Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MAZO UZŅĒMUMU EKONOMIKA UN ORGANIZĀCIJA

Studiju programma: Uzņēmējdarbība
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti 

Specializācija: Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija

Piešķiramā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists

Akreditācija: Studiju programmas un studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana”, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā,  akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Strādā sev!
Studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas iemācīties veiksmīgi vadīt jau pastāvošā uzņēmuma ekonomisko darbību vai uzsākt savu biznesu, apgūstot dažādus ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus.

Programmas apraksts

Bizness ir līdzīgs automobilim – pats par sevi tas ripos tikai no kalna lejā! - amerikāņu menedžeru bauslis. Termins ekonomika ir aizgūts no sengrieķu valodas vārda oikonomika (oikos – māja, saimniecība un nomos – likums) un tiešā tulkojumā nozīmē „mājas saimniecības vadība”. Tātad ekonomika māca, kā kļūt par labu saimnieku, un nav nozīmes, kurā darbības jomā. Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi veido vairāk nekā 90% no visu uzņēmumu kopskaita, saražo vairāk nekā 65% no iekšzemes kopprodukta, un tajos tiek nodarbināti aptuveni 70% no visa valsts darbaspēka. Šī studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas iemācīties veiksmīgi vadīt jau pastāvošā uzņēmuma ekonomisko darbību vai uzsākt savu biznesu. Šī studiju programma ir piemērota tiem, kas vēlas iemācīties veiksmīgi vadīt jau pastāvošā uzņēmuma ekonomisko darbību vai uzsākt savu biznesu.


Kur varēs strādāt?


Šīs programmas absolventiem paveras plašs darba iespēju spektrs visās nozarēs, sākot ar valsts un pašvaldības iestādēm, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, bankām, tūrisma firmām, un beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu. 


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
  • Labas matemātikas pamatzināšanas


Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses reizes dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • studenti veica pētījumu „Profesiju standarti un darba devēju prasības grāmatvežu, komercdarbības speciālistu un vidējā līmeņa vadītāju profesijas apguvē
  • Trīs gadus pēc kārtas iegūts goda tituls „Gada Alberts"
  • Uzvara divās Alberta koledžā organizētās lietišķajās spēlēsProjekts „Alberta koledžas labākais izlaidums"
  • Alberta koledžas reklāmas plakāta izveide
  • programmas students Rolands Spiridonovs ieguva balvu „Labākais Tirgotājs"
  • Vairāki programmas absolventi ir dibinājuši savus uzņēmumus

 

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Obligātie un izvēles mācību kursi (profesionālie priekšmeti):

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš
Nodokļi un nodevas
Mikroekonomika
Makroekonomika
Grāmatvedības pamati
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Vadības grāmatvedība
Finanses un kredīts
Projektu vadība
Darba un sociālās tiesības


Specializācijas mācību kursi (profesionālie priekšmeti, kas nepieciešami šaurākas specializācijas speciālistu sagatavošanai):


Vadībzinību pamati
Personāla vadīšana
Loģistikas pamati
Saimnieciskās darbības analīze un risku vadība


Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):


Augstākā matemātika ekonomistiem
Lietišķā svešvaloda
Profesionālā latviešu valoda
Socioloģija
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā
Statistikas pamati
Lietišķās informācijas apmaiņa
Darba, vides un civilā aizsardzība
Lietišķā informātika


Izvēles studiju kursi:


E-komercija
Jaunu ideju radīšana
Investīciju ekonomika
Kvalitātes vadība
Pārmaiņu vadība
Publiskās pārvaldes organizācija


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, uzņēmuma dibināšana, biznesa plāna izstrādāšana, uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde, ekonomisko rādītāju izmantošana uzņēmuma darbības novērtēšanā).
Profesiju standarti pieejami šeit

 

Komanda

Studiju programmas direktors


Armands Kalniņš, Mag.paed., Mg.oec. (Studiju kursi – Personāla vadība, Publiskās pārvaldes organizācijas, Menedžments). Ekonomists matemātiķis, pedagoģijas maģistrs, pabeigta Latvijas Universitātes doktorantūra (vadības zinību nozare, sabiedrības vadības apakšnozare); valsts pārvaldes darbinieks, starptautisku projektu koordinators un vadītājs, normatīvo aktu un koncepciju izstrādes vadītājs, lektors, publikāciju, studiju programmu, daudzu publikāciju, semināru un mācību līdzekļu autors. 


Vadošie mācībspēki


Oksana Lentjušenkova (studiju kursi: Mikroekonomika; Makroekonomika, Projektu vadība) - ekonomikas zinātņu maģistre, RTU Inženierekonomikas fakultātes doktorante, izstrādā doktora disertāciju par tēmu „Investīciju piesaistīšanas modeļa izstrādāšana Latvijai", speciāliste projektu vadības jomā, vairāku projektu ES finansējuma saņemšanai autore un projektu vadītāja, Alberta koledžas direktore. 


Maija Anspoka, Mag.sc.soc., lektore. Vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija. Maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, turpat pabeigta doktorantūra vadībzinībās. Darba pieredze: kopš 2000.gada Latvijas – Lielbritānijas konsultāciju kompānijas ”Zygon Baltic Consulting” Mācību centra vadītāja, Darba drošības centra vadītāja, lektore un konsultante kvalitātes vadības, audita, vides aizsardzības un darba drošības jautājumos. Kopš 2007.gada darbs valsts pārvaldē iekšējā audita un kvalitātes vadības jomā. Lektora darba pieredze kopš 2000.gada. Vadīti studiju kursi "Vadības sistēmas”, "Stratēģiskā vadība”, "Inovāciju vadība”, "Kvalitātes vadības pamati”, „ Kvalitātes iekšējais audits”,  "Darba drošība”. Starptautiskās profesionālās biedrības "Iekšējo auditoru institūts" valdes locekle.


Kaspars Šteinbergs, (studiju kursi: Uzņēmējdarbības vadīšana, Projektu vadība) – doktora zinātniskā grāda pretendents vadībzinātnē, lektors, studiju programmas "Datorspēļu izstrāde un attīstība" direktors. Pētnieciskās intereses saistās ar audiovizuālajiem medijiem, filmu industriju un radošo ekonomiku, par šīm tēmām ir sagatavotas vairākas publikācijas, prezentācijas starptautiskās konferencēs un izstrādāti pētījumu projekti.


Nataļja Verina, Mag.iur, lektore. Studiju programmas „Komercdarījumu tiesiskais regulējums”. Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante. Aktīvi piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore. Vairāku gadu darba pieredze gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā kā uzņēmumu vadītājai. Studiju kursi: Tiesību teorija, Juridiskās informācijas resursi un datu bāzes, Lietišķās informācijas apmaiņa, Nodokļi un nodevas.


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

AK PIE BALDONES BĒRNIEM

19.02.2019.

Alberta koledžas studenti sagādā neaizmirstamu dienu Baldones bērniem. Alberta koledžas studenti Ēvisa, Evita, Sindija, Santa, Anna, Eva Kristiāna un Rimants kopā ar docenti Aiju Leitāni ziemīgu...

DARBA LAIKS 22.02. UN 23.02.

16.02.2019.

Informējam, ka 22.02. Alberta koledžas darba laiks plānots no plkst. 10.00 - 13.30.. Savukārt, 23.02. koledžas darba laiks no plkst. 10.30.. Uz tikšanos Alberta koledžas 29. izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

16.02.2019.

26.02.2019.. Vieslekcija. Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos. 28.02.2019.. Mācību ekskursija uz Latvijas Radio.

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

ENERĢIJAS SPĒLE

09.01.2019.

Alberta koledžas studentu izstrādāta spēle izglītos par efektīvu energoapgādi pilsētā. 24. janvārī plkst. 17.30 Alberta koledžā, Skolas ielā 22, 23. auditorijā notiks publiska koledžas...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

IELŪGUMS UZ ETECH 2019

11.10.2018.

Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža (Latvija), Walsh College (ASV) un Faculty of Management of the University of Economics in Katowice (Polija) ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci...

SADARBĪBA AR "MIKROTĪKLS"

30.11.2018.

2018. gada nogalē Alberta koledža un SIA “Mikrotīkls” plāno noslēgt sadarbības līgumu, kurš paredzēs, ka Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas”...

BIZNESA FORUMS 2018

07.11.2018.

Biznesa forums 2018 tuvojas. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras astoņos...

Uzdot jautājumu