Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MŪŽIZGLĪTĪBA

Alberta koledžā piedāvā apgūt studiju kursus, kuri būtu noderīgi profesionālajā karjerā, kā arī studējot augstākajā izglītības iestādēs (koledžā un/vai augstskolā), brīvklausītāja statusā.

Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu, un kvalifikāciju, studiju kursa vērtējumu.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 59.pantu brīvklausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, ja viņam ir atbilstošā iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai augstskola vai koledža izvērtē apgūto studiju kursu atbilstību studiju programmām vai to posmiem, piešķirot par to kredītpunktus.

Nodarbības notiek ar izvēlēto grupu (dienā, sestdienās vai e-vidē) saskaņā ar nodarbību grafiku.

Kursa samaksā ir iekļauts:

  • Lekcijas;
  • Konsultācijas;
  • Praktiskās nodarbības;
  • Kursa materiāli un e-vides izmantošanas iespējas.

Lai pieteiktos studiju kursiem, aizpildiet iesnieguma formu un nosūtiet to uz e-pastu studiju.dala@alberta-koledza.lv

 

Brīvklausītājiem pieejamie studiju kursi

Studiju kurss Kredītpunktu apjoms Semestris     Cena, Euro
           
Kultūras un mākslas vēsture  2 rudens      80
Pasākumu producēšanas pamati   2 pavasaris      80
Pasākuma scenārijs un režija  2 rudens      80
Pasākumu vizuālā noformēšana  2 rudens, pavasaris      80
Datorgrafikas pamati  2 rudens      80
Datoranimācija un modelēšana  2 pavasaris      80
Vadībzinību pamati  3 rudens      120
Publiskās pārvalde  2 rudens      80
Tiesību pamati  2 rudens      80
Personāla vadība un ētika  4 pavasaris      160
Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi  2 rudens      80
Darba un sociālās tiesības  3 rudens, pavasaris      120
Organizāciju psiholoģija  2 rudens      80
Personības psiholoģija  2 rudens, pavasaris      80
Prezentācijas prasmes  2 rudens      80
Korporatīvā kultūra  2 pavasaris      80
Nodokļi un nodevas  2 rudens      80
Grāmatvedības pamati  2 rudens      80
Vadības grāmatvedība  2 pavasaris      80
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana  3 pavasaris      80
Mikroekonomika  3 pavasaris      120
Makroekonomika  2/3 rudens      80/120
Finanses un kredīts  2 rudens      80
Projektu vadība  2 vienmēr      80
Revīzija un audits  2 pavasaris      80
Ievads komunikācijas teorijā  2 rudens      80
Retorika un prezentācijas prasmes  2 pavasaris      80
Sabiedrisko attiecību pamati  2 rudens, pavasaris      80
Mārketinga komunikācija  2 rudens      80
Reklāmas teorija un prakse  2 pavasaris      80
Ģimenes tiesības  2 pavasaris      80
Komerctiesības  3 pavasaris      120
Darba tiesības  2 rudens, pavasaris      80
Lietu tiesības  3 pavasaris      120
Eiropas Savienības publisko un privāttiesību pamati  2 rudens, pavasaris      80
Starptautisko publisko un privāttiesību pamati  3 pavasaris      120

*Studiju kursu īstenošanas semestri var mainīties atkarībā no plānotā lekciju grafika aktuālajām studentu grupām
** Ja Jūs interesē specifisks nozares studiju kurss, izvēlieties to no sadaļas Studiju programmas un norādiet iesniegumā 

 

 Uzdot jautājumu