Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Studiju programma: Uzņēmējdarbība
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Grāmatvedība un nodokļi

Piešķiramā kvalifikācija: Grāmatvedis

Akreditācija: Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu no 2011. gada 15. jūnija programma ir akreditēta uz maksimālo akreditācijas periodu, t.i. uz 6 gadiem. Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim

 

Grāmatvedis – svarīgākais uzņēmuma vadītāja palīgs.

Programmas apraksts

Grāmatveži bija, ir un būs vajadzīgi vienmēr. Grāmatvedības profesijai ir jau vairāk nekā 5 000 gadu, tā ir viena no senākajām nodarbēm. Šobrīd LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrējušies vairāk nekā 100 tūkstošu uzņēmumu un katram no tiem ir jākārto grāmatvedība. Šī studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas nākotnē kļūt par grāmatvedi, vai jau strādā šajā nozarē un vēlas padziļināt savas zināšanas.


Kur varēs strādāt?


Grāmatvedības speciālisti vienmēr bija, ir un būs pieprasīti darba tirgū. Apgūstot šo specialitāti, paveras plašas darba iespējas valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos u.c. Arī dibinot savu uzņēmumu šīs zināšanas lieliski noderēs.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
  • Labas matemātikas pamatzināšanas

 

Kas ir ietverts studiju programmā?

Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses reizes dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Trīs gadus pēc kārtas iegūts goda tituls „Gada Alberts"
  • Uzvara divās Alberta koledžā organizētās lietišķajās spēlēs
  • Projekts „Alberta koledžas labākais izlaidums"
  • Alberta koledžas reklāmas plakāta izveide (2006.g.)

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Programmas struktūra:


Obligātie un izvēles mācību kursi (profesionālie priekšmeti):

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš
Nodokļi un nodevas
Mikroekonomika
Makroekonomika
Grāmatvedības pamati
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Vadības grāmatvedība
Finanses un kredīts
Projektu vadība
Darba un sociālās tiesības


Specializācijas mācību kursi (profesionālie priekšmeti, kas nepieciešami šaurākas specializācijas speciālistu sagatavošanai):

Finanšu grāmatvedība
Revīzija un audits
E-grāmatvedība


Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Augstākā matemātika ekonomistiem
Lietišķā svešvaloda
Profesionālā latviešu valoda
Socioloģija
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā
Statistikas pamati
Lietišķās informācijas apmaiņa
Darba, vides un civilā aizsardzība
Lietišķā informātika


Izvēles studiju kursi:

E-komercija
Jaunu ideju radīšana
Investīciju ekonomika
Kvalitātes vadība
Pārmaiņu vadība
Publiskās pārvaldes organizācija


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, gada pārskata sastādīšana un analīze, pamatlīdzekļu uzskaite, finanšu radītāju analīze, uzņēmuma aktīvu un pasīvu raksturojums u.tml.).
Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda


Studiju programmas direktors


Armands Kalniņš, Mag.paed., Mg.oec. (Studiju kursi – Personāla vadība, Publiskās pārvaldes organizācijas, Menedžments). Ekonomists matemātiķis, pedagoģijas maģistrs, pabeigta Latvijas Universitātes doktorantūra (vadības zinību nozare, sabiedrības vadības apakšnozare); valsts pārvaldes darbinieks, starptautisku projektu koordinators un vadītājs, normatīvo aktu un koncepciju izstrādes vadītājs, lektors, publikāciju, studiju programmu, daudzu publikāciju, semināru un mācību līdzekļu autors. 


Vadošie mācībspēki


Maija Anspoka, Mg.sc.soc. Vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija. Maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, turpat pabeigta doktorantūra vadībzinībās. Darba pieredze: kopš 2000.gada Latvijas – Lielbritānijas konsultāciju kompānijas ”Zygon Baltic Consulting” Mācību centra vadītāja, Darba drošības centra vadītāja, lektore un konsultante kvalitātes vadības, audita, vides aizsardzības un darba drošības jautājumos. Kopš 2007.gada darbs valsts pārvaldē iekšējā audita un kvalitātes vadības jomā. Lektora darba pieredze kopš 2000.gada. Vadīti studiju kursi "Vadības sistēmas”, "Stratēģiskā vadība”, "Inovāciju vadība”, "Kvalitātes vadības pamati”, „ Kvalitātes iekšējais audits”,  "Darba drošība”. Starptautiskās profesionālās biedrības "Iekšējo auditoru institūts".


Nataļja Verina (studiju kursi: Nodokļi un nodevas,  Lietvedība personāla vadībā) – Mg.iur. Juridisko zinātņu maģistre, sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinībās. LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante. Aktīvi piedalās ar referātiem Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku publikāciju autore. Ilgu gadu darba pieredze gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā kā uzņēmumu vadītājai.


Daiga Puriņa, lektore. Ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. . Ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, LLU Ekonomikas fakultātes doktorante. Ilgstoša darba pieredze grāmatvedībā un revīzijā. Tagad liela starptautiska uzņēmuma direktore. Vada studiju kursus ‘’Grāmatvedība’’, ‘’Finanšu grāmatvedība’’, ‘’Vadības grāmatvedība’’, „E-grāmatvedība””, ”Lietišķā etiķete”.


Inta Grīnberga (studiju kursi: Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana; Revīzija un kontrole) – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, grāmatveža kvalifikācija. Darba pieredze: SIA „Interinfo Latvijā” finanšu menedžere, Latvijas Olimpiskās komitejas Sponsoru kluba galvenā grāmatvede, Centra golfa kluba „Latvija” galvenā grāmatvede, Rīgas Estrādes koncertu apvienības galvenā grāmatvede.


Iveta Magone (studiju kursi: Revīzija un kontrole, Grāmatvedība, Projektu vadība) – Dr.sc.administr. Vairāk kā 15 gadu praktiskā darba pieredze tādās iestādēs kā A/S Balta, Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Universitāte, LR Iekšlietu ministrija. Dzīves moto – „Domājot par nākotni, veidot to jau šodien”.


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

AK PIE BALDONES BĒRNIEM

19.02.2019.

Alberta koledžas studenti sagādā neaizmirstamu dienu Baldones bērniem. Alberta koledžas studenti Ēvisa, Evita, Sindija, Santa, Anna, Eva Kristiāna un Rimants kopā ar docenti Aiju Leitāni ziemīgu...

DARBA LAIKS 22.02. UN 23.02.

16.02.2019.

Informējam, ka 22.02. Alberta koledžas darba laiks plānots no plkst. 10.00 - 13.30.. Savukārt, 23.02. koledžas darba laiks no plkst. 10.30.. Uz tikšanos Alberta koledžas 29. izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

16.02.2019.

26.02.2019.. Vieslekcija. Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos. 28.02.2019.. Mācību ekskursija uz Latvijas Radio.

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

ENERĢIJAS SPĒLE

09.01.2019.

Alberta koledžas studentu izstrādāta spēle izglītos par efektīvu energoapgādi pilsētā. 24. janvārī plkst. 17.30 Alberta koledžā, Skolas ielā 22, 23. auditorijā notiks publiska koledžas...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

IELŪGUMS UZ ETECH 2019

11.10.2018.

Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža (Latvija), Walsh College (ASV) un Faculty of Management of the University of Economics in Katowice (Polija) ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci...

SADARBĪBA AR "MIKROTĪKLS"

30.11.2018.

2018. gada nogalē Alberta koledža un SIA “Mikrotīkls” plāno noslēgt sadarbības līgumu, kurš paredzēs, ka Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas”...

BIZNESA FORUMS 2018

07.11.2018.

Biznesa forums 2018 tuvojas. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras astoņos...

Uzdot jautājumu