Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

"Sabiedriskās attiecības – tā ir prasme efektīvi komunicēt ar sabiedrību, organizēt un vadīt sabiedrības viedokli; prasmīgi sagatavot informāciju tā, lai tā būtu interesanta ne tikai sabiedrisko attiecību speciālistam, speciālista pārstāvētajai organizācijai vai masu medijiem, bet arī sabiedrībai." - Sems Bleiks

Studiju programma: Sabiedriskās attiecības

Kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Studiju virziens: Informācijas un komunikācijas zinātnes saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 19. maija sēdes lēmumu akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadiem, līdz 2027. gada 20. maijam.

Studiju valoda: Latviešu

Vienīgā koledžas līmeņa studiju programma Latvijā, kurā apgūsi plašu sabiedrisko attiecību spektru - mediju attiecības, komunikācijas vadību, pasākumu organizēšanu, digitālo komunikāciju!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību speciālistus atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standartam, kuri spēj sekmīgi iekļauties darba tirgū un kuri ir orientēti uz tālākizglītību.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standartam, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām un ANO programmas PRME (Principles of Responsible Managment Education) prasībām
  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu prasībām, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) un ANO programmas „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā” (PRME) vadlīnijām
  • Nodrošināt studējošiem apstākļus un iespējas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši sabiedrisko attiecību speciālista profesijas standartam
  • Sniegt studējošiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās un profesionālās iemaņas iegūstamajā profesijā, sekmējot konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un darba tirgū
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu
  • Attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
  • Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm
  • Veidot sadarbību ar darba devējiem sabiedrisko attiecību nozarē
  • Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai


Studiju programmas rezultāti:

1. Zina un izprot vispusīgus un sabiedrisko attiecību jomai atbilstošus specializētus faktus, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas

2. Spēj, pamatojoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus sabiedrisko attiecību profesijā

3. Spēj parādīt, demonstrēt prasmes, kas sabiedrisko attiecību problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību

4. Spēj patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences

5. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot un organizējot, kā arī izvērtējot un pilnveidojot savu un citu cilvēku darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus sabiedrisko attiecību profesijā

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas sabiedrisko attiecību profesijā, atlasīt informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā

7. Spēj piedalīties sabiedrisko attiecību nozares attīstībā, parādot izpratni par sabiedrisko attiecību profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

E-studijas**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.15

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami Online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa no lekcijām (bet ne vairāk kā ~20%) varētu tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Socioloģija

 

Sociālo pētījumu metodes

 

Sociālā psiholoģija

 

Lietišķā etiķete

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Profesionālā latviešu valoda

 

Tiesību pamati

 

Politoloģija

 

Projektu vadība

 

Vadībzinību pamati

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Ievads specialitātē un profesionālā ētika

 

Sabiedriskās attiecības un to praktikums

 

Ievads komunikācijas teorijās

 

Profesionālā svešvaloda

 

Tirgzinības

 

Mārketinga komunikācija

 

Reklāmas teorija un prakse

 

Krīžu komunikācija

 

Retorika un prezentēšanas prasmes

 

Žurnālistika un mediju attiecības

 

Sociālo mediju komunikācija

 

Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana

 

Digitālā mārketinga rīki

 

Influenceru mārketings

 

C daļa (Izvēles studiju kursi)

Reputācijas un zīmola vadība

 

Lietišķā informātika

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Korporatīvā kultūra

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi. Līdz šim studenti par prakses vietām ir izvēlējušies tādas organizācijas kā Rīgas Dome, LR Ekonomikas ministrija, Latvijas Sarkanais Krusts, VSIA “Dailes teātris”, SIA “Polhem PR”, VEF basketbola klubs, SIA "OUT LOUD", SIA "Narvesen", AS "SEB banka", Latvijas Institūts, SIA "Circle K Latvia", SIA "Schenker", AS "Grindeks", VSIA "Latvijas Koncerti" u.c.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas, un sagatavot reālu pētījumu (piemēram, analizēt uzņēmuma iekšējo vai ārējo komunikāciju, izpētīt sabiedrisko attiecību kampaņas un izmantotos sabiedrisko attiecību instrumentus vai izstrādāt sociālo mediju komunikācijas stratēģiju).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Ilze Krūmiņa, MBA., lektore
Mārketinga praktiķe ar teju 20 gadu pieredzi mārketingā. Darba pieredze: mārketinga un komunikāciju vadītāja dažādu nozaru vadošos uzņēmumos: If P&C Insurance, Rīgas Piensaimnieks, Rīgas Piena kombināts, A Aptiekas SIA, Domenikss SIA. No studentu atsauksmēm: "Zinoša un prasīga. Ļoti daudz tiek izmantoti piemēri no prakses, kas palīdz izprast vielu." Saņēmusi Alberta koledžas nomināciju kā labākā kvalifikācijas darba vadītāja mārketingā.


Vadošie mācībspēki:
Inga Milēviča, Mg.philol., docente
Kristīne Tjarve, Mg.paed., lektore
Ēriks Volosovskis, Mg.pol., lektors

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Sabiedriskās attiecības ir viena no tām profesijām, kuru pēc savas izvēles var pielietot jebkurā nozarē un pielāgot savai interešu sfērai – biznesam, publiskajai pārvaldei un politikai, kultūrai, izglītībai vai kādai citai jomai. Mūsdienās sabiedrisko attiecību loma ir novērtēta, un tās ir pieprasītas un nepieciešamas ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām, piemēram, politiķiem, dažādām amatpersonām, mūziķiem, māksliniekiem.


Kur varēs strādāt?

Sabiedrisko attiecību speciālisti veido uzņēmuma, organizācijas vai arī publiskas personas tēlu un rūpējas par viņu reputāciju, veido attiecības ar medijiem un aktīvi komunicē sociālajos medijos un digitālajā vidē, organizē uzņēmuma ārējo un iekšējo komunikāciju u.c. Izvēloties studēt šajā studiju programmā, Tu kļūsi par tādu sabiedrisko attiecību speciālistu, kurš pats varēs izvēlēties sev piemērotāko nozari un strādāt tās pārstāvētā uzņēmumā, valsts vai nevalstiskā sektora organizācijā, aģentūrā vai darboties kā neatkarīgs sabiedrisko attiecību konsultants, piem., starptautiskā projektā vai mūzikas grupas koncertturnejas organizēšanā.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas.

Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.

Absolventu atsauksmes

Samanta Sīle

„Studējot Alberta koledžā, man bija lieliska iespēja ne vien iziet cauri studiju procesam, pilnveidot sevi, bet arī iepazīt nozares līderus un speciālistus, kuri nākotnē var būt Tavi mentori vai pat darba devēji,” par pieredzi, studējot Sabiedriskās attiecības Alberta koledžā, stāsta Samanta Sīle. Tāpat absolvente ir pārliecināta, ka studiju procesā ir svarīgi paņemt maksimumu un ieguldīties, pat tad, ja izvēlies studēt e-studijās, jo tas nebūt neliedz būt Studentu pašpārvaldē vai iesaistīties dažādu pasākumu un konferenču organizēšanā.

Studēt e-studijās Samanta izvēlējusies, lai izglītības iegūšanu varētu apvienot ar darbu, tādēļ bijis svarīgi, lai mācībspēki būtu sasniedzami attālināti. „Atskatoties uz komunikāciju ar mācībspēkiem, ikviens docētājs sniedza atbildes uz jautājumiem un bija atbalsts situācijās, kad tas bija nepieciešams, ,” atklāj Samanta. „Manuprāt, tieši savstarpējā komunikācija ar mācībspēkiem un nekautrēšanās jautāt ļauj veiksmīgi un bez stresa iziet cauri visam mācību procesam.

Ja Tevi vēl aizvien māc šaubas, vai studēt Alberta koledžā, nešaubies! „Studējot šeit, Tev būs iespēja ne vien mācīties teoriju, bet pielietot to praktiski, Tev palīdzēs attīstīties un dos padomus nozares speciālisti!” uzsver nu jau veiksmīgā sabiedrisko attiecību speciāliste Samanta Sīle.
 


 

Nikola Elīza Boldireva

„Studējot Alberta koledžā, es ieguvu ne vien jaunas paziņas un zināšanas par sabiedriskajām attiecībām, bet arī pieredzi, kura man paliks atmiņā un noderēs arī turpmāk, tiecoties uz savas karjeras pilnveidošanu,” atklāj Nikola Elīza Boldireva. Koledža viņai devusi jau pirmos iespaidus par darbu šajā sfērā, sniedzot prakses iespējas tādos uzņēmumos kā Citadele banka un Bite Latvija, kuros Nikola spējusi izmēģināt to, kā tas ir būt SA speciālistam. „Lai gan šobrīd, pēc absolvēšanas turpinu studijas, iegūtās zināšanas gan teorētiski, gan praktiski man ir izpalīdzējušas tālākajā zināšanu apguvē krietni daudz,” absolvente atzīst.

Nikola pārliecinājusies - viens no Alberta koledžas lielākajiem plusiem ir tas, ka studentu pazīst katrs pasniedzējs, kurš docē kādā no apgūstamajiem studiju kursiem, un kas nav īsti raksturīgi lielākām mācību iestādēm. Šī dēļ docētāji spējuši kārtīgi izprast ikviena spējas un trūkumus, kā arī piedāvāt piemērotus risinājumus un atbalstu. „Pēc manām domām, šī personīgā saikne palīdzēja padarīt jau kvalitatīvu zināšanu apgūšanu daudz interesantāku un vieglāku,” uzskata Nikola Elīza.

Alberta koledžā viņa iestājusies pašā pēdējā brīdī, pēc mammas ieteikuma tam, ko viņa varētu padarīt nākamos divus gadus, nemaz neko neizprotot par sabiedriskajām attiecībām. „Tas, ko es tajā brīdī negaidīju, ir, ka pēc diviem gadiem absolvēšu šo programmu un turpināšu sabiedrisko attiecību karjeras pilnveidošanu savā dzīvē, jo pēc absolvēšanas tika piedāvātas dažādas iespējas” atklāj Nikola.

„Ja tu nespēj izlemt to, ko tieši vēlies studēt, bet tev ir kāda pārliecība, ka vēlies ko izmēģināt, tad Alberta koledža ir vispiemērotākā vieta tieši tam!”
 


 

Laura Zujāne

„Alberta koledžas mācībspēki ir profesionāli, komunikabli un pretimnākoši. Savas zināšanas, studējot šeit jau otro reizi, gan papildināju, gan apstiprināju, gan arī ieguvu pavisam jaunu skatījumu, kuru izmantot savas darba pieredzes paplašināšanai,” teic studente Laura Zujāne.

Viņa to, ka koledžā studē jau otro reizi, uzskata par veiksmīgu likumsakarību. „Pēc pirmās kvalifikācijas iegūšanas – sabiedrisko attiecību speciālists, izejot ārā pa koledžas durvīm, iedama garām slavenajam Alberta koledžas skursteņslauķim, pieskāros pie viņa pogas, ar domu, ka varbūt es šeit kādreiz atgriezīšos,” atceras Laura. Uzreiz pēc kvalifikācijas iegūšanas absolvente sākusi strādāt kā sabiedrisko attiecību speciālists, un šos amata pienākumus pilda vēl arvien. Papildus sava tiešā darba pienākumiem sabiedrisko attiecību jomā jau vairāk nekā desmit gadu garumā Laura rīko dažādus pasākumus publiskajā un privātajā sektorā.

„Kādā no aukstiem decembra vakariem, pirms diviem gadiem, televīzijā skatījos interviju ar aktrisi Sigitu Jevgļevsku,” stāsta absolvente un nu jau atkal studente. Aktrise uzsvērusi izklaides un kultūras industrijas zināšanu nepieciešamību un attīstīšanos mūsdienu aktīvajā pasaulē. „Dzirdot šo apgalvojumu, man radās doma savas iemaņas kultūras industrijas nozarē nostiprināt un papildināt. Sazinājos ar koledžas direktori Vitu un jau pēc mēneša atkal biju studente Alberta koledžā, nu jau otro reizi, un nodomājot, ka laikam pieskāriens skurtenslauķa pogai būs bijis zīmīgs,” atklāj Laura.

Viņa ir pārliecināta, ka Alberta koledža ir pakāpiens augšup pa karjeras kāpnēm. Pēc tās absolvēšanas Laura ir nolēmusi studijas turpināt Ekonomikas un kultūras augstskolā, jo nevēlas apstāties pie šobrīd sasniegtā. „Koledža ir stimuls pašmotivācijai, sevis pašpilnveidei un savu mērķu sasniegšanai! Izmanto iespēju arī Tu!” aicina Laura Zujāne.
 


 

Nikola Elīza Boldireva

„Studējot Alberta koledžā, es ieguvu ne vien jaunas paziņas un zināšanas par sabiedriskajām attiecībām, bet arī pieredzi, kura man paliks atmiņā un noderēs arī turpmāk, tiecoties uz savas karjeras pilnveidošanu,” atklāj Nikola Elīza Boldireva. Koledža viņai devusi jau pirmos iespaidus par darbu šajā sfērā, sniedzot prakses iespējas tādos uzņēmumos kā Citadele banka un Bite Latvija, kuros Nikola spējusi izmēģināt to, kā tas ir būt SA speciālistam. „Lai gan šobrīd, pēc absolvēšanas turpinu studijas, iegūtās zināšanas gan teorētiski, gan praktiski man ir izpalīdzējušas tālākajā zināšanu apguvē krietni daudz,” absolvente atzīst.

Nikola pārliecinājusies - viens no Alberta koledžas lielākajiem plusiem ir tas, ka studentu pazīst katrs pasniedzējs, kurš docē kādā no apgūstamajiem studiju kursiem, un kas nav īsti raksturīgi lielākām mācību iestādēm. Šī dēļ docētāji spējuši kārtīgi izprast ikviena spējas un trūkumus, kā arī piedāvāt piemērotus risinājumus un atbalstu. „Pēc manām domām, šī personīgā saikne palīdzēja padarīt jau kvalitatīvu zināšanu apgūšanu daudz interesantāku un vieglāku,” uzskata Nikola Elīza.

Alberta koledžā viņa iestājusies pašā pēdējā brīdī, pēc mammas ieteikuma tam, ko viņa varētu padarīt nākamos divus gadus, nemaz neko neizprotot par sabiedriskajām attiecībām. „Tas, ko es tajā brīdī negaidīju, ir, ka pēc diviem gadiem absolvēšu šo programmu un turpināšu sabiedrisko attiecību karjeras pilnveidošanu savā dzīvē, jo pēc absolvēšanas tika piedāvātas dažādas iespējas” atklāj Nikola.

„Ja tu nespēj izlemt to, ko tieši vēlies studēt, bet tev ir kāda pārliecība, ka vēlies ko izmēģināt, tad Alberta koledža ir vispiemērotākā vieta tieši tam!”

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 3. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

SVEICAM KOLĒĢES!

07.03.2024.

Saskaņā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, 2024. gada 27. februārī Alberta koledžas kopsapulcē tika ievēlēti Alberta koledžas domes locekļi.. 2024. gada 6. martā notika pirmā domes sēde,...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

01.03.2024.

Pateicoties brīnišķīgiem svētkiem, 8. martā koledžas darba laiks ir 9:30-13:00.. Sveicam mūsu burvīgas sievietes!❤️.

TIKŠANĀS AR PAŠPĀRVALDI

23.02.2024.

Tikšanās ar pašpārvaldes priekšsēdētāju Elizabeti Vasiļevsku, iepazīšanās ar studējošo pašpārvaldi, jautājumi un atbildes - tiekamies!. Kad? 26.Februārī plkst.18.15.....

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums