Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS


Studiju programma: Sabiedriskās attiecības

Kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Informācijas un komunikācijas zinātnes saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 19. maija sēdes lēmumu akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadiem, līdz 2027. gada 20. maijam.

Studiju valoda: Latviešu

Vienīgā koledžas līmeņa studiju programma Latvijā, kurā apgūsi plašu sabiedrisko attiecību spektru - mediju attiecības, komunikācijas vadību, pasākumu organizēšanu, digitālo komunikāciju!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību speciālistus atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standartam, kuri spēj sekmīgi iekļauties darba tirgū un kuri ir orientēti uz tālākizglītību.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standartam, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām un ANO programmas PRME (Principles of Responsible Managment Education) prasībām
  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu prasībām, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) un ANO programmas „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā” (PRME) vadlīnijām
  • Nodrošināt studējošiem apstākļus un iespējas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standartam
  • Sniegt studējošiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās un profesionālās iemaņas iegūstamajā profesijā, sekmējot konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un darba tirgū
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu
  • Attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm
  • Veidot sadarbību ar darba devējiem sabiedrisko attiecību nozarē
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai


Studiju programmas rezultāti:

1. Zina un izprot vispusīgus un sabiedrisko attiecību jomai atbilstošus specializētus faktus, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas

2. Spēj, pamatojoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus sabiedrisko attiecību profesijā

3. Spēj parādīt, demonstrēt prasmes, kas sabiedrisko attiecību problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību

4. Spēj patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences

5. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot un organizējot, kā arī izvērtējot un pilnveidojot savu un citu cilvēku darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus sabiedrisko attiecību profesijā

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas sabiedrisko attiecību profesijā, atlasīt informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā

7. Spēj piedalīties sabiedrisko attiecību nozares attīstībā, parādot izpratni par sabiedrisko attiecību profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

770 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

770 Eur

Nepilna laika studijas

(e-studijas klātienē** = vakara grupas)

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

770 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim
**E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Socioloģija

 

Sociālo pētījumu metodes

 

Sociālā psiholoģija

 

Lietišķā etiķete

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā latviešu valoda

 

Tiesību pamati

 

Politoloģija

 

Projektu vadība

 

Vadībzinību pamati

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Ievads specialitātē un profesionālā ētika

 

Sabiedriskās attiecības un to praktikums

 

Ievads komunikācijas teorijās

 

Profesionālā svešvaloda

 

Tirgzinības

 

Mārketinga komunikācija

 

Reklāmas teorija un prakse

 

Krīžu komunikācija

 

Retorika un prezentēšanas prasmes

 

Žurnālistika un mediju attiecības

 

Sociālo mediju komunikācija

 

Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana

 

Digitālā mārketinga rīki

 

Influenceru mārketings

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Reputācijas un zīmola vadība

 

Lietišķā informātika

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Korporatīvā kultūra

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi. Līdz šim studenti par prakses vietām ir izvēlējušies tādas organizācijas kā Rīgas Dome, LR Ekonomikas ministrija, Latvijas Sarkanais Krusts, VSIA “Dailes teātris”, SIA “Polhem PR”, VEF basketbola klubs, SIA "OUT LOUD", SIA "Narvesen", AS "SEB banka", Latvijas Institūts, SIA "Circle K Latvia", SIA "Schenker", AS "Grindeks", VSIA "Latvijas Koncerti" u.c.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas, un sagatavot reālu pētījumu (piemēram, analizēt uzņēmuma iekšējo vai ārējo komunikāciju, izpētīt sabiedrisko attiecību kampaņas un izmantotos sabiedrisko attiecību instrumentus vai izstrādāt sociālo mediju komunikācijas stratēģiju).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Ilze Krūmiņa, MBA., lektore
Mārketinga praktiķe ar teju 20 gadu pieredzi mārketingā. Darba pieredze: mārketinga un komunikāciju vadītāja dažādu nozaru vadošos uzņēmumos: If P&C Insurance, Rīgas Piensaimnieks, Rīgas Piena kombināts, A Aptiekas SIA, Domenikss SIA. No studentu atsauksmēm: "Zinoša un prasīga. Ļoti daudz tiek izmantoti piemēri no prakses, kas palīdz izprast vielu." Saņēmusi Alberta koledžas nomināciju kā labākā kvalifikācijas darba vadītāja mārketingā.


Vadošie mācībspēki:
Inga Milēviča, Mg.philol., docente
Kristīne Tjarve, Mg.paed., lektore
Ēriks Volosovskis, Mg.pol., lektors

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Sabiedriskās attiecības ir viena no tām profesijām, kuru pēc savas izvēles var pielietot jebkurā nozarē un pielāgot savai interešu sfērai – biznesam, publiskajai pārvaldei un politikai, kultūrai, izglītībai vai kādai citai jomai. Mūsdienās sabiedrisko attiecību loma ir novērtēta, un tās ir pieprasītas un nepieciešamas ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām, piemēram, politiķiem, dažādām amatpersonām, mūziķiem, māksliniekiem.


Kur varēs strādāt?

Sabiedrisko attiecību speciālisti veido uzņēmuma, organizācijas vai arī publiskas personas tēlu un rūpējas par viņu reputāciju, veido attiecības ar medijiem un aktīvi komunicē sociālajos medijos un digitālajā vidē, organizē uzņēmuma ārējo un iekšējo komunikāciju u.c. Izvēloties studēt šajā studiju programmā, Tu kļūsi par tādu sabiedrisko attiecību speciālistu, kurš pats varēs izvēlēties sev piemērotāko nozari un strādāt tās pārstāvētā uzņēmumā, valsts vai nevalstiskā sektora organizācijā, aģentūrā vai darboties kā neatkarīgs sabiedrisko attiecību konsultants, piem., starptautiskā projektā vai mūzikas grupas koncertturnejas organizēšanā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas.

Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu atsauksmes

Samanta Sīle

„Studējot Alberta koledžā, man bija lieliska iespēja ne vien iziet cauri studiju procesam, pilnveidot sevi, bet arī iepazīt nozares līderus un speciālistus, kuri nākotnē var būt Tavi mentori vai pat darba devēji,” par pieredzi, studējot Sabiedriskās attiecības Alberta koledžā, stāsta Samanta Sīle. Tāpat absolvente ir pārliecināta, ka studiju procesā ir svarīgi paņemt maksimumu un ieguldīties, pat tad, ja izvēlies studēt e-studijās, jo tas nebūt neliedz būt Studentu pašpārvaldē vai iesaistīties dažādu pasākumu un konferenču organizēšanā.

Studēt e-studijās Samanta izvēlējusies, lai izglītības iegūšanu varētu apvienot ar darbu, tādēļ bijis svarīgi, lai mācībspēki būtu sasniedzami attālināti. „Atskatoties uz komunikāciju ar mācībspēkiem, ikviens docētājs sniedza atbildes uz jautājumiem un bija atbalsts situācijās, kad tas bija nepieciešams, ,” atklāj Samanta. „Manuprāt, tieši savstarpējā komunikācija ar mācībspēkiem un nekautrēšanās jautāt ļauj veiksmīgi un bez stresa iziet cauri visam mācību procesam.

Ja Tevi vēl aizvien māc šaubas, vai studēt Alberta koledžā, nešaubies! „Studējot šeit, Tev būs iespēja ne vien mācīties teoriju, bet pielietot to praktiski, Tev palīdzēs attīstīties un dos padomus nozares speciālisti!” uzsver nu jau veiksmīgā sabiedrisko attiecību speciāliste Samanta Sīle.

AIJAI LEITĀNEI JUBILEJA

14.10.2021.

Sveicam mūsu vienmēr dzīvespriecīgo un starojošo docētāju un kolēģi Aiju Leitāni apaļajā jubilejā!. Mīļā Aija Leitāne!. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Jūsu jubilejai rudens nepiedien,. Jo kā...

VADC AICINA

07.10.2021.

Valsts asinsdonoru centrs​ aicina studentus iesaistīties Asins draudzībā!. Ziedojot asinis, Tu vari palīdzēt ne tikai nelaimē nonākušajiem, starp kuriem jebkurā brīdī var būt Tavi līdzcilvēki,...

STUDIJU AKTIVITĀTES OKTOBRĪ

04.10.2021.

08.10.2021.. Vieslekcija „Influenceru spožums un posts”(klātienē!). 15.10.2021.. E-vieslekcija „Informācijas drošība, pamatprincipi un pārvaldība”. 18.10.2021.. E-vieslekcija...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

05.10.2021.

01.11.2021.. E-vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos COVID apstākļos". 15.11.2021.. E-vieslekcija „Kāpēc jāiemācās kaulēties?” I. 22.11.2021.. E-vieslekcija...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

05.10.2021.

06.12.2021.. E-vieslekcija „Alberta koledžas absolventes stāsts: te nu es esmu". .

PĀRSTEIGUMS DOCĒTĀJIEM

30.09.2021.

Alberta koledžas studenti sagādā pārsteigumu mācībspēkiem. Pasniedzējiem ir īpaša loma ikviena studenta dzīvē, tāpēc, tuvojoties Skolotāju dienai, Alberta koledžas studenti ir sarūpējuši...

VAKANCES STUDENTIEM

29.09.2021.

Izsludinātas trīs vakances Alberta koledžas klātienes studentiem. Lai sniegtu atbalstu studentiem, Alberta koledžā izsludinātas trīs vakances uz 3-6 mēnešiem ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”...

VIESOJAS DEPUTĀTI

29.09.2021.

Alberta koledžā viesojas Saeimas deputāti un ar vadību pārrunā aktuālus jautājumus. Alberta koledžā viesojās vairāki deputāti no Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, tajā skaitā tās priekšsēdētājs...

Uzdot jautājumu