Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


TIESĪBU ZINĀTNES

Alberta koledžā izveidota jauna studiju programma, kas vērsta uz darījumu juridisko nodrošinājumu. Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem...

Studiju programma: Komercdarbības tiesiskais regulējums

Kvalifikācija: Jurista palīgs

Apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens Tiesību zinātne saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 2021/06-A akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadiem, līdz 2027. gada 22. aprīlim.

Studiju valoda: Latviešu

Studiju programma, kurā Tu iemācīsies ieviest kvalitatīvu juridisko nodrošinājumu, kas ir svarīgs priekšnosacījums sekmīgai komercdarbībai!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus juristu palīgus ar specializāciju komercdarbības tiesiskajā regulējumā, atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa jurista palīga profesijas standartam, kuri spēj sniegt praktisku palīdzību juridisko profesiju pārstāvjiem, veikt biroja administratora darbu vai strādāt uzņēmumos un kuri ir orientēti uz tālākizglītību.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām
  • Nodrošināt studējošiem apstākļus un iespējas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši jurista palīga profesijas standartam
  • Sniegt studējošiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās un profesionālās iemaņas iegūstamajā profesijā, sekmējot konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un darba tirgū
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu
  • Attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
  • Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm
  • Veidot sadarbību ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem


Studiju programmas rezultāti:

1. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par juridisko jomu, kā arī spēj parādīt specifiskas zināšanas un izpratni par komercdarbību

2. Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus jurista palīga profesijā

3. Spēj parādīt prasmes, kas juridiskām problēmām ļauj rast radošus risinājumus

4. Spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus jurista palīga profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību

5. Spēj patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas juridiskas problēmas jurista palīga profesijā, kā arī spēj atlasīt un izmantot dažāda veida informāciju problēmu risināšanā

7. Spēj piedalīties tiesību zinātnes attīstībā, parādot izpratni par jurista palīga profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

E-studijas**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Ievads profesijā

 

Latvijas tiesību vēsture

 

Saskarsmes kultūra

 

Profesionālā latviešu valoda

 

Juridiskā terminoloģija un saziņa angļu un krievu valodās

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Lietišķā informātika

 

Dokumentu pārvaldība

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Tiesību teorija

 

Juridiskā analīze, tekstu rakstīšana un retorika

 

Konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas process

 

Civiltiesību vispārīgā daļa

 

Ģimenes un mantojuma tiesības

 

Lietu un saistību tiesības

 

Darba tiesības

 

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pamati

 

Krimināltiesības un kriminālprocess

 

Administratīvās tiesības, administratīvais process un administratīvo pārkāpumu process

 

Komerctiesības

 

Civilprocess

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Nodokļi un nodevas komercdarbībā

 

Godīga konkurence un patērētāja tiesību aizsardzība

 

Grāmatvedības pamati

 

Projektu vadība

 

Civiltiesisko strīdu alternatīva izšķiršana

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo reālu pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Komanda

Studiju programmas direktors:

Ivars Čivčišs, Mg.iur., lektors
Ar izcilību absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Vairāku gadu pieredze vadošā amatā lielā valsts kapitālsabiedrībā, publisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisijas darbā, kā arī augstskolas lektora amatā. Aktīvi darbojas politiskajā sektorā LR Saeimā.


Vadošie mācībspēki:
Aija Leitāne, Mg.iur., docente
Anna Saltikova, Mg.iur., docente
Leila Neimane, Dr.iur., docente
Inga Milēviča, Mg,philol., docente

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c. Pēc studiju programmas absolvēšanas kļūsi par jurista palīgu – speciālistu komerctiesībās un komercdarbībā, zināsi, kā jāreģistrē komercsabiedrība, kā saņemt licences un atļaujas, kā slēgt līgumus un aizsargāt savas un sava uzņēmuma intereses un tiesības.


Kur varēs strādāt?

Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, varēsi sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu atsauksmes

Zane Zariņa

„Studējot Alberta koledžā, ieguvu neaizmirstamu pieredzi un zināšanas no nozares speciālistiem,” par savu pieredzi, studējot Tiesību zinātni, stāsta absolvente Zane Zariņa. Viņa guvusi arī ārvalstu pieredzi - Kazahstānas mācībspēku un studentu apmaiņas projekta ietvaros bijusi iespēja iepazīstināt ar sava pētījuma rezultātiem Gumiļova vārdā nosauktās Eirāzijas Universitātes studentus un mācībspēkus, bet praksi ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros izgājusi Apvienotajā Karalistē. „Šāda iespēja bija pateicoties lielam atbalstam no pasniedzējiem un iespējai mainīt studiju formu,” uzsver Zane.

Absolvente augstu novērtē to, ka studiju laikā bijusi iespēja apmeklēt dažādas valsts iestādes un tiesas sēdes - tas ievērojami paplašinājis viņas skatījumu uz jurista profesiju.

„Studijas Alberta koledžā palīdzēja saprast to, ka vēlos turpināt studēt tiesību zinātni” atklāj nu jau profesionālais jurista palīgs. Šobrīd Zane studē pēdējā semestrī Ekonomikas un kultūras augstskolā, un jau jūnija beigās iegūs bakalaura grādu tiesību zinātnē.

„Droši varu apgalvot, ka Alberta koledža ir labākā izvēle!” ir pārliecināta Zane. „Juridisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju iegūsi vien 2-2.5 gadu laikā, atkarībā no studiju formas. Taču, iespējams, studiju laikā sapratīsi, ka vēlies tupināt studijas, un iespēju šajā ziņā ir daudz.”

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 3. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

SVEICAM KOLĒĢES!

07.03.2024.

Saskaņā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, 2024. gada 27. februārī Alberta koledžas kopsapulcē tika ievēlēti Alberta koledžas domes locekļi.. 2024. gada 6. martā notika pirmā domes sēde,...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

01.03.2024.

Pateicoties brīnišķīgiem svētkiem, 8. martā koledžas darba laiks ir 9:30-13:00.. Sveicam mūsu burvīgas sievietes!❤️.

TIKŠANĀS AR PAŠPĀRVALDI

23.02.2024.

Tikšanās ar pašpārvaldes priekšsēdētāju Elizabeti Vasiļevsku, iepazīšanās ar studējošo pašpārvaldi, jautājumi un atbildes - tiekamies!. Kad? 26.Februārī plkst.18.15.....

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums