskās pārvaldes iestādē, kā arī pielietot plašāk iegūtās zināšanas par cilvēkresursu vadību savā uzņēmumā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu atsauksmes

Renāta Spalva

„Studējot Alberta koledžā, esmu sev ieguvusi nenovērtējamu pašizaugsmi. Nav noslēpums, ka jebkuram studentam ir jādara daudz, un studijas šajā koledžā nav izņēmums - tiešām, ir jādara daudz!" tā studiju procesu raksturo Renāta Spalva, Cilvēkresursu vadības 2. kursa studente un struktūrvienības vadītāja privātajā sektorā. Bet visi šie darbi, pēc viņas vārdiem, sniedz nenovērtējamas zināšanas, kā arī iemāca cītīgi strādāt pašam ar sevi.

„Pilna laika struktūrvienības vadītāja, sieva, māmiņa ar bērnu, studente - šīs ir manas dzīves lomas, un esmu tikusi ar visu galā,” atklāj Renāta. „Esmu bezgala laimīga par sevi un esmu pateicīga Alberta koledžai par to, ka tā ir pierādījusi- nekas nav neiespējams!” Un azartiskā studente nebūt negrasās apstāties: „Absolvējot koledžu, esmu pietiekami traka un apņēmības pilna studijas turpināt!”

Attiecībā uz studijām, Renāta izsakās, ka 9 no 10 pasniedzējiem tiešām ir atsaucīgi, ieinteresēti studentam palīdzēt, interesanti sarunu biedri un profesionāli savā jomā. Alberta koledžas mācībspēki viņai paliks atmiņā ar to, cik ļoti viņi spēja studentam likt justies kā savējam - vienlīdzīgam.

„Jaunais student, Ja Tev ir šaubas par to, vai studēt Alberta koledžā vai nē: noskaties Atvērto durvju dienu video un iegūsti foršu pirmo iespaidu. Un turpinājumā baudi koledžas nelielās, bet mājīgās telpas kopā ar padsmits studentiem (nevis milzīgās telpās ar cilvēkiem, kurus visus nemaz neiepazīsi), iepazīsti personīgi visus pasniedzējus un savus kursa biedrus, un smelies zināšanas!” aicina Renāta Spalva. „Varu pateikt to, ka koledžā laiks skrien vēja spārniem! Nenožēlosi!"
 


 

Ilze Bule

„Kā koledžas absolvente noteikti varu teikt, ka visas manas gaidas no studijām Alberta koledžā pilnībā tika attaisnotas,” izsakās Ilze Bule, kura vēl pirms pāris gadiem bija studente programmā “Cilvēkresursu vadība”, bet patlaban ir Alberta koledžas mācībspēks.

Tā kā Ilzei ir svarīga ne tikai gadu gaitā darbā iegūtā pieredze, bet arī teorētiskās zināšanas, viņa augsti novērtē zināšanas, kuras ieguvusi, studējot koledžā. „Studijas bija aizraujošas, jo pasniedzēji ir savas jomas profesionāļi, kuri ar degsmi dalās savās zināšanās un pieredzē, kā arī aizrauj un veicina studentus apgūt jaunas prasmes. Studiju procesa organizācija bija atraktīva: diskusijas, semināri prezentācijas, kontroles testi un, protams, akadēmisko darbu izstrāde,” atceras absolvente.

Šobrīd, esot koledžā mācībspēkam, Ilze ar gandarījumu skatās uz topošajiem speciālistiem, kuri ir neatlaidīgi, ieinteresēti, biedriski un ar ārkārtīgu vēlmi apgūt zināšanas. Viņas novērojumi liecina, ka topošie speciālisti ir mērķtiecīgi un apzinās - lai uzsāktu profesionālo karjeru, akadēmiskās zināšanas ir tikai pakāpiens. „Varbūt citreiz pat grūts, bet tas ir tā vērts!” uzskata Ilze.

Kāpēc izvēlēties programmu “Cilvēkresursu vadība”? “Ikdienā, esot vadītājai, man ir radusies pārliecība, ka personālvadība sākas tajā brīdī, kad organizācijā darbiniekus sāk uzskatīt par cilvēkiem nevis resursu, kas palīdz gūt peļņu vai pilda konkrētas funkcijas,” atbild bijusī studente. Pēc viņas domām, personāla vadītāji arvien biežāk kļūst par uzņēmumu vadības stratēģiskajiem partneriem, kas palīdz īstenot uzņēmuma vīziju un iedzīvināt uzņēmuma vērtības, pilnveidot uzņēmuma kultūru, ieviest pārmaiņas. „Tādejādi personāla speciālists nonāk savas karjera virsotnē – kļūstot par vadības komandas locekli,” ir pārliecināta Ilze.

„Nāc studēt uz Alberta koledžu! Būs spraigi, bet interesanti!” aicina savas jomas profesionāle un koledžas mācībspēks.

JURIDISKĀ PRATĪBA

28.12.2021.

Ivars Čivčišs: Sabiedrības juridiskā pratība jeb viena neapdomāta paraksta sekas. Laikā, kad plaši tiek uzsvērta nepieciešamība pilnveidot digitālās prasmes un finanšu pratību,...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

23.12.2021.

Novēlam līksmus Ziemassvētkus un jautri sagaidīt Jauno gadu visiem studentiem, mācībspēkiem, darbiniekiem, absolventiem un sadarbības partneriem!.

UZSĀKŠANAS SEMINĀRS

23.12.2021.

Aizritējis projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” uzsākšanas seminārs. 2021. gada 15. decembrī tiešsaistē Facebook lapā www.facebook.com/makeitstudents...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

PAŠPĀRVALDES APSVEIKUMS

21.12.2021.

Alberta koledžas Studējošo pašpārvalde parūpējusies par īpašiem apsveikumiem. Šogad īpaši skaisti sveicieni mācībspēkiem no Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes...

GATAVOJIES EKSĀMENIEM!

06.12.2021.

Gatavojies eksāmeniem tiešsaistē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem(*kā arī 11. klasēm, kuri apgūst matemātiku un angļu valodu pēc jaunās Skola 2030 programmas) matemātikā un angļu...

MAKE IT UZSĀKŠANA

02.12.2021.

Projekta Uzsākšanas seminārā iepazīstinās ar vispārēju informāciju. 15. decembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 tiešsaistē norisināsies projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas,...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

05.10.2021.

06.12.2021.. E-vieslekcija „Alberta koledžas absolventes stāsts: te nu es esmu". 08.12.2021.. Vieslekcija „Digitālā mārketinga instruments: podkāsts un Youtube". 08.12.2021.. Vieslekcija...

SVEICAM SVĒTKOS!

17.11.2021.

No sirds sveicu Jūs Latvijas Republikas dzimšanas dienā!. Lai mēs ikviens ar saviem darbiem, cieņu un mīlestību veidojam mūsu valsti par labāko valsti pasaulē! Vēlu visiem šajos svētkos...

Uzdot jautājumu