Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS


Studiju programma: Sabiedriskās attiecības
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists

Akreditācija: Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Absolvējot šo studiju programmu, Tu mācēsi veidot sabiedriskās attiecības tajā nozarē, kas visvairāk atbilst Tavai būtībai un interešu jomai.

Programmas apraksts


Sabiedrisko attiecību specialitāte ir viena no tām profesijām, kuru pēc savas izvēles var pielietot jebkurā nozarē un pielāgot savai interešu sfērai – biznesam, valsts pārvadei un politikai, kultūrai, izglītībai vai kādai citai jomai, kas ienāk prātā. Mūsdienās sabiedrisko attiecību loma ir novērtēta, un tās ir pieprasītas un nepieciešamas ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām, piemēram, mūziķiem, māksliniekiem, dažādām amatpersonām.
„Sabiedriskās attiecības – tā ir prasme efektīvi komunicēt ar sabiedrību, organizēt un vadīt sabiedrības viedokli; prasmīgi sagatavot informāciju tā, lai tā būtu interesanta ne tikai sabiedrisko attiecību speciālistam, speciālista pārstāvētajai organizācijai vai masu medijiem, bet arī sabiedrībai.” – Sems Bleiks.


Kur varēs strādāt?


Sabiedrisko attiecību (angļu val. – public relations) profesionāļi pēdējo gadu laikā ir kļuvuši arvien pieprasītāki darba tirgū, jo gan mazie, gan vidējie un jo īpaši lielie, starptautiskie uzņēmumi apzinās sabiedrisko attiecību nozīmi konkurētspējas nodrošināšanā un attīstībā.
Sabiedrisko attiecību speciālista darbības lauks ir ļoti plašs – sākot ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām vai valstiski nozīmīgiem projektiem un beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu. Sabiedrisko attiecību speciālisti veido uzņēmuma, organizācijas vai arī publiskas personas tēlu un rūpējas par to reputāciju, veido attiecības ar medijiem un aktīvi komunicē sociālajos medijos, organizē uzņēmuma ārējo un iekšējo komunikāciju u.tml.
Izvēloties studēt šajā studiju programmā, Tu kļūsi par tādu sabiedrisko attiecību speciālistu, kurš pats varēs izvēlēties sev piemērotāko nozari un strādāt tās pārstāvētā uzņēmumā, valsts vai nevalstiskā sektora organizācijā, aģentūrā vai darboties kā neatkarīgs sabiedrisko attiecību konsultants, piem., starptautiskā projektā vai mūzikas grupas koncertturnejas organizēšanā.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijis tikai sapnis, tad šī ir iespēja to realizēt dzīvē, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā  Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām;
 • Spēja radoši domāt, aktīvi darboties un nepārtraukti pilnveidoties;
 • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā. Uzņemšanas noteikumi.


Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas, lielu uzsvaru liekot tieši uz mūsdienās vispieprasītākajām sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, piem., sabiedrisko attiecību teorijas un prakses, sociālo mediju un digitālo komunikāciju, tirgzinībām, žurnālistikas pamatiem, prezentācijas prasmēm, kā arī sabiedrisko attiecību stratēģiju un taktiku kampaņu organizēšanā.

Lai pilnīgāk izprastu sabiedrisko attiecību jomas specifiku, paralēli lekcijām un semināriem studiju ietvaros tiek organizētas arī mācību ekskursijas, radošās darbnīcas un vieslekcijas, kurās ar savu pieredzi par nozari un tās aktualitātēm dalās Latvijas un starptautisku uzņēmumu sabiedrisko attiecību profesionāļi.

Lai apgūtu praktiskas iemaņas sabiedrisko attiecību jomā un pēc koledžas absolvēšanas spētu pielietot tās konkrētā darba vidē, studiju laikā ir paredzētas divas prakses reizes. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš pēc tam var tikt izmantots praksē.


Apmeklētākās mācību ekskursijas


Studenti ir devušies mācību ekskursijās uz Valsts Prezidenta kanceleju, LR Ministru Kabinetu, Rīgas Domi, LR Saeimu, LR Ekonomikas ministriju, sociālo portālu „Draugiem.lv”, SIA „Dienas Mediji”, Rīgas Centrāltirgu, Latvijas Televīziju, Latvijas Radio, A/S “Lauku Avīze”, VSIA “Rīgas Cirks”, LMT, alus darītavu „Valmiermuiža”, AS „Swedbank”, AS „SEB banka” u.c., kur ne tikai iepazinušies ar uzņēmumu darba vidi un darbību, bet arī tikušies ar vadības pārstāvjiem un sabiedrisko attiecību darbiniekiem.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

 

 • 1.vieta Starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse” ar pētījuma prezentāciju “Sabiedrisko attiecību speciālistu un žurnālistu savstarpējā attieksme un sadarbība Latvijā” (2016)
 • Studente Sabīne Trumsiņa 2015./2016.studiju gadā bija Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja un Gada Alberts XI
 • Aktīva dalība starptautiskā Nordplus Horizontal projektā “Darba devēju vajadzības un sadarbība ar izglītības iestādēm uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanā” sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas augstskolām un darba devējiem (2015)
 • 1.vieta Starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse” ar pētījuma prezentāciju “Latvijas novadu pašvaldību interneta mājas lapu kvalitātes pētījums” (2015)
 • Sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” un LR Satiksmes ministriju studenti piedalījās pētījumā par dzelzceļa projekta “Rail Baltica” attīstību (2014)
 • Sabiedrisko attiecību kursu ietvaros patstāvīgi tiek īstenoti un organizēti izglītojoši labdarības pasākumi, veidojot pasākumu no A-Z un piesaistot mediju uzmanību (no 2014)
 • Dalība Latvijas Lauksaimniecības universitātes 8.Starptautiskajā zinātniskajā studentu konferencē “Studenti ceļā uz zinātni 2014” (2014)
 • Dalība Biznesa augstskolas „Turība” 14.zinātniski praktiskajā konferencē „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. Bizness”, prezentēja veikto pētījumu „Sabiedrisko attiecību speciālista loma mūsdienu Latvijas uzņēmējdarbības vidē” (2013)
 • Regulāra dalība sabiedrisko attiecību studentu vasaras nometnē „Dinamiskās domas darbnīca” (2012. un 2015.gadā iegūts „Grand Prix”)
 • Dalība koledžas studentu zinātniski praktiskajā konferencē "Studenti Latvijas izaugsmei" (katru gadu)
 • Ziemassvētku labdarības projektsKoledžas avīzes „Albatross” izveidošana un izdošanaBiedrības „Studentu apvienība Alberti” dibināšana
 • Uzvara projektu konkursā ar galveno balvu – koledžas apmaksātu iepazīšanās braucienu uz Briseli (Beļģija, 2009)
 • Uzvara piektajā lietišķajā spēlē (2009)
 • Dalība studentu konferencē "Mārketings XXI gadsimtā" (2009)
 • Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā", prezentējot koledžas avīzi „Albatross" (2009)
 • Aktīva dalība Alberta koledžas mājas lapas veidošanā, iejūtoties fotomodeļu lomā
 • Jura Kursieša filmas „Rīt būs” pirmizrādes organizēšana Alberta koledžā
 • Programmas students Armands Kalniņš ir saņēmis Pilsoniskās žurnālistikas galveno balvu (2008)
 • Programmas studente Monta Meijere sacerēja Alberta koledžas himnas vārdus

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


JAUNUMS! Programmas ietvaros studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties kādā no diviem virzieniem:

 • Komunikācija kultūras nozarē
 • Elektroniskā komunikācija


Obligātie studiju kursi
(profesionālie):

Ievads specialitātē un profesionālā ētika
Sabiedriskās attiecības un to praktikums
Ievads komunikācijas teorijās
Tirgzinības
Mārketinga komunikācija
Reklāmas teorija un prakse
Retorika un prezentācijas prasmes
Krīžu komunikācija
Žurnālistikas pamati
Sociālo mediju komunikācija
Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana
Darba, vides un civilā aizsardzība


Specializācijas virzienu studiju kursi (izvēle 2.kursā):


Specializācijas virzienā „Komunikācija kultūras nozarē”

Radošo industriju pamati
Pasākumu producēšanas pamati
Kultūras politikas pamatprincipi


Specializācijas virzienā „Elektroniskā komunikācija”

E-komercija
Digitālais mārketings
Vadības informācijas sistēmas

 

Izvēles studiju kursi:

Reputācijas un zīmola vadība
Korporatīvā kultūra
Jaunu ideju radīšana
Otrā svešvaloda
Lietišķā informātika 


Vispārizglītojošie studiju kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Socioloģija
Sociālo pētījumu metodes
Sociālā psiholoģija
Lietišķā etiķete
Profesionālā latviešu valoda
Profesionālā svešvaloda
Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti
Politoloģija
Projektu vadība
Vadībzinību pamati


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, kuros strādā sabiedrisko attiecību speciālists vai darbojas sabiedrisko attiecību nodaļa. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.

Līdz šim studenti par prakses vietām ir izvēlējušies tādas organizācijas kā Rīgas Dome, LR Ekonomikas ministrija, Latvijas Sarkanais Krusts, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, SIA „OUT LOUD”, SIA „Narvesen”, AS „SEB banka”, VSIA „Rīgas Cirks”, SIA „Statoil Latvija”, SIA „Schenker”, AS „Grindeks”, VSIA „Latvijas Koncerti” u.d.c.Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas, un sagatavot reālu pētījumu vai projektu (piemēram, izstrādāt uzņēmuma tēla veidošanas pasākumu plānu vai sabiedrisko attiecību kampaņu, noteikt uzņēmuma mērķauditorijas un visefektīvākos komunikācijas līdzekļus, lai uzrunātu tās, piem., izveidojot sociālo mediju komunikācijas stratēģiju).


Profesiju standarti pieejami šeit

 

Komanda


Studiju programmas direktore


Vita Stiģe-Škuškovnika, Mag.sc.soc., docente, studiju programmas „Sabiedriskās attiecības" direktore (studiju kursi: Sabiedriskās attiecības un to praktikums, Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Sabiedrisko attiecību kampaņu stratēģija un taktika, Prakse I,II). Ieguvusi divus bakalaura un divus maģistra grādus, absolvējot Biznesa augstskolas „Turība” Sabiedrisko attiecību fakultāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas saksofona spēles klasi, šobrīd turpina studijas Biznesa augstskolas “Turība” doktorantūrā. Mācību līdzekļu autore. Darba pieredze: Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas sabiedrisko attiecību vadītāja, Starptautiskā Baltijas baleta festivāla sabiedrisko attiecību konsultante, ilggadēja saksofona spēles pasniedzēja, dažādu radošu projektu un koncertu autore, dalībniece un koordinatore, vienīgā Baltijas valstu pārstāve Eiropas Saksofonu ansamblī 2008.gadā. Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedre.


Vadošie programmas mācībspēki


Inga Milēviča, Mag.philol., docente (studiju kursi: Ievads komunikācijas teorijās, Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Retorika un prezentācijas prasmes). DU sastatāmās un salīdzināmās valodniecības doktorante. Starptautisku zinātnisku asociāciju locekle (International Speech Communication Association, Association for Cognitive Studies). Vairāk nekā 80 publikāciju autore, referente vairāk nekā 50 konferencēs. Divus gadus pēc kārtas (2008. un 2009.gadā) Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stilīgākais pasniedzējs".


Ēriks Volosovskis, Mg.sc.pol., vieslektors (studiju kurss: Reklāmas teorija un prakse). Ieguvis maģistra grādu Politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Specializējas stratēģiskajā un radošajā plānošanā. IP AS „SEB Wealth Management” mārketinga projektu vadītājs. Iepriekš strādājis dažādās nozarēs un iestādēs – mārketinga nodaļas vadītājs dzīvības apdrošināšanas kompānijā "LKB Life", valdes priekšsēdētājs reklāmas aģentūrā "Ideju fabrika", mārketinga vadītājs SIA "Tapeks", SA konsultants SIA "Mediju tilts", ārštata pētnieks LR Aizsardzības ministrijā, konsultants Centrālajā Statistikas pārvaldē un citās iestādēs. Brīvajā laikā spēlē basketbolu un klausās "vecās skolas" roku. 


Jekaterina Vozņuka, Dr.oec., vieslektore (studiju kursi: Tirgzinības, Mārketinga komunikācija). Ekonomikas doktora grāds tirgzinībā iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Mārketinga speciāliste – praktiķe. Specializējas stratēģiskajā mārketinga un komunikācijas plānošanā. Pedagoģiskā pieredze no 2002.gada. Zinātniskā pētījuma joma – teritoriju mārketings. Vairāk nekā 15 publikāciju autore, referente vairāk nekā 30 konferencēs.


Vieslektori:


Ivars Svilāns – RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors
Toms Grēviņš – radio “Pieci.lv” mūzikas redaktors
Ivars Ījabs – politologs, Latvijas Universitātes asociētais profesors
Ilze Karlāne – vadītāju un komandu koučs, apmācību vadītāja
Olga Kazaka – komunikācijas aģentūras “A.W.Olsen&Partners/ Scholz&Friends Riga” partnere
Laine Kučinska – Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos, komunikācijas departamenta vadītāja 
Mudrīte Grundule – sabiedrisko attiecību aģentūras ”Prospero” īpašniece, direktore
Oskars Fīrmanis – sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” konsultants
Jānis Birģelis – sertificēts Google treneris, uzņēmuma “Digital Journey” apmācītājs


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

DARBA LAIKS 21. UN 22.02.

18.02.2020.

Mainīts darba laiks 21.02. un 22.02.. Informējam, ka ir plānotas AK darba laika izmaiņas:. 21.02.2020. 10:00 - 13:30 22.02.2020. 10:30 - 17:30 . Uz tikšanos AK svinīgajā izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

17.03.2020.. Vieslekcija „Piedzīvojumi kolektīvam”. .

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020”...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.. Vieslekcija „HR procesu automatizācija”.  .

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

Uzdot jautājumu