Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀRKETINGS UN TĀ INOVĀCIJAS


Studiju programma: Mārketings un tā inovācijas
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists

Akreditācija: Studiju virziens Ekonomika, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

 


Lai produkts vai pakalpojums būtu veiksmīgs, vismaz 30% resursu jāvelta mārketingam.

Programmas apraksts


Mūsdienās arvien nozīmīgāka loma ir nevis spējai saražot preci un piedāvāt pakalpojumus, bet gan spējai veiksmīgi pārdot savus ražojumus un pakalpojumus. Tāpēc mārketinga nozīme uzņēmumos un organizācijās ar katru gadu tikai palielinās, un labi mārketinga speciālisti ir ikviena augoša un konkurētspējīga uzņēmuma veiksmes pamats.
Kā teicis izcils mārketinga konsultants Pīters Drakers, inovācijām uzņēmējdarbībā ir īpaša loma, vienalga, vai jūs strādājat jau esošā uzņēmumā, sabiedriskā organizācijā, valsts iestādē vai tikko uzsāktā projektā, ko pats esat radījis, sēžot virtuvē. Tas ir veids, kādā uzņēmējs vai nu tiek pie jauniem, peļņu nesošiem resursiem, vai arī paplašina jau esošu potenciālu.


Kur varēs strādāt?


Mārketinga speciālisti var strādāt gan privātajos uzņēmumos, gan valsts iestādēs, veicot tirgus izpēti un analīzi, izstrādājot un īstenojot mārketinga plānus, nosakot preču cenas, sagatavojot informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu u.tml. Izvēloties mārketinga studijas Alberta koledžā, Tu kļūsi pieprasīts vidējos un lielos uzņēmumos vai organizācijas, kur ir plašas tālākās izaugsmes iespējas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Vari sākt kā mārketinga speciālists, kļūt par nodaļas vai departamenta vadītāju un nākotnē pat par uzņēmuma vai organizācijas vadītāju, kā arī, balstoties uz iegūtajām mārketinga zināšanām, veiksmīgi veidot pats savu uzņēmumu. Apgūstot šo programmu, pavērsies plašas darba iespējas arī sabiedrisko attiecību, reklāmas, tirgus izpētes, pasākumu organizēšanas un izklaides industrijas nozarēs.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām;
  • Interese par reklāmu, mārketingu, analītiskā domāšana un spēja meklēt radošus situāciju risinājumus;
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses reizes dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Lai pilnīgāk izprastu mārketinga speciālista darba specifiku, studiju ietvaros tiek organizētas arī mācību ekskursijas, radošās darbnīcas, sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem tiek izstrādāti arī reāli mārketinga plāni. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Mārketinga plānu izstrāde Latvijas Amerikas acu centra piedāvāto pakalpojumu pārdošanas apjomu palielināšana (2015.g.)
  • “Reklāmas kampaņas plāna un budžeta izstrāde pakalpojuma sniegšanas uzņēmumā”  un „Cilvēku attieksme pret E-vielām” pēc SIA „Košuma darbnīca” pasūtījuma (2014.g.)
  • pētījumi pēc SIA „Soul Sister”, deju studijas „MOST WANTED”, SIA „Pušpurs&Co” pasūtījuma. Pētījuma mērķis ir pamatpakalpojuma pārdošanas apjoma palielināšana.  Pētījumā rezultāti arī tiks izmantoti, lai uzlabotu un pilnveidotu servisu un palielinātu pārdošanas apjomus (2014.g.)
  • Pētījums par Latvijas sabiedrības vērtībām un uzvedību lejupslīdes apstākļos, kas tika publicēts vietējos un ārzemju medijos
  • Aktīva dalība studentu konferencē "Mārketings XXI gadsimtā"
  • Ziemassvētku labdarības akcija. Kopš 2008. gada programmas studenti ir iesaistīti sponsoru piesaitē
  • Uzņēmuma “Baltic Outdoor Agency” pakalpojumu mārketinga plāna izstrāde Latvijas un Lielbritānijas tirgum (2016. gads)

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra


Obligātie mācību kursi (profesionālie priekšmeti):

Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Tirdzniecības vadīšana
Jaunās produkcijas tirgzinības
Starptautiskā tirdzniecība
Starptautiskais mārketings
Patērētāju rīcība tirgū
Lietišķā informātika
Grāmatvedība
Vadībzinību pamati
Mārketinga plānošana
Inovāciju ekonomika
Jaunu ideju radīšana


Izvēles mācību kursi:

Pārdošanas veicināšana
Projektu vadība
Reklāmas teorija un prakse
E-komercija
Investīciju ekonomika
Digitālais mārketings


Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Mikroekonomika
Makroekonomika
Statistikas pamati
Matemātika
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
Lietišķā svešvaloda
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Uzņēmējdarbības pamati


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā. 
Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, jaunās preces sagatavošana tirgum, jaunās preces mārketinga plāna sagatavošana, uzņēmuma reklāmas kampaņas izstrādāšana, uzņēmuma mērķa auditorijas noteikšana u.c.).

Profesiju standarti pieejami šeit.

KomandaStudiju programmas direktore


Marta Kontiņa, iegūti bakalaura grādi Mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Humanitārajās zinātnēs specialitātē Starpkultūru sakari Latvija- Spānija Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī Banku augstskolā iegūts maģistra grāds Biznesa administrācijā specialitātē Uzņēmumu vadīšana Radošajās industrijās. Darba pieredze: Vairāk kā 10 gadu pieredze radošo industriju projektu vadībā un mārketingā, strādājot Jura Podnieka studijā, Limbažu novada pašvaldībā, Filadelfijas Šekspīra teātrī (ASV), COMCAST TV (ASV) u.c., kā arī realizējot neatkarīgus projektus sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Dānijā, festivālu Rīgas Ritmi, Piena Svētkiem, dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem u.c.


Vadošie programmas mācībspēki


Oksana Lentjušenkova, ekonomikas zinātņu maģistre, RTU Inženierekonomikas fakultātes doktorante, izstrādā doktora disertāciju par investīcijām intelektuālā kapitālā, vairāku zinātnisko publikāciju par investīcijām intelektuālajā kapitālā un intelektuālā kapitāla vadību autore, speciāliste projektu vadības jomā, vairāku projektu autore un projektu vadītāja (tostarp ar finansējuma piesaisti no ES struktūrfondiem). Docētājs ar vairāk kā 15 gadu pedagoģisko pieredzi un vairāk kā 10 gadu praktisko pieredzi vadošajos amatos. Studiju kursi: Mikroekonomika, Makroekonomia, Projektu vadība Investīciju ekonomika.


Jekaterina Vozņuka, Dr.oec., lektore. Ekonomikas doktora grāds tirgzinībā iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Mārketinga speciāliste – praktiķe. Specializējas stratēģiskajā mārketinga un komunikācijas plānošanā. Pedagoģiskā pieredze no 2002. gada. Zinātniskā pētījuma joma – teritoriju mārketings. Vairāk nekā 15 publikāciju autore, referente vairāk nekā 30 konferencēs. Studiju kursi: Mārketinga komunikācijas, Uzņēmējdarbības ekonomika.


Ēriks Volosovskis, Mag.pol., vieslektors. Ieguvis maģistra grādu Politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Specializējas stratēģiskajā un radošajā plānošanā. Vada mārketinga nodaļu dzīvības apdrošināšanas kompānijā "LKB Life". Iepriekš strādājis dažādās nozarēs un iestādēs - valdes priekšsēdētājs reklāmas aģentūrā "Ideju fabrika", mārketinga vadītājs SIA "Tapeks", PR konsultants SIA "Mediju tilts", ārštata pētnieks Aizsardzības ministrijā, konsultants Centrālajā Statistikas pārvaldē un citās iestādēs. Brīvajā laikā spēlē basketbolu un klausās "vecās skolas" roku.Studiju kurss: Reklāmas teorija un prakse. 

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

ENERĢIJAS SPĒLE

09.01.2019.

Alberta koledžas studentu izstrādāta spēle izglītos par efektīvu energoapgādi pilsētā. 24. janvārī plkst. 17.30 Alberta koledžā, Skolas ielā 22, 23. auditorijā notiks publiska koledžas...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

NEESI VIENALDZĪGS!

05.12.2018.

Studentu pašpārvalde aicina piedalīties ziedošanas akcijā. NEESI VIENALDZĪGS!. Mums katram ir dots tik daudz, bet citiem nav gandrīz nekā. Dod prieku bērniem un liec viņu mazajām...

AK ZIEMASSVĒTKU BALLE

05.12.2018.

Alberta koledžas studentu pašpārvalde aicina uz ballīti!. KAS? Alberta Koledžas Christmas Party′18. KAM? Alberta Koledžas studentiem un pasniedzējiem (iespēja ņemt līdzi vienu...

SADARBĪBA AR "MIKROTĪKLS"

30.11.2018.

2018. gada nogalē Alberta koledža un SIA “Mikrotīkls” plāno noslēgt sadarbības līgumu, kurš paredzēs, ka Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas”...

BOULINGA UZVARĒTĀJI

16.11.2018.

Noskaidroti "Alberta koledžas boulinga turnīra 2018" uzvarētāji. 16.11.2018., par godu Latvijas simtgadei, norisinājās studentu pašpārvaldes rīkotais Alberta koledžas boulinga turnīrs!...

DARBA LAIKS 20.11.

09.11.2018.

Darba laiks Valsts svētkos. Sakarā ar Valsts svētku pārceltajām brīvdienām, 20. novembris Alberta koledžā ir noteikts kā brīvdiena..

BIZNESA FORUMS 2018

07.11.2018.

Biznesa forums 2018 tuvojas. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras astoņos...

Uzdot jautājumu