Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA

Studiju programma: Uzņēmējdarbība

Apakšprogramma: Uzņēmējdarbības vadība (līdz šim - Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija)

Kvalifikācija: Komercdarbības speciālists

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība ir akreditēts līdz 2021. gada 26. augustam.

Studiju valoda: Latviešu

Studiju programma, kurā apgūsi dažādus ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus un atklāsi, kā uzsākt savu biznesu!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt augsti kvalificētus, konkurētspējīgus, brīvus, atbildīgus un radošus komercdarbības speciālistus vai grāmatvežus atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa attiecīgā profesijas standarta prasībām, kuri spēj sekmīgi iekļauties darba tirgū, strādāt mazajos, vidējos un citos uzņēmumos (komercdarbības speciālisti) vai uzņēmumos, iestādēs un sabiedriskajās organizācijās (grāmatveži) mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un turpināt izglītošanos.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt tādu studiju procesa norisi, kas studējošajiem sniegtu iespējas apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas un vērtības (attieksmes) atbilstoši valsts izglītības standarta, komercdarbības speciālista vai grāmatveža profesijas standarta, attiecīgo normatīvo aktu prasībām, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) un ANO programmā „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā” (Principles of Responsible Management Education) vadlīnijām
  • Sekmēt studējošo konkurētspēju darba tirgū atbilstoši darba tirgus prasībām mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un sabiedrības vajadzībām
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus docētājus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī informācijas tehnoloģijas
  • Attīstīt studējošo pētnieciskās spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
  • Veidot pozitīvu, uzņēmīgu un aktīvu vērtīborientāciju, sociālo atbildību un lietišķas un daudzpusīgas komunikatīvas prasmes
  • Veicināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm nolūkā pilnveidot studiju procesu, studiju programmas un tās īstenošanas pilnveidi
  • Veidot sadarbību ar darba devējiem uzņēmējdarbības un grāmatvedības jomā


Studiju programmas rezultāti:

1. Zina un izprot vispusīgus un uzņēmējdarbībai atbilstošus specializētus faktus, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas

2. Spēj, pamatojoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus komercdarbības speciālista profesijā, nepieciešamības gadījumā pārrunājot un argumentēti apspriežot tos ar kolēģiem, klientiem un vadītājiem, izmantojot radošas problēmu risināšanas prasmes, veicot vai pārraugot tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas

3. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot, organizējot, izvērtējot un pilnveidojot savu un citu darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus komercdarbības speciālista profesijā

4. Spēj patstāvīgi turpināt izglītošanos, pilnveidojot kompetences

5. Spēj formulēt, izklāstīt un analizēt praktiskas problēmas komercdarbības speciālista profesijā, izvēloties un izmantojot dažāda veida informāciju to risināšanā

6. Spēj piedalīties uzņēmējdarbības attīstībā, parādot izpratni par komercdarbības speciālista profesijas vietu tautsaimniecībā (uzņēmējdarbībā) un sociāli

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

770 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

770 Eur

Nepilna laika studijas

(e-studijas klātienē** = vakara grupas)

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

770 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim
**E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Tiesību pamati

 

Socioloģija

 

Statistikas pamati

 

Publiskā pārvalde

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā latviešu valoda

 

Profesionālā svešvaloda

 

Augstākā matemātika

 

Tirgzinības

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Obligātie studiju kursi

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš

 

Lietišķā informātika

 

Grāmatvedības pamati

 

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

 

Vadības grāmatvedība

 

Mikroekonomika

 

Makroekonomika

 

Personāla vadība un ētika

 

Projektu vadība

 

Apakšprogrammas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju kursi

Vadībzinību pamati

 

Kvalitātes vadība

 

Loģistikas pamati

 

E-komercija

 

Jaunu ideju radīšana

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Lietišķā saskarsme

 

Dokumentu pārvaldība

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Reklāmas teorija un prakse

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var īstenot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, uzņēmuma dibināšana, biznesa plāna izstrādāšana, uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde, ekonomisko rādītāju izmantošana uzņēmuma darbības novērtēšanā).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Sandra Tetere, Mg.sc.oec., viesdocētāja
Iegūta augstākā izglītība biznesa un uzņēmējdarbības finanšu vadības jomās. Vidzemes Augstskolā iegūts profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Savukārt, Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā.

Degsme pret personāla, biznesa un finanšu jomu izpaudusies jau agrīnos studiju gados, aktīvi iesaistoties lietišķajās biznesa spēlēs un augstskolu personālvadības olimpiādēs, gūstot  godalgotus rezultātus. Darba pieredzi raksturo ilggadēja darba pieredze finanšu un mazumtirdzniecības sfērā, vadošā amatā, ne tikai analizējot biznesa rādītājus, bet izstrādājot arī risku pārvaldības, klientu apkalpošanas, darbinieku novērtēšanas politikas un nodrošinot personāla ilgtspēju. Pieredze arī darbā vienā no lielākajām Valsts kapitālsabiedrībām, vadot tās mācību centru.


Vadošie mācībspēki:
Rolands Lārmanis, Mg.sc.soc., lektors
Kaspars Šteinbergs, Dr.oec., docents
Iveta Neilande, Mg.paed., lektore
Inta Grīnberga, Mg.sc.soc., docente

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Bizness ir līdzīgs automobilim – pats par sevi tas ripos tikai no kalna lejā! - amerikāņu menedžeru bauslis. Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi veido vairāk nekā 90% no visu uzņēmumu kopskaita, saražo vairāk nekā 65% no iekšzemes kopprodukta, un tajos tiek nodarbināti aptuveni 70% no visa valsts darbaspēka. Šī studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas iemācīties veiksmīgi vadīt jau pastāvošā uzņēmuma ekonomisko darbību vai uzsākt savu biznesu.


Kur varēs strādāt?

Šīs programmas absolventiem paveras plašs darba iespēju spektrs visās nozarēs, sākot ar valsts un pašvaldības iestādēm, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, bankām, tūrisma firmām, un beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu atsauksmes

Jekaterina Smirnova

Prakse ir prakse, bet teorija ir kaut kas cits, un tas bieži vien ir ļoti svarīgi. „Tu vari strādāt par uzņēmuma vadītāju un darīt kaut kādas lietas pēc principa, ka vienkārši vajag tā darīt, bet tev tiešām būtu vērtīgi arī saprast un zināt, kāpēc tas tā ir jādara, un studijas Alberta koledžā tev šajā ziņā palīdzēs,” atzīst Jekaterina Smirnova, kura ieņem izpilddirektora vietnieces amatu mazumtirdzniecības uzņēmumā un studē Uzņēmējdarbības vadību otrajā kursā.

Jekaterina iestājās Alberta koledžā jau strādājot amatā, kuru gājusi mācīties. „Diemžēl tā dzīvē gadās, ka ja pat tu kaut ko māki, tam jābūt rakstiskam apliecinājumam - tas arī bija mans sākotnējais mērķis, iestājoties koledžā,” viņa atklāj. „Taču studējot Alberta koledžā, ieguvu jaunas zināšanas un prasmes, kas noderēja darbā, un joprojām tās pielietoju, un tas strādā manā labā,” par savu pieredzi stāsta uzņēmējdarbības studente.  

„Ja tu neesi pārliecināts, vai tiešām gribi studēt Alberta koledžā, tad es noteikti tev rekomendēju, jo koledžā pārsvarā visi pedagogi ir speciālisti, kuri tevi iepazīstinās ne tikai ar teoriju, bet arī ar savu pieredzi, kā arī neatteiks palīdzēt turpmākajā dzīvē,” iedrošina Jekaterina.
 


 

Jurijs Anurovs

„Galvenais, ko esmu ieguvis, studējot Alberta koledžā, ir pašpārliecība. Jau pirmajā kursā man ir izveidojies priekšstats par to, kas ir uzņēmējdarbība kopumā, ar ko saskaras uzņēmuma vadītājs vai līderis, kādus uzdevumus vai mērķus nākas risināt uzņēmuma vadībai, kādas ir mikroekonomikas galvenās iezīmes, kas ir mārketings utt.,” par iespaidiem, studējot Uzņēmējdarbības vadību, stāsta Jurijs Anurovs. Visas šīs disciplīnas viņam, studējot iepriekš, nav bijušas. „Taču pats galvenais, studējot šeit, ir uzņēmēju vide, kurā esmu nokļuvis,” uzskata Jurijs. Viņš ir pārliecināts, ka tieši vide ir tā, kas tik ļoti ietekmē cilvēku, viņa ieradumus un uzskatus, kā rezultātā viņš ātrāk un efektīvāk panāk savus mērķus.

Pirms daudziem gadiem Jurijs veiksmīgi pabeidzis juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnē. „Pēc studijām man darba piedāvājumu izteica viens no vietējiem uzņēmumiem, un es tajā nostrādāju piecus gadus. Pēc tam pieteicos darbā citā kompānijā, kur veiksmīgi strādāju jau 11 gadus,” ar savu profesionālo pieredzi iepazīstina Jurijs.

Taču laikam ejot, veiksmīgais darbinieks nolēmis, ka tomēr grib būt uzņēmējs. „Šī doma manī bija jau kopš brīža, kad iestājos augstskolā, kurā pabeidzu tiesību zinātnes fakultāti,” atklāj Jurijs. Pēc viņa domām, uzņēmējs ir cilvēks, kurš spēj ieraudzīt to, ko neredz citi, un kurš dot sabiedrībai kaut ko, ko tā tik ļoti vēlas, bet dažādu iemeslu dēļ nevar īstenot vai pielietot dzīvē. „Citiem vārdiem, uzņēmējs redz tukšu vietu, kuru viņš var palīdzēt aizpildīt, ar to padarot citu cilvēku dzīvi vieglāku, vienkāršāku un paredzamāku,” skaidro topošais uzņēmējs ar jurista pieredzi. „Īpaši svarīgi tas ir mūsdienās!” viņš uzsver.

Ņemot vērā to, ka bija jāsper pirmais solis, lai panāktu savu mērķi, Jurijs nolēmis, ka loģiskais risinājums būtu pieteikties ar uzņēmējdarbību saistītā studiju programmā. „Kaut arī manā iepriekšējā dzīves pieredzē ir bijuši dažādi izaicinājumi gan manos ikdienas darba pienākumos, gan apmācību laikā, tomēr dziļa un plaša izpratne par uzņēmējdarbību, ekonomiku, grāmatvedību, personāla vadību un citām uzņēmējiem raksturīgām disciplīnām man nebija. Nolēmu pieteikties Alberta koledžā,” skaidro jau atkal students. Lēmums ticis pieņemts zibenīgi un ilgi neapdomājot. Koledžas, nevis bakalaura, programmu viņš izvēlējies tieši tāpēc, ka primāri bijušas nepieciešamas zināšanas, bet grāds šoreiz bijis sekundārs. „Kaut arī nevar izslēgt iespēju, ka gribēšu arī turpināt studēt un jau tuvākajā nākotnē pieteikšos bakalauram”, spriež vadībzinību apguvējs.

Runājot par koledžas mācībspēkiem, Jurijs atzīmē pasniedzēju augsto profesionalitāti un pacietību. Viņš pieļauj, ka pašreizējā situācija valstī un pasaulē kopumā daudziem likusi pārskatīt savus ieradumus un darba režīmu. Tai skaitā pasniedzējiem, kuriem pašlaik ir liels izaicinājums, veicot apmācības attālināti. Kaut arī liela lekciju daļa notiek attālinātā režīmā, topošais uzņēmējs neizjūt nekādu diskomfortu. „Man ir patīkami apzināties, ka esošā situācija nekādā veidā neietekmē studiju kvalitāti. Alberta koledžā ir laba bibliotēka, kurā es varu dabūt praktiski visus man nepieciešamus materiālus. Turklāt, salīdzinot šīs koledžas studiju kvalitāti ar augstskolu, kurā studēju tiesību zinātni iepriekš, es nevaru teikt, ka izjūtu atšķirību. Studiju kvalitāte un pasniedzēju kompetence mani pilnā mērā apmierina,” spriež Jurijs.

„Tiem, kuri ir tikko pabeiguši skolu vai arī tiem, kuri jau strādā, taču vēlas iegūt jaunas zināšanas vai papildināt jau esošās, es noteikti ieteiktu studēt Alberta koledžā. Ja man tagad kāds uzdotu jautājumu - vai esmu apmierināts vai arī es uzzinu kaut ko jaunu studējot šeit, mana atbilde pilnīgi noteikti būtu pozitīva!”

Pēc Jurija Anurova domām, acīmredzami plusi ir: augsta studiju kvalitāte un pasniedzēju kompetence, pasniedzēju atsaucība, iespēja savienot studijas ar darbu, īsāks studiju laiks (aktuāli aizņemtiem cilvēkiem), arī ērta augstskolas lokācija Rīgas centrā.

GATAVOJIES EKSĀMENIEM!

06.12.2021.

Gatavojies eksāmeniem tiešsaistē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem(*kā arī 11. klasēm, kuri apgūst matemātiku pēc jaunās Skola 2030 programmas) matemātikā un angļu valodā sākot ar...

DARBA LAIKS DECEMBRĪ

03.12.2021.

Darba laiks gada nogalē. No 20.12.2021. – 03.01.2022.  Ziemassvētku brīvdienas (koledža slēgta). Lai priecīgi Ziemassvētki un brīnumu pilns Jaunais gads!.

MAKE IT UZSĀKŠANA

02.12.2021.

Projekta Uzsākšanas seminārā iepazīstinās ar vispārēju informāciju. 15. decembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 tiešsaistē norisināsies projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas,...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

05.10.2021.

06.12.2021.. E-vieslekcija „Alberta koledžas absolventes stāsts: te nu es esmu". 08.12.2021.. Vieslekcija „Digitālā mārketinga instruments: podkāsts un Youtube". 08.12.2021.. Vieslekcija...

SVEICAM SVĒTKOS!

17.11.2021.

No sirds sveicu Jūs Latvijas Republikas dzimšanas dienā!. Lai mēs ikviens ar saviem darbiem, cieņu un mīlestību veidojam mūsu valsti par labāko valsti pasaulē! Vēlu visiem šajos svētkos...

STUDENTU DIENA

17.11.2021.

Sveicieni Starptautiskajā studentu dienā!. Alberta koledža sveic savu kuplo studentu saimi Starptautiskajā studentu dienā un novēl možu garastāvokli, neizsīkstošu ideju straumi un radošu...

HAPPINESS PHOTO

02.11.2021.

Visi aicināti piedalīties World Happiness Photography Contest konkursā. Cienījamie studenti!. Ikvienam no mums ir mirkļi, kuros mēs jūtamies laimīgi, un bieži šos mirkļus mēs iemužinām arī fotogrāfijās....

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

05.10.2021.

01.11.2021.. E-vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos COVID apstākļos". 04.11.2021.. E-vieslekcija „Sabiedriskās attiecības un radošums". 08.11.2021.. E-vieslekcija „Freedom is...

Uzdot jautājumu