Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


TIESĪBU ZINĀTNES

Studiju programma: Komercdarījumu tiesiskais regulējums
Apjoms: 83 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: jurista palīgs

Akreditācija: Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu no 2013.gada. 3.jūlija programma ir akreditēta uz maksimālo akreditācijas periodu, t.i. uz 6 gadiem. Studiju virziens Tiesību zinātne, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.


Alberta koledža ir izstrādājusi vēl nebijušu studiju programmu, kuras mācību metodes ir orientētas tieši uz praksi un reālo juridisko zināšanu pielietojumu. Studiju laikā tiek simulēts jurista darbs, imitēti tiesas procesi, bet eksāmenu laikā tiek risinātas reālas problēmsituācijas.

Programmas apraksts

Alberta koledžā izveidota jauna studiju programma, kas vērsta uz komercdarījumu tiesisko regulējumu. Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c.

Kur varēs strādāt?

Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, Jūs varēsiet sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Gatavība attīstīt analītisko un loģisko domāšanu, labo atmiņu, komunikabilitāti, gatavība uzņemties atbildību, t.sk. par citu cilvēku likteni.
  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām.
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Kas ir ietverts studiju programmā?

Praksē viena darba izpilde prasa vairāku priekšmetu zināšanas. Studiju programmas rozīnīte ir programmas inovatīva struktūra, t.i. šī studiju programma tiek īstenota pēc moduļu sistēmas: vairāki priekšmeti ir apvienoti viena modulī kā viens veselums, kas palīdz attīstīt starpdisciplināras zināšanas un vienotā eksāmenā aizstāvēt vienu praktisko darbu, kura izpilde prasa visu moduļa priekšmetu zināšanas. Rezultātā studenti daudz pārskatāmāk un detalizētāk varēs pievērsties konkrēta juridiskā virziena tēmu lokam un jautājumiem, piemēram,

  • uzņēmējdarbības juridisks nodrošinājums: no komersanta reģistrācijas līdz licences saņemšanai;
  • darījumu sagatavošana, noslēgšana un pastiprināšana: no pārrunām līdz parakstam un darījuma izpildes aizsardzībai;
  • savukārt modulis „Starptautiskie darījumi” tiek īstenots pieaicinot ārvalstu speciālistus un profesionāļus, tādējādi apgūstot ārzemju pieredzi un terminoloģiju angļu valodā.


Apmeklētākās mācību ekskursijas un meistarklases:

Ekskursijas uz Valsts darba inspekciju, VP RRP Rīgas Kurzemes iecirkni, Brīvo arodbiedrību savienību, Uzņēmumu reģistru, Augstākā tiesu, Personāla dokumentu Valsts arhīvs, Saeimu (apmeklējot Saeimas sēdi), LNB ēku Mūkusalas ielā 3 (Gaismas pils), Rīgas Apgabaltiesu, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Studente Marta Tilhena veica pētījumu „Patērētāju tiesību ievērošana elektronisko pakalpojumu sniegšanas jomā” un prezentēja to Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse ‘2015” .
  • Studente Daina Pētersone veica pētījumu „Ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas: to izveides tiesiskais regulējums Lielrīgā” un prezentēja to Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konferencē „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse ‘2015” . Šīs referāts atzīts par labāko Tiesību zinātņu sekcijā.
  • 2012./2013.st.g. studenti veica pētījumu pēc Konkurences Padomes pasūtījuma. Tas ir veltīts konkurences politikai un tā mērķis ir noskaidrot sabiedrības informētības līmeni un vērtējumu par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem. Pētījumā rezultāti arī tiks izmantoti, lai uzlabotu un pilnveidotu Konkurences padomes kā konkurences politikas īstenotājas darbību un savstarpējo sadarbību ar sabiedrību.
  • 2012./2013.st.g. studenti piedalījās starptautiskajā projektā „Komersantu veidi Latvijā un Lietuvā”. Tā ietvaros SP studējošie veica pētījumu par komersantu veidiem un to dibināšanas kārtību Latvijā un Lietuvā kopā ar Lithuania Business University of Applied Sciences (Lietuva).

 

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 7 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

1.Modulis: Ievads specialitātē

Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati
Juridiskās informācijas resursi un datu bāzes
Juridiskā lietvedība/datorizētā lietvedība

2.Modulis: Vispārējās zināšanas

Loģika
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika

3.Modulis: Valsts un tiesības

Tiesību teorija
Latvijas tiesību vēsture
Latvijas konstitucionālās tiesības

4.Modulis: Juridiskā valoda un terminoloģija

Lietišķā svešvaloda
Profesionālā latviešu valoda
Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana
Juridiskā retorika un prezentācijas prasmes

5.Modulis: Ievads civiltiesībās

Civiltiesību vispārīgā daļa
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības

6.Modulis: Komercdarbība un tās tiesiskais regulējums

Komercdarbības pamati
Komerctiesības
Grāmatvedība
Godīga konkurence un patērētāju tiesību aizsardzība
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Tirgzinības

7.Modulis: Darījumu sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes tiesiskais regulējums

Lietu tiesības
Saistību tiesības
Darba tiesības

8.Modulis: Procesuālās tiesības un darījumu aizsardzība

Tiesību aizsardzības iestādes
Civilprocess kā darījumu aizsardzības veids
Krimināltiesības un kriminālprocess kā darījumu aizsardzības veids
Administratīvās tiesības un administratīvais process kā darījumu aizsardzības veids

9.Modulis: Starptautiskās tiesības

Starptautisko publisko un privāttiesību pamati
Eiropas Savienības publisko un privāttiesību pamati


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā.

Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Komanda


Studiju programmas direktors

Sk.sadaļu Kontakti/Programmu direktori

Vadošie mācībspēki

Aija Leitāne, Mag.iur., lektore. Darba pieredze: Baldones Domes juridiska dienesta vadītāja personāla daļas vadītāja VB SIA „Latvijas Televīzija", Bauskas rajona virsprokurore, Bauskas rajona tiesnese, vairāku augstskolu docente un bakalaura un maģistra darbu vadītāja u.c. 2011.gadā saņēma pirmo prēmiju par ieguldījumu Alberta koledžas attīstībā, 2012. gadā atzīta par stilīgāko pasniedzēju, pasniedzēju optimistu. Studiju kursi: Darba un sociālās tiesības, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, Tiesību pamati, IT tiesiskie aspekti, Tiesību aizsardzības iestādes, komerctiesības.

Anna Saltikova, Mag.iur., docente. Alberta koledžas valdes locekle, pasniedzēja un koledžas tradīciju glabātāja. Tiesību zinātņu maģistre, LU Juridiskās fakultātes doktorante, aktīvi praktizējošā juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. 2008.gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas labākais pasniedzējs", divus gadus pēc kārtas (2008. un 2009.gadā) ieguva titulus „Jautrākais pasniedzējs" un „Studentu draugs". Studiju kursi: Tiesību pamati un Tiesību teorija, Darba un Sociālās tiesības, Komerctiesības, Starptautiskās komerctiesības.

Ērika Krutova, Dr.iur., Tiesību doktora zinātniskais grāds krimināltiesībās iegūts Latvijas Universitātē 2013.gadā. Promocijas darbs „Kopējās izmeklēšanas grupas kā viens no starptautiskās sadarbības veidiem kriminālprocesā”. Autore 23 publikācijām un monogrāfijai „Starpvalstu sadarbība transnacionālo organizēto noziegumu izmeklēšanā” Rīga, 2011. Pedagoģiskais darbs kopš 2002.gada piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu realizācijā: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” Daugavpils Universitātē; Policijas akadēmijā (likvidēta) vieslektors; Rīgas Stradiņa Universitātē vieslektors. Vadītie un recenzēti bakalaura un kvalifikācijas darbi; dalībniece starptautiskajos semināros (23) un konferences ar referātiem (19), kā arī projektos : 2008.gada IZM projekts „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā”, pētniece; 2003.gadā NBNP (Nordic-Baltic Network of Policewomen) Exchange Programme Latvia/Island/Norway, organizatore un apmaiņas programmas dalībniece Islandē. Studiju kursi Alberta koledža : Latvijas tiesību vēsture, Mantojuma tiesības.

 

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

ENERĢIJAS SPĒLE

09.01.2019.

Alberta koledžas studentu izstrādāta spēle izglītos par efektīvu energoapgādi pilsētā. 24. janvārī plkst. 17.30 Alberta koledžā, Skolas ielā 22, 23. auditorijā notiks publiska koledžas...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

NEESI VIENALDZĪGS!

05.12.2018.

Studentu pašpārvalde aicina piedalīties ziedošanas akcijā. NEESI VIENALDZĪGS!. Mums katram ir dots tik daudz, bet citiem nav gandrīz nekā. Dod prieku bērniem un liec viņu mazajām...

AK ZIEMASSVĒTKU BALLE

05.12.2018.

Alberta koledžas studentu pašpārvalde aicina uz ballīti!. KAS? Alberta Koledžas Christmas Party′18. KAM? Alberta Koledžas studentiem un pasniedzējiem (iespēja ņemt līdzi vienu...

SADARBĪBA AR "MIKROTĪKLS"

30.11.2018.

2018. gada nogalē Alberta koledža un SIA “Mikrotīkls” plāno noslēgt sadarbības līgumu, kurš paredzēs, ka Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas”...

BOULINGA UZVARĒTĀJI

16.11.2018.

Noskaidroti "Alberta koledžas boulinga turnīra 2018" uzvarētāji. 16.11.2018., par godu Latvijas simtgadei, norisinājās studentu pašpārvaldes rīkotais Alberta koledžas boulinga turnīrs!...

DARBA LAIKS 20.11.

09.11.2018.

Darba laiks Valsts svētkos. Sakarā ar Valsts svētku pārceltajām brīvdienām, 20. novembris Alberta koledžā ir noteikts kā brīvdiena..

BIZNESA FORUMS 2018

07.11.2018.

Biznesa forums 2018 tuvojas. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras astoņos...

Uzdot jautājumu