Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


TIESĪBU ZINĀTNES

Studiju programma: Komercdarījumu tiesiskais regulējums

Apjoms: 83 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: jurista palīgs

Akreditācija: Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu no 2013.gada. 3.jūlija programma ir akreditēta uz maksimālo akreditācijas periodu, t.i. uz 6 gadiem. Studiju virziens Tiesību zinātne, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Alberta koledža ir izstrādājusi vēl nebijušu studiju programmu, kuras mācību metodes ir orientētas tieši uz praksi un reālo juridisko zināšanu pielietojumu. Studiju laikā tiek simulēts jurista darbs, imitēti tiesas procesi, bet eksāmenu laikā tiek risinātas reālas problēmsituācijas.

Programmas apraksts

Studiju programma vērsta uz komercdarījumu tiesisko regulējumu.
Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c.
Pēc studiju programmas absolvēšanas kļūsi par jurista palīgu – speciālistu komerctiesībās un komercdarbībā, zināsi, kā jāreģistrē komercsabiedrība, kā saņemt licences un atļaujas, kā slēgt līgumus un aizsargāt savas un sava uzņēmuma intereses un tiesības.

Kur varēs strādāt?

Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, Jūs varēsiet sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Gatavība attīstīt analītisko un loģisko domāšanu, labo atmiņu, komunikabilitāti, gatavība uzņemties atbildību, t.sk. par citu cilvēku likteni.
  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām.
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Kas ir ietverts studiju programmā?

Studiju programmas rozīnīte ir programmas inovatīva struktūra, t.i. šī studiju programma tiek īstenota pēc moduļu sistēmas: vairāki priekšmeti ir apvienoti viena modulī kā viens veselums, kas palīdz attīstīt starpdisciplināras zināšanas un vienotā eksāmenā aizstāvēt vienu praktisko darbu, kura izpilde prasa visu moduļa priekšmetu zināšanas. Rezultātā studenti daudz pārskatāmāk un detalizētāk varēs pievērsties konkrēta juridiskā virziena tēmu lokam un jautājumiem, piemēram,

  • uzņēmējdarbības juridisks nodrošinājums: no komersanta reģistrācijas līdz licences saņemšanai;
  • darījumu sagatavošana, noslēgšana un pastiprināšana: no pārrunām līdz parakstam un darījuma izpildes aizsardzībai;
  • savukārt modulis „Starptautiskie darījumi” tiek īstenots pieaicinot ārvalstu speciālistus un profesionāļus, tādējādi apgūstot ārzemju pieredzi un terminoloģiju angļu valodā.


Apmeklētākās mācību ekskursijas un meistarklases:

Ekskursijas uz Valsts darba inspekciju, VP RRP Rīgas Kurzemes iecirkni, Brīvo arodbiedrību savienību, Uzņēmumu reģistru, Augstākā tiesu, Personāla dokumentu Valsts arhīvs, Saeimu (apmeklējot Saeimas sēdi), LNB ēku Mūkusalas ielā 3 (Gaismas pils), Rīgas Apgabaltiesu, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Studente Marta Tilhena veica pētījumu „Patērētāju tiesību ievērošana elektronisko pakalpojumu sniegšanas jomā” un prezentēja to Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse ‘2015” .
  • Studente Daina Pētersone veica pētījumu „Ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas: to izveides tiesiskais regulējums Lielrīgā” un prezentēja to Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse ‘2015” . Šīs referāts atzīts par labāko Tiesību zinātņu sekcijā.
  • 2012./2013.st.g. studenti veica pētījumu pēc Konkurences Padomes pasūtījuma. Tas ir veltīts konkurences politikai un tā mērķis ir noskaidrot sabiedrības informētības līmeni un vērtējumu par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem. Pētījumā rezultāti arī tiks izmantoti, lai uzlabotu un pilnveidotu Konkurences padomes kā konkurences politikas īstenotājas darbību un savstarpējo sadarbību ar sabiedrību.
  • 2012./2013.st.g. studenti piedalījās starptautiskajā projektā „Komersantu veidi Latvijā un Lietuvā”. Tā ietvaros SP studējošie veica pētījumu par komersantu veidiem un to dibināšanas kārtību Latvijā un Lietuvā kopā ar Lithuania Business University of Applied Sciences (Lietuva).

 

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

1.Modulis: Ievads specialitātē

Ievads specialitātē un juridiskās informācijas resursi
Juridiskā lietvedība/datorizētā lietvedība

2.Modulis: Vispārējās zināšanas

Loģika
Profesionālā ētika un saskarsme

3.Modulis: Valsts un tiesību pamati

Tiesību teorija
Cilvēktiesību vispārīgā daļa
Konstitucionālo tiesību teorija un Latvijas konstitucionālās tiesības
Latvijas tiesību vēsture

4.Modulis: Juridiskā valoda un terminoloģija

Juridiskā svešvaloda un terminoloģija
Latviešu valodas gramatika un stilistika
Juridiskā retorika un prezentācijas prasmes
Tiesību aizsardzības iestādes

5.modulis: Procesuālās tiesības un darījumu aizsardzība

Krimināltiesības un kriminālprocess kā darījumu aizsardzības veids
Administratīvās tiesības un administratīvais process kādarījumu aizsardzības veids
Civilprocess kā darījumu aizsardzības veids

6.modulis: Komercdarbība un tās tiesiskais regulējums

Komercdarbības pamati
Komerctiesības
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

7.modulis: Darījumu sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes tiesiskais regulējums

Lietu tiesības
Darba tiesības
Saistību tiesības
Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana
Komercdarījumu tiesiskais regulējums
Latvijas un Eiropas Savienības nodokļu tiesības
Godīga konkurence un patērētāju tiesību aizsardzība

8.modulis: Ģimenes un mantojuma tiesības

Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības

9.modulis: Starptautiskās tiesības

Eiropas Savienības publisko un privāttiesību pamati
Starptautisko publisko un privāttiesību pamati


Prakse:
Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajaistudiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam. Nepieciešamībasgadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.

Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo reālu pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Komanda


Studiju programmas direktors


Ivars Čivčišs, Mg.iur. Maģistra darbs aizstāvēts, iegūstot teicamu vērtējumu. Vairāku gadu pieredze vadošā amatā lielā valsts kapitālsabiedrībā, publisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisijas darbā, kā arī augstskolas lektora amatā. Studiju kursi: Ievads specialitātē un juridiskās informācijas resursi, Tiesību teorija, Konstitucionālo tiesību teorija un Latvijas konstitucionālās tiesības.


Vadošie mācībspēki


Aija Leitāne, Mag.iur., lektore. Darba pieredze: Baldones Domes juridiska dienesta vadītāja personāla daļas vadītāja VB SIA „Latvijas Televīzija", Bauskas rajona virsprokurore, Bauskas rajona tiesnese, vairāku augstskolu docente un bakalaura un maģistra darbu vadītāja u.c. 2011.gadā saņēma pirmo prēmiju par ieguldījumu Alberta koledžas attīstībā, 2012. gadā atzīta par stilīgāko pasniedzēju, pasniedzēju optimistu. Studiju kursi: Darba un sociālās tiesības, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, Tiesību pamati, IT tiesiskie aspekti, Tiesību aizsardzības iestādes, komerctiesības.

Anna Saltikova, Mag.iur., docente. Alberta koledžas valdes locekle, pasniedzēja un koledžas tradīciju glabātāja. Tiesību zinātņu maģistre, LU Juridiskās fakultātes doktorante, aktīvi praktizējošā juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. 2008.gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas labākais pasniedzējs", divus gadus pēc kārtas (2008. un 2009.gadā) ieguva titulus „Jautrākais pasniedzējs" un „Studentu draugs". Studiju kursi: Tiesību pamati un Tiesību teorija, Darba un Sociālās tiesības, Komerctiesības, Starptautiskās komerctiesības.

 

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

DARBA LAIKS 29.01.

16.01.2020.

Informējam, ka trešdien, 29. janvārī Alberta koledžas darba laiks plānots no pl. 13:30 – 18:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām..

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

17.11.2019.

Alberta koledža sveic savus studentus, mācībspēkus, absolventus un visus sadarbības partnerus Valsts svētkos!.

ZIEMASSVĒTKU BALLE

08.11.2019.

Studentu pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku ballīti!. Alberta koledžas Studentu pašpārvalde aicina ikvienu atpūsties un izballēties gribošu koledžas studentu pievienoties...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

23.09.2019.

03.12.2019.. Mācību ekskursija uz uzņēmumu ENME. 12.12.2019.. Mācību ekskursija uz apvienību „APEIRONS. 12.12.2019.. Vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos”....

ERASMUS 2019/2020

22.10.2019.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

23.09.2019.

02.11.2019.. Vieslekcija „Darbs sabiedrisko attiecību aģentūrā - mīti un realitāte”. 05.11.2019.. Vieslekcija „Personāla iesaiste digitālajā laikmetā”. 12.11.2019.....

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020”...

Uzdot jautājumu