Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


GRĀMATVEDĪBA

Grāmatveži bija, ir un būs vajadzīgi vienmēr. Grāmatvedības profesija ir viena no senākajām nodarbēm. Pašlaik LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrējušies vairāk nekā 100 tūkstošu uzņēmumu un katram no tiem ir jākārto grāmatvedība.

Studiju programma: Uzņēmējdarbība

Apakšprogramma: Grāmatvedība (līdz šim Grāmatvedība un nodokļi)

Kvalifikācija: Grāmatvedis

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 25. augusta sēdes lēmumu ir akreditēts līdz 2027. gada 26. augustam.

Studiju valoda: Latviešu

Studiju programma, kurā atklāsi sevī talantu būt par svarīgāko uzņēmuma vadītāja palīgu!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt augsti kvalificētus, konkurētspējīgus, brīvus, atbildīgus un radošus komercdarbības speciālistus vai grāmatvežus atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa attiecīgā profesijas standarta prasībām, kuri spēj sekmīgi iekļauties darba tirgū, strādāt mazajos, vidējos un citos uzņēmumos (komercdarbības speciālisti) vai uzņēmumos, iestādēs un sabiedriskajās organizācijās (grāmatveži) mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un turpināt izglītošanos.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt tādu studiju procesa norisi, kas studējošajiem sniegtu iespējas apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas un vērtības (attieksmes) atbilstoši valsts izglītības standarta, komercdarbības speciālista vai grāmatveža profesijas standarta, attiecīgo normatīvo aktu prasībām, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) un ANO programmā „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā” (Principles of Responsible Management Education) vadlīnijām
  • Sekmēt studējošo konkurētspēju darba tirgū atbilstoši darba tirgus prasībām mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un sabiedrības vajadzībām
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus docētājus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī informācijas tehnoloģijas
  • Attīstīt studējošo pētnieciskās spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
  • Veidot pozitīvu, uzņēmīgu un aktīvu vērtīborientāciju, sociālo atbildību un lietišķas un daudzpusīgas komunikatīvas prasmes
  • Veicināt sadarbību ar Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm nolūkā pilnveidot studiju procesu, studiju programmas un tās īstenošanas pilnveidi
  • Veidot sadarbību ar darba devējiem uzņēmējdarbības un grāmatvedības jomā


Studiju programmas rezultāti:

1. Zina un izprot vispusīgus uzņēmējdarbībai un grāmatvedībai atbilstošus specializētus faktus, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas

2. Spēj, pamatojoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus grāmatveža profesijā, nepieciešamības gadījumā pārrunājot un argumentēti apspriežot tos ar kolēģiem, klientiem un vadītājiem, izmantojot radošas problēmu risināšanas prasmes, veicot vai pārraugot tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas

3. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot, organizējot, izvērtējot un pilnveidojot savu un citu darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus grāmatveža profesijā

4. Spēj patstāvīgi turpināt izglītošanos, pilnveidojot kompetences

5. Spēj formulēt, izklāstīt un analizēt praktiskas problēmas grāmatveža profesijā, izvēloties un izmantojot dažāda veida informāciju to risināšanā

6. Spēj piedalīties uzņēmējdarbības, publiskās pārvaldes un sabiedrisko organizāciju attīstībā, parādot izpratni par grāmatveža profesijas vietu tautsaimniecībā (uzņēmējdarbībā), publiskajā pārvaldē, sabiedriskajās organizācijās un sociāli

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

E-studijas**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami Online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Tiesību pamati

 

Socioloģija

 

Statistikas pamati

 

Publiskā pārvalde

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā latviešu valoda

 

Profesionālā svešvaloda

 

Augstākā matemātika

 

Tirgzinības

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Obligātie studiju kursi

Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš

 

Lietišķā informātika

 

Grāmatvedības pamati

 

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

 

Vadības grāmatvedība

 

Mikroekonomika

 

Makroekonomika

 

Personāla vadība un ētika

 

Projektu vadība

 

Apakšprogrammas “Grāmatvedība” studiju kursi

Finanšu grāmatvedība

 

Revīzija un audits

 

E-grāmatvedība

 

Finanses un kredīts

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Lietišķā saskarsme

 

Dokumentu pārvaldība

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Reklāmas teorija un prakse

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var īstenot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuri atbilst izvēlētajai studiju programmai. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, gada pārskata sastādīšana un analīze, pamatlīdzekļu uzskaite, finanšu radītāju analīze, uzņēmuma aktīvu un pasīvu raksturojums u.tml.).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Sandra Tetere, Mg.sc.oec., viesdocētāja
Iegūta augstākā izglītība biznesa un uzņēmējdarbības finanšu vadības jomās. Vidzemes Augstskolā iegūts profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Savukārt, Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā.

Degsme pret personāla, biznesa un finanšu jomu izpaudusies jau agrīnos studiju gados, aktīvi iesaistoties lietišķajās biznesa spēlēs un augstskolu personālvadības olimpiādēs, gūstot  godalgotus rezultātus. Darba pieredzi raksturo ilggadēja darba pieredze finanšu un mazumtirdzniecības sfērā, vadošā amatā, ne tikai analizējot biznesa rādītājus, bet izstrādājot arī risku pārvaldības, klientu apkalpošanas, darbinieku novērtēšanas politikas un nodrošinot personāla ilgtspēju. Pieredze arī darbā vienā no lielākajām Valsts kapitālsabiedrībām, vadot tās mācību centru.


Vadošie mācībspēki:
Inta Grīnberga, Mg.sc.soc., docente
Agnese Girbe, Mg.oec., lektore
Rolands Lārmanis, Mg.sc.soc., lektors
Iveta Neilande, Mg.paed., lektore

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Grāmatveži bija, ir un būs vajadzīgi vienmēr. Grāmatvedības profesijai ir jau vairāk nekā 5 000 gadu, tā ir viena no senākajām nodarbēm. Šī studiju programma ir domāta tiem, kuri vēlas nākotnē kļūt par grāmatvedi vai jau strādā šajā nozarē un vēlas padziļināt savas zināšanas.


Kur varēs strādāt?

Grāmatvedības speciālisti ir pieprasīti darba tirgū. Apgūstot šo specialitāti, paveras plašas darba iespējas valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos u.c. Arī dibinot savu uzņēmumu, šīs zināšanas lieliski noderēs..


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu un studentu atsauksmes

Inga Harlate

„Studējot Alberta koledžā, esmu ieguvusi pieredzi, jaunas zināšanas, lepnumu, drosmi, piesātinātu dzīvi un spēju labāk plānot savu nākotni un izmantot jaunas iespējas!” ar saviem iespaidiem dalās Inga Harlate, kura studē Grāmatvedību.

Atbildot uz jautājumu, kā studijas Alberta koledžā ir ietekmējušas viņas karjeru, Inga atbild, ka patlaban tikai vēl studē, bet darba devējs jau motivē virzīties uz augstāku amatu, kā arī saņemt lielāku atalgojumu!

„Docētāji vienmēr pretimnākoši, kvalitatīva metodisko materiālu pieejamība, docētāju kompetence un profesionālisms ir augstākā līmenī,” tā mērķtiecīgā studente novērtē mācībspēku kvalitāti un atbalstu studiju laikā.

Pēc Ingas domām, augstākā izglītība ir pamats visam. Tā ļauj labāk orientēties un padara cilvēku drošāku jebkurā dzīves situācijā. „Augstākā izglītība pārnestā nozīmē palīdz sakārtot plauktiņus. Es iesaku studēt Alberta koledžā, jo tā palīdzēs attīstīties un piepildīt mērķus un sapņus!” ir pārliecināta Inga Harlate.
 


 

Andija Bērziņa

„Studējot Alberta koledžā, esmu ieguvusi pieredzi, jaunas zināšanas, lepnumu, drosmi, piesātinātu dzīvi un spēju labāk plānot savu nākotni un izmantot jaunas iespējas!” ar saviem iespaidiem dalās Inga Harlate, kura studē Grāmatvedību.

Atbildot uz jautājumu, kā studijas Alberta koledžā ir ietekmējušas viņas karjeru, Inga atbild, ka patlaban tikai vēl studē, bet darba devējs jau motivē virzīties uz augstāku amatu, kā arī saņemt lielāku atalgojumu!

„Docētāji vienmēr pretimnākoši, kvalitatīva metodisko materiālu pieejamība, docētāju kompetence un profesionālisms ir augstākā līmenī,” tā mērķtiecīgā studente novērtē mācībspēku kvalitāti un atbalstu studiju laikā.

Pēc Ingas domām, augstākā izglītība ir pamats visam. Tā ļauj labāk orientēties un padara cilvēku drošāku jebkurā dzīves situācijā. „Augstākā izglītība pārnestā nozīmē palīdz sakārtot plauktiņus. Es iesaku studēt Alberta koledžā, jo tā palīdzēs attīstīties un piepildīt mērķus un sapņus!” ir pārliecināta Inga Harlate.
 


 

Monta Buntiņa

„„Bažījos, cik grūti būs man apvienot pilna laika darbu ar attālinātajām studijām, taču izrādās, ka tas viss ir iespējams, un man pat atliek laika draugiem un vaļaspriekiem,” atklāj Monta Buntiņa.

Vēlme studēt tieši grāmatvedību viņai radusies jau pirms laba laika, tad nu atlicis tikai atrast īsto vietu un laiku. Patlaban Monta ir pirmā kursa studente un studē attālināti. „Baidījos, kā tas būs - mācīties attālināti, nesatiekot cilvēkus klātienē un nejūtot viņu emocijas. Tomēr Alberta koledža ir atradusi tādus pasniedzējus, kuri prot uzrunāt auditoriju, pat neredzot to, un likt vairākiem desmitiem cilvēku noturēt uzmanību un ieinteresēt ar savām lekcijām,” priecājas topošā grāmatvedības speciāliste.

Viņa ir pārliecinājusies, ka mācībspēki ir ļoti pretimnākoši un atsaucīgi, pat iedodot savu telefona numuru visiem studentiem, lai neskaidrību gadījumos varētu ar viņiem ātrāk sazināties un konsultēties. „Turklāt katrs pasniedzējs ir ieinteresēts, lai mēs, kā studenti, ne tikai varētu sekmīgi pabeigt viņu pasniegto kursu, bet arī, lai tas mums ikdienas  situācijās būtu praktiski pielietojams”.

Monta  ar nepacietību gaida nākamo semestri un gadu, lai varētu apgūt ko jaunu. Pēc viņas domām, visas piedāvātās studiju programmas ir ļoti aktuālas un pieprasītas mūsdienās. „Tāpēc nedomāju, ka man būtu problēmas pēc studiju absolvēšanas atrast darbu,” spriež Monta.

Viņa arī atzīst: „Es beidzot varu droši teikt, ka man patīk mācīties, un es ar sevi lepojos, sperot īstos soļus pretī savai nākotnei, un tas viss, pateicoties Alberta koledžai!”

"Ticiet un sasniedziet!" visiem iesaka Monta Buntiņa.

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

14.05.2024.

Izmaiņas Studiju daļas darba laikā. Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām:. 21.05. darba laiks 15:00-20:00;. 22.05. darba laiks 15:00-20:00..

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

24.04.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām maija svētku nedēļā:. 30.04. darba laiks 9.30-19.00;. 01.05. Alberta koledža slēgta;. 03.05. darba laiks 9.30-19.00;. 04.05. Alberta...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 3. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums