Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


TIESĪBU ZINĀTNES

Studiju programma: Komercdarbības tiesiskais regulējums (līdz šim – Komercdarījumu tiesiskais regulējums)

Kvalifikācija: Jurista palīgs

Apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Tiesību zinātnes (saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā akreditēts līdz 30.06.2021., šobrīd akreditācijas procesā).

Studiju valoda: Latviešu

Studiju programma, kurā Tu iemācīsies ieviest kvalitatīvu juridisko nodrošinājumu, kas ir svarīgs priekšnosacījums sekmīgai komercdarbībai!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus juristu palīgus ar specializāciju komercdarbības tiesiskajā regulējumā, atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa jurista palīga profesijas standartam, kuri spēj sniegt praktisku palīdzību juridisko profesiju pārstāvjiem, veikt biroja administratora darbu vai strādāt uzņēmumos un kuri ir orientēti uz tālākizglītību.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām
  • Nodrošināt studējošiem apstākļus un iespējas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši jurista palīga profesijas standartam
  • Sniegt studējošiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās un profesionālās iemaņas iegūstamajā profesijā, sekmējot konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un darba tirgū
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu
  • Attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
  • Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm
  • Veidot sadarbību ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem


Studiju programmas rezultāti:

1. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par juridisko jomu, kā arī spēj parādīt specifiskas zināšanas un izpratni par komercdarbību

2. Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus jurista palīga profesijā

3. Spēj parādīt prasmes, kas juridiskām problēmām ļauj rast radošus risinājumus

4. Spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus jurista palīga profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību

5. Spēj patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas juridiskas problēmas jurista palīga profesijā, kā arī spēj atlasīt un izmantot dažāda veida informāciju problēmu risināšanā

7. Spēj piedalīties tiesību zinātnes attīstībā, parādot izpratni par jurista palīga profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās
9.00 - 18.00

660 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās
9.00 - 18.00

660 Eur

Nepilna laika studijas

(e-studijas klātienē** = vakara grupas)

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.00 - 20.50

660 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim
**E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Ievads profesijā

 

Latvijas tiesību vēsture

 

Saskarsmes kultūra

 

Profesionālā latviešu valoda

 

Juridiskā terminoloģija un saziņa angļu un krievu valodās

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Lietišķā informātika

 

Dokumentu pārvaldība

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Tiesību teorija

 

Juridiskā analīze, tekstu rakstīšana un retorika

 

Konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas process

 

Civiltiesību vispārīgā daļa

 

Ģimenes un mantojuma tiesības

 

Lietu un saistību tiesības

 

Darba tiesības

 

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pamati

 

Krimināltiesības un kriminālprocess

 

Administratīvās tiesības, administratīvais process un administratīvo pārkāpumu process

 

Komerctiesības

 

Civilprocess

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Nodokļi un nodevas komercdarbībā

 

Godīga konkurence un patērētāja tiesību aizsardzība

 

Grāmatvedības pamati

 

Projektu vadība

 

Civiltiesisko strīdu alternatīva izšķiršana

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo reālu pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Komanda

Studiju programmas direktors:

Ivars Čivčišs, Mg.iur., lektors
Ar izcilību absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Vairāku gadu pieredze vadošā amatā lielā valsts kapitālsabiedrībā, publisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisijas darbā, kā arī augstskolas lektora amatā. Aktīvi darbojas politiskajā sektorā LR Saeimā.


Vadošie mācībspēki:
Aija Leitāne, Mg.iur., docente
Anna Saltikova, Mg.iur., docente
Leila Neimane, Dr.iur., docente
Inga Milēviča, Mg,philol., docente

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c. Pēc studiju programmas absolvēšanas kļūsi par jurista palīgu – speciālistu komerctiesībās un komercdarbībā, zināsi, kā jāreģistrē komercsabiedrība, kā saņemt licences un atļaujas, kā slēgt līgumus un aizsargāt savas un sava uzņēmuma intereses un tiesības.


Kur varēs strādāt?

Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, varēsi sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

PĒTNIECISKAIS DARBS

25.02.2021.

Studenti un mācībspēki aicināti uz semināru "Zinātniski pētnieciskā darba pamati koledžā". Publiskais seminārs notiks tiešsaistē Zoom platformā 16. martā plkst. 18:00 - 21:00. Pieslēgšanās...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

04.02.2021.

02.03.2021.. E-vieslekcija „Radošums uzņēmējdarbībā”. 05.03.2021.. E-vieslekcija „Stilistes ieteikumi topošajiem profesionāļiem”.  .

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.12.2020.

Izmaiņas darba laikā. Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju un papildu ierobežojumiem, kā arī rūpēs par mūsu darbinieku veselību, līdz 06.04.2021. ir noteiktas sekojošas Alberta koledžas darba laika...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLĪ

04.02.2021.

13.04.2021.. E-vieslekcija „Kā nepazust profesionālo tekstu tulkojumā”. 17.04.2021.. E-vieslekcija „Attālinātā personāla iesaiste”. 27.04.2021.. E-vieslekcija „Vizualizācijas...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

GATAVOJIES EKSĀMENIEM!

01.12.2020.

Gatavojies eksāmeniem tiešraidē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem matemātikā un angļu valodā sākot ar 12.01.2021.. Uzņemšana turpinās arī pēc 12.01.2021., jo nokavētās nodarbības...

ESF ATTĀLINĀTĀ KĀRTA

27.11.2020.

Profesionālās kompetences veiksmīgi pilnveidojuši gandrīz 170 dalībnieki. Attālinātajā kārtā, kas tika īstenota ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

28.09.2020.

08.12.2020.. E-vieslekcija „Latvijas nacionālo simbolu lietošana”. 16.12.2020.. E-vieslekcija „Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā”. 17.12.2020.. E-vieslekcija...

BIZNESA FORUMS 2020

12.11.2020.

Biznesa forums 2020 jau 26. novembrī. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras aizraujošos...

Uzdot jautājumu