Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


IZMAIŅAS GADA PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS NORMATĪVAJĀ REGULĒJUMĀ

Vieslekciju 2015.gada 23.novembrī 18:00-19:00, vada Arta Priede, Finanšu ministrija, Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece

Saturs:

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kas izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (turpmāk – Jaunā Grāmatvedības direktīva). 

Jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu izstrādes mērķis - Jaunās Grāmatvedības direktīvas prasību pārņemšana, kuras attiecas uz gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu, revīziju (pārbaudi) un iesniegšanu. Saskaņā ar Jaunās Grāmatvedības direktīvas noteiktajām visai Eiropas Savienībai vienotajām kritēriju robežvērtībām likumprojektā nošķirtas un definētas mikro, mazas, vidējas un lielas sabiedrības (turpmāk - sabiedrību kategorijas).

Likumā noteikts:

  1. gada pārskata saturs, sagatavošana, revīzijas (pārbaudes), iesniegšanas un publiskošanas kārtība, kā arī, sadalījumā pa sabiedrību kategorijām, gada pārskatā atklājamās informācijas apjoms, atvieglojumi un atbrīvojumi;
  2. konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības, atvieglojumi un atbrīvojumi koncerna mātes sabiedrībām, kā arī konsolidētā gada pārskata sagatavošanas, revīzijas (pārbaudes), apstiprināšanas, iesniegšanas un publiskošanas kārtība;
  3. par gada pārskata un par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu, revīziju (pārbaudi) un iesniegšanu atbildīgo persona.

Šā likuma noteikumus jāpiemēro gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai 2016.kalendārā gada laikā. Jaunais likums aizstās šī brīža spēkā esošo Gada pārskatu likumu un Konsolidēto gada pārskatu likumu.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma tiesiskais regulējums attiecināms uz komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuras pašlaik ir Gada pārskatu likuma vai Konsolidēto gada pārskatu likuma subjekti.

Arta Priede, FINANŠU MINISTRIJAS METODOLOĢIJAS UN GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS NODAĻAS VADĪTĀJAS VIETNIECE.

Ekonomista kvalifikācija - Maģistra grāds grāmatvedībā, mācījusies Latvijas Universitātē Ekonomikas un Vadības fakultātē, Grāmatvedības institūta profesionālās apmācības ekonomista (grāmatvedis) nodaļā.. Darba pieredze arī Valsts ieņēmumu dienestā pie grāmatvedības metodiku izstrādes, nodokļu maksātāju konsultēšanas. Pieredze semināru vadīšanā par grāmatvedības jautājumiem. Piedalījusies vairākās konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās, dalība darba grupās.

E-LEKCIJAS APMEKLĒTAS!

06.04.2020.

E-lekcijas apmeklē cītīgāk nekā klātienes lekcijas pirms tam. Alberta koledžas studenti patlaban notiekošās tiešsaistes lekcijas apmeklē pat uzcītīgāk, nekā klātienes lekcijas...

MAINĪTS DARBALAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

07.03.2020.. Vieslekcija „Grāmatvedības sistēmas Latvijā”. 14.03.2020.. Vieslekcija „Mūzikas menedžments. Katrīnas Dimantas pieredzes stāsts” ATCELTA!. 17.03.2020.....

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

ATCELTA!. Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

16.05.2020.. Vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.....

Uzdot jautājumu