Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MAZO UZŅĒMUMU EKONOMIKA UN ORGANIZĀCIJA

Studiju programma: Uzņēmējdarbība
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti 

Specializācija: Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija

Piešķiramā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists

Akreditācija: Studiju programmas un studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana”, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā,  akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Strādā sev!
Studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas iemācīties veiksmīgi vadīt jau pastāvošā uzņēmuma ekonomisko darbību vai uzsākt savu biznesu, apgūstot dažādus ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus.

Programmas apraksts

Bizness ir līdzīgs automobilim – pats par sevi tas ripos tikai no kalna lejā! - amerikāņu menedžeru bauslis. Termins ekonomika ir aizgūts no sengrieķu valodas vārda oikonomika (oikos – māja, saimniecība un nomos – likums) un tiešā tulkojumā nozīmē „mājas saimniecības vadība”. Tātad ekonomika māca, kā kļūt par labu saimnieku, un nav nozīmes, kurā darbības jomā. Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi veido vairāk nekā 90% no visu uzņēmumu kopskaita, saražo vairāk nekā 65% no iekšzemes kopprodukta, un tajos tiek nodarbināti aptuveni 70% no visa valsts darbaspēka. Šī studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas iemācīties veiksmīgi vadīt jau pastāvošā uzņēmuma ekonomisko darbību vai uzsākt savu biznesu.


Kur varēs strādāt?


Šīs programmas absolventiem paveras plašs darba iespēju spektrs visās nozarēs, sākot ar valsts un pašvaldības iestādēm, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, bankām, tūrisma firmām, un beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu. 


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
  • Labas matemātikas pamatzināšanas


Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses reizes dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • studenti veica pētījumu „Profesiju standarti un darba devēju prasības grāmatvežu, komercdarbības speciālistu un vidējā līmeņa vadītāju profesijas apguvē
  • Trīs gadus pēc kārtas iegūts goda tituls „Gada Alberts"
  • Uzvara divās Alberta koledžā organizētās lietišķajās spēlēsProjekts „Alberta koledžas labākais izlaidums"
  • Alberta koledžas reklāmas plakāta izveide
  • programmas students Rolands Spiridonovs ieguva balvu „Labākais Tirgotājs"
  • Vairāki programmas absolventi ir dibinājuši savus uzņēmumus

 

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Obligātie studiju kursi (profesionālie priekšmeti):

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš
Nodokļi un nodevas
Mikroekonomika
Makroekonomika
Grāmatvedības pamati
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Vadības grāmatvedība
Finanses un kredīts
Projektu vadība
Darba un sociālās tiesības


Specializācijas studiju kursi (profesionālie priekšmeti, kas nepieciešami šaurākas specializācijas speciālistu sagatavošanai):


Vadībzinību pamati
Personāla vadīšana
Loģistikas pamati
Saimnieciskās darbības analīze un risku vadība


Vispārizglītojošie studiju kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):


Augstākā matemātika ekonomistiem
Lietišķā svešvaloda
Profesionālā latviešu valoda
Socioloģija
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā
Statistikas pamati
Lietišķās informācijas apmaiņa
Darba, vides un civilā aizsardzība
Lietišķā informātika


Izvēles studiju kursi:


E-komercija
Jaunu ideju radīšana
Investīciju ekonomika
Kvalitātes vadība
Pārmaiņu vadība
Publiskā pārvalde


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var īstenot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā,izmantojot sadarbības partneru bāzi..


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, uzņēmuma dibināšana, biznesa plāna izstrādāšana, uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde, ekonomisko rādītāju izmantošana uzņēmuma darbības novērtēšanā).
Profesiju standarti pieejami šeit

 

Komanda

Studiju programmas direktore


Raimonda Liepiņa, Dr.oec., Mg.sc.comp., viesdocētāja.


Vadošie mācībspēki


Kaspars Šteinbergs
, (studiju kursi: Uzņēmējdarbības vadīšana, Projektu vadība) – doktora zinātniskā grāda pretendents vadībzinātnē, lektors, studiju programmas "Datorspēļu izstrāde un attīstība" direktors. Pētnieciskās intereses saistās ar audiovizuālajiem medijiem, filmu industriju un radošo ekonomiku, par šīm tēmām ir sagatavotas vairākas publikācijas, prezentācijas starptautiskās konferencēs un izstrādāti pētījumu projekti.


Nataļja Verina, Mag.iur, lektore. Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante. Aktīvi piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore. Vairāku gadu darba pieredze gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā kā uzņēmumu vadītājai. Studiju kursi: Tiesību teorija, Juridiskās informācijas resursi un datu bāzes, Lietišķās informācijas apmaiņa, Nodokļi un nodevas.


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

IESVĒTĪBAS 2019

09.10.2019.

Pirmkursnieki studentu dzīvei rūdās tumsā, vējā un aukstumā. Alberta koledžas pirmkursnieki guvuši teicamu rūdījumu - 6. oktobrī notikušajās iesvētībās Esena dārzos jaunie...

ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

08.10.2019.

Studējošās personas ar invaliditāti var saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu. 2018. gada 1. novembrī tika pieņemts likums “Grozījumi Invaliditātes likumā”. Atbilstoši...

I. MILĒVIČAS GRĀMATA

30.09.2019.

Izdota AK docentes Ingas Milēvičas grāmata „Veiksmes retorika”. Dienasgaismu ieraudzījusi Alberta koledžas docentes Ingas Milēvičas grāmata “Veiksmes retorika”. Tā ir...

STUDIJU AKTIVITĀTES OKTOBRĪ

05.09.2019.

12.10.2019.. Radošā darbnīca "Patstāvīgo darbu noformēšana atbilstoši Alberta koledžas prasībām". 16.10.2019.. Meklētājprogrammu optimizācija jeb SEO: galvenie principi....

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

23.09.2019.

05.11.2019.. Vieslekcija „Personāla iesaiste digitālajā laikmetā”.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

23.09.2019.

03.12.2019.. Mācību ekskursija uz uzņēmumu ENME. 12.12.2019.. Mācību ekskursija uz apvienību „APEIRONS. 12.12.2019.. Vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos”....

STUDIJU AKTIVITĀTES SEPTEMBRĪ

05.09.2019.

12.09.2019.. Seminārs par informācijas meklēšanu un ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

SAPULCES 1. KURSAM

19.08.2019.

Studiju gada atklāšana 1. kursam. Priecājamies, ka esat izvēlējušies studēt Alberta koledžā un esat ceļā uz panākumiem!. Uzsākot studijas, aicinām Jūs uz iepazīšanās...

ALBERTA KOLEDŽA TOPĀ

05.07.2019.

Alberta koledža - viena no ieteiktākajām darba devēju vidū!. Aptaujājot 2650 darba devējus Latvijā, noskaidrots, ka Alberta koledža ir viena no ieteiktākajām koledžām darba devēju vidū.....

Uzdot jautājumu