Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Mūsdienās arvien nozīmīgāka loma ir nevis spējai saražot preci un piedāvāt pakalpojumus, bet gan spējai veiksmīgi pārdot savus ražojumus un pakalpojumus. Tāpēc mārketinga nozīme uzņēmumos un organizācijās ar katru gadu tikai palielinās, un labi mārketinga speciālisti ir ikviena augoša un konkurētspējīga uzņēmuma veiksmes pamats.

Studiju programma: Digitālais mārketings

Kvalifikācija: Tirgvedības speciālists

Programmas apjoms: 120 kredītpunkti

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 2021. gada 25. augusta sēdes lēmumu ir akreditēts uz sešiem gadiem līdz 2027. gada 26. augustam.

Studiju valoda: Latviešu

Unikālā īsā studiju programma Latvijā, kurā padziļināti apgūsi mūsdienās tik pieprasītās digitālā mārketinga un e-komercijas speciālista prasmes!

Programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot augsti kvalificētus mārketinga speciālistus ar specializāciju digitālajā mārketingā atbilstoši tirgvedības speciālista piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām, kuri spēj sniegt ekonomiski pamatotus, radošus un sociāli atbildīgus mārketinga pakalpojumus uzņēmējiem Latvijā un Eiropas Savienībā.


Studiju programmas uzdevumi:

  • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standartam, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām un ANO programmas PRME (Principles of Responsible Managment Education) prasībām.
  • Sniegt gan vispārīgas, gan specializētas zināšanas mārketinga jomā ar fokusu uz digitālo mārketingu.
  • Attīstīt profesionālās prasmes un iemaņas atbilstoši mūsdienu darba tirgus un sabiedrības vajadzībām.
  • Nodrošināt studējošo prasmju un iemaņu attīstību uzņēmumos prakses laikā, kā arī veicināt šo prasmju un iemaņu attīstību, organizējot kopīgus projektus ar darba devējiem.
  • Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.
  • Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu.
  • Veidot sociālās prasmes, sekmējot motivētu un atbildīgu attieksmi.
  • Veicināt analītisko domāšanu, kas ļauj risināt problēmas un pieņemt lēmumus.
  • Veicināt radošo domāšanu, kas ļauj efektīvi risināt problēmas un dod konkurences priekšrocības.
  • Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanas nepieciešamību mūža garumā.


Studiju programmas rezultāti:

1. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par mārketinga jomu, kā arī spēj parādīt specifiskas zināšanas un izpratni par digitālo mārketingu un e-komerciju.

2. Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus tirgvedības speciālista profesijā.

3. Spēj parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus.

4. Spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību.

5. Spēj ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas tirgvedības speciālista profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai.

7. Spēj piedalīties un sniegt ieguldījumu nozares attīstībā, parādīt izpratni par attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

Studiju ilgums un studiju maksa


Studiju forma

Studiju ilgums

Lekciju laiki

Studiju maksa*

Pilna laika klātienes studijas

(dienas grupas)

2 gadi

Darba dienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika klātienes studijas

(sestdienas grupas)

2,5 gadi

Sestdienās***
9.00 - 18.00

925 Eur

Nepilna laika neklātienes studijas (E-studijas)**

2,5 gadi

Darba dienu vakaros
18.15 - 21.30

925 Eur

*Studiju maksa norādīta Eur vienam studiju semestrim.
**Lekcijas notiek tiešsaistē. Studentam pieejami Online studiju materiāli un lekciju ieraksti.
***Daļa teorētisko lekciju (bet ne vairāk kā ~20%) var tikt organizēta e-vidē.

Programmas saturs

A daļa (Vispārizglītojošie studiju kursi)

Tiesību pamati

 

Lietišķā saskarsme un etiķete

 

Ekonomikas pamati

 

Statistikas pamati

 

Lietišķā informātika

 

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

 

Darba, vides un civilā aizsardzība

 

Grāmatvedības pamati

 

Personāla vadība

 

Vadībzinību pamati

 

B daļa (Nozares studiju kursi)

Tirgzinības

 

Tirdzniecības vadīšana un pārdošanas veicināšana

 

Profesionālā svešvaloda (angļu)

 

Mārketinga pētījumi un patērtētāju rīcība tirgū

 

Reklāmas teorija un prakse

 

Starptautiskā tirdzniecība un mārketings

 

Mārketinga plānošana un zīmola vadība

 

Vizuālā komunikācija

 

E-komercija

 

Digitālā mārketinga stratēģijas un rīki

 

Influenceru mārketings

 

C daļa (Brīvas izvēles studiju kursi)

Sabiedrisko attiecību pamati

 

Projektu vadība

 

Otra svešvaloda (krievu)

 

Digitālā satura mārketings

 

Vai jebkurš cits studiju kurss no Alberta koledžas studiju kursu kataloga

 

Prakse un kvalifikācijas darbs

Studiju prakse

 

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

 


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Studējošie tiek mudināti prakses vietu meklēt patstāvīgi, atbilstoši savām interesēm. Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi. Līdz šim studenti par prakses vietām ir izvēlējušies tādas organizācijas kā SIA "Domenikss", SIA "Latgales Alus", AS "Drogas", AS "Citadele Banka", SIA "Rimi Latvia" u.c.

Studiju laikā studējošajiem ir iespēja piedalīties Erasmus + projektā, 1-2 semestrus studējot vai strādājot praksi kādā no partneriestādēm Eiropā.


Kvalifikācijas darbs: Kvalifikācijas darba ietvaros studenti veic pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, jaunās preces digitālā mārketinga plāna sagatavošana, uzņēmuma digitālās reklāmas kampaņas izstrādāšana, uzņēmuma mērķa auditorijas noteikšana u.c.).

Komanda

Studiju programmas direktore:

Ilze Krūmiņa, MBA, docente.
Patlaban studē doktorantūrā. Mārketinga praktiķe ar teju 20 gadu pieredzi mārketingā. Darba pieredze: mārketinga un komunikāciju vadītāja dažādu nozaru vadošos uzņēmumos: If P&C Insurance, Rīgas Piensaimnieks, Rīgas Piena kombināts, Apotheka, Domenikss. No studentu atsauksmēm: "Zinoša un prasīga. Ļoti daudz tiek izmantoti piemēri no prakses, kas palīdz izprast vielu." Vairākkārt saņēmusi Alberta koledžas nominācijas kā labākā kvalifikācijas darba vadītāja mārketingā.


Vadošie mācībspēki:
Laura Šinka, Mg.sc.soc., lektore
Ēriks Volosovskis, Mg.pol., lektors
Kristīne Tjarve, Mg.paed., lektore

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Absolventu iespējas

Mārketinga nozīme uzņēmumos un organizācijās ar katru gadu palielinās, un labi tirgvedības speciālisti ir ikviena augoša un konkurētspējīga uzņēmuma veiksmes pamats, īpaši ar attīstītām digitālā mārketinga un e-komercijas prasmēm un izpratni.

Absolventiem viena gada laikā pēc diploma saņemšanas ir iespēja doties Erasmus absolventu praksē. Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties sadaļā Erasmus.


Kur varēs strādāt?

Tirgvedības speciālisti var strādāt gan privātajos uzņēmumos, gan publiskās pārvaldes iestādēs, veicot tirgus un patērētāju izpēti un analīzi, izstrādājot un īstenojot mārketinga plānu, digitālā mārketinga stratēģiju un pielietojot daudzveidīgus digitālā mārketinga rīkus. Vari sākt strādāt kā tirgvedības speciālists, kļūt par nodaļas vai departamenta vadītāju un nākotnē pat par uzņēmuma vai organizācijas vadītāju, kā arī, balstoties uz iegūtajām digitālā mārketinga zināšanām, veiksmīgi veidot pats savu uzņēmumu.


Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām,  piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā, radniecīgā bakalaura līmeņa studiju programmā iestājoties vēlākos studiju semestros. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības ārpus Latvijas.

Absolventu atsauksmes

Kristiāns Putniņš


„Alberta koledžā esmu ieguvis nozīmīgas zināšanas, kuras viennozīmīgi tiks pielietotas reālā darba vidē, jo pasniedzēji māca no savas praktiskās pieredzes. Uzsvars uz uzdevumiem, kuros tiek pielietota loģiskā domāšana vairāk, nekā vienkārša informācijas iekalšana galvā, man ir palīdzējuši pamainīt domāšanu arī ikdienas dzīvē, un uz lietām skatīties racionālāk un loģiskāk,” par studiju pieredzi stāsta Kristiāns Putniņš.

Viņš ir pārliecinājies, ka lektori ir ļoti zinoši un vienmēr spēj iemācīt kaut ko "iz dzīves", jo pasniedzēji ir savas nozares profesionāļi. „Tāpat mācībspēki bija ļoti pretimnākoši un palīdzēja nokārtot parādus, kuri radās brīdī, kad slimoju.”

Pēc Kristiāna domām, Alberta koledža ir lieliska augstskola tiem, kuri nav pārliecināti, vai augstskolā iemācīsies to, ko viņiem reāli vajag izvēlētā profesijā. „2 vai 2,5 gados var iemācīties visu nepieciešamo, lai sāktu karjeru studētajā jomā,” uzsver topošais digitālā mārketinga speciālists.

 

Lāsma Andersone

„Studējot Alberta koledžā arī man, kā nozarē jau pieredzējušam cilvēkam, izdevās uzzināt daudz ko jaunu, uzklausīt citu cilvēku pieredzes un pastāstīt par savu,” par studiju pieredzi stāsta Lāsma Andersone, digitālā mārketinga projektu vadītāja lielākajā Latvijas būvmateriālu veikalu tīklā.

Studējot Digitālo mārketingu, Lāsmai ļoti paticis, ka pasniedzēji ir cilvēki, kuri ikdienā strādā nozarē, kuru pasniedz. „Manuprāt, tas ir ļoti liels bonuss, jo sniedz ieskatu ne tikai no mārketinga teorētiskās puses, bet arī no realitātes,” uzskata mārketinga speciāliste. Ikdienā Lāsma strādā par digitālā mārketinga projektu vadītāju, un viņu patīkami pārsteidzis tas, ka pasniedzēji ir informēti par aktualitātēm digitālajos rīkos un ””nesēž” uz novecojušas informācijas”.

„Alberta koledžu iesaku visiem - gan tiem, kuri tikai sāk savu profesionālo ceļu darba tirgū, gan tiem, kuri vēlas papildināt un nostiprināt savas zināšanas,” iedrošina Lāsma Andersone."

AKTIVITĀTES JŪNIJĀ

28.05.2024.

01.06.2024.. Tiešsaistes lekcija "International Knowledge Day". 07.06.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 4. daļa.

"RIMI" RĪGAS MARATONS

27.05.2024.

Veselā miesā vesels gars!. Ikgadējā “Rimi” Rīgas maratonā piedalījās arī Alberta koledžas studenti, kuri, apvienojot skriešanu ar pozitīvām emocijām, ieguva enerģijas lādiņu studijām!....

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 2. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums