Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Studiju programma: Uzņēmējdarbība
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Grāmatvedība un nodokļi

Piešķiramā kvalifikācija: Grāmatvedis

Akreditācija: Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu no 2011. gada 15. jūnija programma ir akreditēta uz maksimālo akreditācijas periodu, t.i. uz 6 gadiem. Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim

 

Grāmatvedis – svarīgākais uzņēmuma vadītāja palīgs.

Programmas apraksts

Grāmatveži bija, ir un būs vajadzīgi vienmēr. Grāmatvedības profesijai ir jau vairāk nekā 5 000 gadu, tā ir viena no senākajām nodarbēm. Šobrīd LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrējušies vairāk nekā 100 tūkstoši uzņēmumu, un katram no tiem ir jākārto grāmatvedība. Šī studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas nākotnē kļūt par grāmatvedi, vai jau strādā šajā nozarē un vēlas padziļināt savas zināšanas.


Kur varēs strādāt?


Grāmatvedības speciālisti vienmēr bija, ir un būs pieprasīti darba tirgū. Apgūstot šo specialitāti, paveras plašas darba iespējas valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos u.c. Arī dibinot savu uzņēmumu, šīs zināšanas lieliski noderēs.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
  • Labas matemātikas pamatzināšanas

 

Kas ir ietverts studiju programmā?

Apgūstot šo specialitāti, paveras plašas darba iespējas ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs, bankās,audita un apdrošināšanas kompānijās u.c. Grāmatvedības speciālisti vienmēr bija, ir un būs pieprasīti darba tirgū. Lai apgūtu praktiskas iemaņas grāmatvedības jomā un pēc koledžas absolvēšanas spētu pielietot tās konkrētā darba vidē, studiju laikā irparedzētas divas prakses reizes. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš pēc tam var tikt izmantots praksē. Lai pilnvērtīgāk izprastu uzņēmējdarbības specifiku, studiju ietvaros tiek organizētas arī mācību ekskursijas un radošās darbnīcas. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Trīs gadus pēc kārtas iegūts goda tituls „Gada Alberts"
  • Uzvara divās Alberta koledžā organizētās lietišķajās spēlēs
  • Projekts „Alberta koledžas labākais izlaidums"
  • Alberta koledžas reklāmas plakāta izveide (2006.g.)

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Obligātie studiju kursi (profesionālie priekšmeti):

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš
Nodokļi un nodevas
Mikroekonomika
Makroekonomika
Grāmatvedības pamati
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Vadības grāmatvedība
Finanses un kredīts
Projektu vadība
Darba un sociālās tiesības


Specializācijas studiju kursi (profesionālie priekšmeti, kas nepieciešami šaurākas specializācijas speciālistu sagatavošanai):

Finanšu grāmatvedība
Revīzija un audits
E-grāmatvedība


Vispārizglītojošie studiju kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Augstākā matemātika ekonomistiem
Lietišķā svešvaloda
Profesionālā latviešu valoda
Socioloģija
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā
Statistikas pamati
Lietišķās informācijas apmaiņa
Darba, vides un civilā aizsardzība
Lietišķā informātika


Izvēles studiju kursi:

E-komercija
Jaunu ideju radīšana
Investīciju ekonomika
Kvalitātes vadība
Pārmaiņu vadība
Publiskās pārvaldes organizācija


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var īstenot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem.

Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, gada pārskata sastādīšana un analīze, pamatlīdzekļu uzskaite, finanšu radītāju analīze, uzņēmuma aktīvu un pasīvu raksturojums u.tml.).
Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda


Studiju programmas direktore


Raimonda Liepiņa, Dr.oec., Mg.sc.comp., viesdocētāja.


Vadošie mācībspēki


Nataļja Verina (studiju kursi: Nodokļi un nodevas,  Lietvedība personāla vadībā) – Mg.iur. Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante. Aktīvi piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore. Ilgu gadu darba pieredze gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā kā uzņēmumu vadītājai.


Inta Grīnberga (studiju kursi: Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana; Revīzija un kontrole) – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, grāmatveža kvalifikācija. Darba pieredze: SIA „Interinfo Latvijā” finanšu menedžere, Latvijas Olimpiskās komitejas Sponsoru kluba galvenā grāmatvede, Centra golfa kluba „Latvija” galvenā grāmatvede, Rīgas Estrādes koncertu apvienības galvenā grāmatvede.


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

DARBA LAIKS 29.01.

16.01.2020.

Informējam, ka trešdien, 29. janvārī Alberta koledžas darba laiks plānots no pl. 13:30 – 18:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām..

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

17.11.2019.

Alberta koledža sveic savus studentus, mācībspēkus, absolventus un visus sadarbības partnerus Valsts svētkos!.

ZIEMASSVĒTKU BALLE

08.11.2019.

Studentu pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku ballīti!. Alberta koledžas Studentu pašpārvalde aicina ikvienu atpūsties un izballēties gribošu koledžas studentu pievienoties...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

23.09.2019.

03.12.2019.. Mācību ekskursija uz uzņēmumu ENME. 12.12.2019.. Mācību ekskursija uz apvienību „APEIRONS. 12.12.2019.. Vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos”....

ERASMUS 2019/2020

22.10.2019.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

23.09.2019.

02.11.2019.. Vieslekcija „Darbs sabiedrisko attiecību aģentūrā - mīti un realitāte”. 05.11.2019.. Vieslekcija „Personāla iesaiste digitālajā laikmetā”. 12.11.2019.....

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020”...

Uzdot jautājumu