Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀCĪBSPĒKI

DOCĒTĀJI: nozares profesionāļi

Anna Saltikova, Mg.iur., docente. Alberta koledžas valdes locekle un koledžas tradīciju glabātāja. Tiesību zinātņu maģistre, absolvējusi LU juridiskās fakultātes doktorantūru, praktizējoša juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. Vairākus gadus Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguvusi titulu „Programmas labākais pasniedzējs", kā arī titulus „Jautrākais pasniedzējs" un „Studentu draugs". Studiju kurss: Tiesību teorija

Vita Stiģe-Škuškovnika, Mg.sc.soc., docente. Alberta koledžas direktore, studiju programmas „Sabiedriskās attiecības" direktore. Ieguvusi divus bakalaura un divus maģistra grādus, absolvējot Biznesa augstskolas „Turība” Sabiedrisko attiecību fakultāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) saksofona spēles klasi. Šobrīd turpina studijas Biznesa augstskolas “Turība” doktorantūrā, izglītības vadības apakšnozarē. Mācību līdzekļu autore. Darba pieredze: Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” un JVLMA sabiedrisko attiecību vadītāja, Starptautiskā Baltijas baleta festivāla sabiedrisko attiecību vadītāja, 15 gadus saksofona spēles pasniedzēja Jāz.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā, radošu projektu vadītāja. Spēlējusi Latvijas profesionālajos orķestros, bijusi vienīgā Baltijas valstu pārstāve Eiropas Saksofonu ansamblī. Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedre. Studiju kursi: Sabiedriskās attiecības un to praktikums, Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Sabiedrisko attiecību pamati

Raimonda Liepiņa, Dr.oec., Mg.sc.comp., viesdocētāja. Studiju programmu „Iestāžu darba organizācija un vadība" un “Uzņēmējdarbība” direktore.

Marta Kontiņa, MBA, lektore. Studiju programmu “Izklaides industrijas vadība un producēšana” un “Mārketings un tā inovācijas” direktore. Iegūti bakalaura grādi Mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Humanitārajās zinātnēs specialitātē Starpkultūru sakari Latvija- Spānija Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī Banku augstskolā iegūts maģistra grāds Biznesa administrācijā specialitātē Uzņēmumu vadīšana Radošajās industrijās. Darba pieredze: Vairāk nekā 10 gadu pieredze radošo industriju projektu vadībā un mārketingā, strādājot Jura Podnieka studijā, Limbažu novada pašvaldībā, Filadelfijas Šekspīra teātrī (ASV), COMCAST TV (ASV) u.c., kā arī realizējot neatkarīgus projektus sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Dānijā, festivālu Rīgas Ritmi, Piena Svētkiem, dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem u.c. No 2016. gada vada savu uzņēmumu Story Hub, kas nodarbojas ar pasākumu un interaktīvo mediju projektu producēšanu. Studiju kursi: Radošo industriju pamati, Mūzikas nozares pamati, Pārdošanas veicināšana u.c.

Ivars Čivčišs, Mg.iur., viesdocētājs. Studiju programmas “Komercdarījumu tiesiskais regulējums” direktors. Maģistra darbs aizstāvēts iegūstot teicamu vērtējumu. Vairāku gadu pieredze vadošā amatā lielā valsts kapitālsabiedrībā, publisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisijas darbā, kā arī augstskolas lektora amatā. Studiju kursi: Ievads specialitātē un juridiskās informācijas resursi, Tiesību teorija, Konstitucionālo tiesību teorija un Latvijas konstitucionālās tiesības

Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., viesdocētāja. Alberta koledžas studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktore, Erasmus+ koordinatore. Pabeigta LLU pedagoģijas doktorantūra. Aktīvi piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autore un līdzautore. Liela pieredze starptautisko projektu izstrādē un vadīšanā. Studiju kurss: Lietišķā informātika

Kaspars Šteinbergs, Dr.oec., docents. Studiju programmas „Datorspēļu izstrāde un attīstība” direktors. Aizstāvējis promocijas darbu par audiovizuālās nozares klastera attīstības iespējām Latvijā. Kopš 2011. gada ir arī vieslektors Ekonomikas un kultūras augstskolā. Piedalījies vairākos starptautiskos projektos par audiovizuālo mediju nozares un radošo industriju attīstību Latvijā. Pētniecības intereses saistās ar stratēģisko vadību radošo industriju uzņēmumos un datorspēļu industriju. Studiju kursi: Vadībzinību pamati, Projektu vadība

Dace Briede, Mg.sc.comp., docente. Alberta koledžas studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktores vietniece, izglītības metodiķe. Kopš 2010. gada vada vairākus studiju kursus un studentu bakalaura darbus arī Ventspils Augstskolā. Studiju kurss: Programmēšana I

Jeļena Alfejeva, Dr.iur., viesdocētāja. 2012.gadā ieguvusi tiesību doktora grādu RSU Juridiskajā fakultātē, pirms tam, 1987.gadā – absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot diplomēta jurista statusu jurisprudencē. Tiesību zinātņu studijas no 1983. līdz 1987.gadam. No 2007. līdz 2013. gadam Latvijas apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece. Kopš 2013.gada vada studiju kursus vairākās Latvijas augstskolās. 2007. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. 2017. Gadā izdota monogrāfija “Apdrošināšanas tiesības”. Studiju kurss: Apdrošināšanas tiesības

Maija Anspoka, Mg.sc.soc., Mg.occup.sal., docente. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē pabeigta doktora studiju programma vadībzinībās. Darba pieredzē būtiska loma Latvijas-Lielbritānijas konsultāciju kompānijai ”Zygon Baltic Consulting”, kur veikti Mācību centra vadītājas, vēlāk – Darba drošības centra vadītājas, lektores un konsultantes pienākumi uzņēmumu vadības sistēmu un kvalitātes vadības, audita, vides aizsardzības un darba drošības jautājumos . Bijusi starptautiskās profesionālās biedrības "Iekšējo auditoru institūts" valdes locekle. Pašreizējie pienākumi saistīti ar publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi un auditu. 15 gadu ilga pieredze mācību programmu, materiālu izstrādē un lektora darbā. Studiju kursi: Darba, vides un civilā aizsardzība, Uzņēmējdarbības pamati, Uzņēmējdarbības organizēšana un vadīšana, Jaunu ideju radīšana, Vadības grāmatvedība

Ieva Avotiņa, Mg.paed., Mag.art., viesdocētāja. Mākslinieku Savienības biedre. Dalība vairākos ES projektos, kas saistīti ar izglītības programmu uzlabošanu profesionālajā izglītībā. Vairāku gadu pieredze dažādos tūrisma projektos un tūrisma grupu vadīšanā. Studiju kurss: Kultūras vēsture un mūsdienu attīstības tendences

Ina Baiko, Mg.iur, Mag.paed., viesdocētāja. Vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnese. Galvenās darbības jomas – civiltiesības un krimināltiesības. Aktīvi piedalās Latvijas juristu un starptautiskās konferencēs. Studiju kursi: Civilprocess kā darījumu aizsardzības veids, Civiltiesības

Ingus Barovskis, Dr.philol., viesdocētājs. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas katedras pētnieks, doktorantūras skolas "Letonika un starpkultūru pētījumi" zinātniskais sekretārs. Zinātnisko interešu loks saistīts ar tradicionālo un mūsdienu kultūru un mākslu. Vairāk kā 20 zinātniskas publikācijas folkloristikā, kultūrpētniecībā un literatūrzinātnē, sevišķu uzmanību pievēršot mitoloģijai, kultūrai un mītiskās domāšanas simboliem un to funkcijām mūsdienu sabiedrībā. Studiju kurss: Kultūras un mākslas vēsture

Ireta Čekse, Dr.sc.administr., viesdocētāja.  Doktorantūras studiju laikā zināšanas papildinātas Arhus Universitātē Dānijā. Šobrīd Latvijas Universitātes pētniece. Kopš 2007. gada strādā starptautiski salīdzinošajā izglītības pētniecībā, galvenokārt IEA ICCS – starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā. Padziļināti pēta izglītības un pilsoniskās izglītības procesus salīdzinošā aspektā. Pētnieciskās intereses – pilsoniskā izglītība, izglītības vadība, izglītības vide, sabiedrībā notiekošie procesi, pētījumu metodes, salīdzinošā pētniecība, multikulturālisms. Vairāku starptautisku un vietēju zinātnisku publikāciju un rakstu autore un līdzautore.  Studiju kurss: Socioloģija

Edgars Čerkovskis, Mg.sc.soc., viesdocētājs. Eiropas Komisijas ārštata eksperts ekonomikas izglītības jautājumos. Vada vairākus studiju kursus arī citās augstskolās, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā, RISEBA. Ekonomikas un uzņēmējdarbības tālmācības kursu autors un vadītājs Rīgas Tālmācības vidusskolā, Eiropas Tālmācības vidusskolā un Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā. Korporatīvo klientu  un iepirkumu nodaļas lektors mācību centrā “BUTS”. Ekonomikas un kultūras augstskolas absolventu asociācijas valdes loceklis. Studiju kursi: Inovāciju ekonomika, Ekonomikas pamati, E-komercija, Makroekonomika

Tatjana Daudiša, Mg.oec., iegūts profesionālā maģistra grāds ekonomikā LU, kā arī RTU profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā ar ekonomista kvalifikāciju. Kopš 2011. gada loģistikas un grāmatvedības priekšmetu docētāja. Darba pieredze: veicot ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības uzņēmumā  finanšu operāciju pilnu uzskaiti, finanšu pārskatu sagatavošanu; vairumtirdzniecības uzņēmuma realizācijas nodaļas vadītājas amatā; kā arī VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļas priekšnieces amatā. Studiju kursi: Nodokļi un nodevas, Grāmatvedības pamati

Jolanta Dinsberga, Mg.iur., viesdocētāja. 2003. gadā iegūts maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā. Šobrīd studē doktorantūrā. Par docētāju strādā kopš 2002. gada, jo šis darbs sagādā patiesu prieku un gandarījumu par padarīto. Vairāku mācību grāmatu, mācību metodisko materiālu, kā arī zinātnisko rakstu autore. Kā tiesību speciālists ir piedalījusies koncepciju, likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādes darba grupās, sniegusi atzinumus par dažādiem  tiesību aktu projektiem. Ar referātiem piedalījusies zinātniski praktiskajās konferencēs. Vairāku gadu darba pieredze valsts pārvaldes jomā (Valsts zemes dienestā ieņemts kadastra speciālista un jurista amats), kā arī privātajā sektorā. Pašreiz strādā par juridiskās daļas vadītāju SIA "Juridiskais birojs – EIF”, kā arī Eiropas Pastāvīgajā šķīrējtiesā un Baltijas Komercdarījumu šķīrējtiesā, ieņemot tiesneses amatu. Docē un ar iegūto praktisko pieredzi jurista profesijā dalās ar  studējošajiem vairākās izglītības iestādēs, lasot dažādus studiju kursus. Studiju kurss: Saistību tiesības

Inese Dzene, Mg.iur., viesdocētāja. Studē biznesa augstskolas “Turība” juridiskās zinātnes doktorantūrā.

Darba pieredze: Tērvetes novada domes Komunālās daļas vadītāja (darbs ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem) , LR Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta juriste un departamenta vadītāja vietniece (darbs ar iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, politikas veidošanu, administratīvo aktu projektu sagatavošanu u.c.). Papildus darbam valsts pārvaldē praktizējusi civiltiesību jomā – ģimenes un saistību tiesībās. Studiju kurss: Administratīvās  tiesības un administratīvais process kā darījumu aizsardzības veids

Andris Gabrānovs, Mg.sc.educ., Mag.sc.env., lektors. IBM apkalpošanas un remonta tehnikas kvalificēts speciālists – datortehniķa kvalifikācija. Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), ECDL, Oracle, Microsoft MVA, Linux Foundation u.tml. sertifikācija. Praktiskā ilggadējā pieredze informācijas sistēmu, datortīklu, Microsoft un Linux serveru, monitoringa, risinājumu, servisu administrēšanā, projektēšanā un uzturēšanā. Aktīva dalība Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijā, konferencēs, darba grupās izglītības jomā atvērtā pirmkoda programmatūras un risinājumu segmentā. Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas “Par atvērtā pirmkoda programmatūras piemērotības izvērtēšanu mācību procesā izglītības iestādēs” eksperts. Valsts Izglītības satura centra darba grupas “Vidējās Profesionālās izglītības teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē” eksperts. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās pilnveides kursu vadītājs. Studiju kursi: Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra, Perifērijas ierīces, Tīkla operētājsistēmas, Operētājsistemas, Vadības informāciju sistēmas, IT izmantošana vadības procesos

Tamāra Grizāne, Dr.oec., MBA tūrisma stratēģiskajā vadībā, Mg.agr., viesdocētāja. Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperte. Darba pieredze: Amatas novada pašvaldība, Jāņmuižas arodvidusskola, l/u „Cēsu zieds”. Akadēmiskās pētniecības pieredze: ViA Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūtā, RPIVA un LLU. Valsts Pārbaudījumu eksaminācijas un Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja un vietniece vairāku augstskolu bakalaura programmās. No 2015. gada Latvijas ekonomistu asociācijas (LEA) valdes locekle. Studiju kurss: Kultūras tūrisma produkts

Inta Grīnberga, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, grāmatveža kvalifikācija. Ilgstoši strādājusi grāmatvedības jomā: SIA „Interinfo Latvijā” finanšu menedžere, Latvijas Olimpiskās komitejas Sponsoru kluba galvenā grāmatvede, Centrālā  golfa kluba „Latvija” galvenā grāmatvede, Rīgas Estrādes koncertu apvienības galvenā grāmatvede, LRGA biedre, revīzijas komisijas locekle, grāmatvedības, uzņēmējdarbības profesionālo izglītības programmu akreditācijas komisijas locekle, PIKC Rīgas  Valsts tehnikums kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja, Grāmatvedības un finanšu koledžas padomes locekle. Studiju kursi: Finanses un kredīts, Revīzija un audits

Ilze Jozēna, Mg.psych., viesdocētāja. Bērnu slimnīcas Vecāku mājas vadītāja, psiholoģe un psihodrāmas psihoterapeite. Šobrīd studē Kognitīvi biheiviorālo terapiju. Vadījusi gan psihoterapijas grupas, gan apmācības dažādu uzņēmumu un nevalstisko organizāciju darbiniekiem (Vecāku māja, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Lattelecom, Lattelecom BPO, Rīgas Sociālais dienests, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valmieras novada fonds u.c.), gan apmācības jauniešiem (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, biedrība „Ģimenei un veselībai” u.c.). Dzīvo pēc moto: cilvēka pagātne ir viņa liktenis, un nākotni veido viņa paša izvēles. Katra diena kļūst par pagātni, kad tā nodzīvota - cilvēks pats veido savu likteni. Studiju kursi: Personības psiholoģija, Personības izaugsmes treniņš, Sociālā psiholoģija

Agnese Kromane, Mg.sc., viesdocētāja. Izglītību ieguvusi Amsterdamas Universitātē starptautiskā mārketinga specialitātē. Darba pieredze iegūta strādājot mārketinga jomā Roterdamas Biznesa Skolā, vadot mārketinga projektus Tuvo Austrumu reģionā konsultāciju uzņēmumā "GenomeConsulting", kā arī vadot mārketinga nodaļu individuālo darba aizsardzības līdzekļu uzņēmumā "GRIF". Šobrīd atbild par Eiropas reģionālo mārketinga nodaļu Lielbritānijas uzņēmumā "ValueLicensing". Ieguvusi starptautisko Chartered Institute of Marketing (CIM) akreditētā biedra statusu. Studiju kursi: Mārketinga plānošana

Sigita Ķirse, Mg.sc.soc., lektore. Pieredze projektu vadībā un konsultēšanā valsts, privātajā, nevalstiskajā un starptautiskajā sektorā. Ekspertīzes jomas: stratēģiskās konsultācijas izglītībā, izcilības sekmēšanā un pārmaiņu vadībā, cilvēkresursu attīstības politikas izstrāde un konsultēšana valsts tiešajā pārvaldē, ar izglītības un cilvēkresursu jautājumiem saistītu pētījumu veikšana, personāla vadības IT risinājumu izstrāde. Darba grupu vadītāja Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Studiju kurss: Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi

Elita Lazda, Mg.sc.soc.,lektore. Izglītības kvalitātes dienesta apstiprināta Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperte Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību nozarē. Sniedz dažādiem uzņēmumiem un organizācijām konsultācijas, un veic organizāciju iekšējo pārvaldes dokumentu auditu dokumentu pārvaldībā, dokumentu sistēmas ieviešanā, uzturēšanā un kontrolē atbilstoši valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām dokumentu pārvaldības jomā. Darba pieredze: Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas departamenta referente, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre un žurnāla “Bibliotēku Pasaule” redaktore, Personāla Sertifikācijas Institūta Mācību centra direktore, šobrīd Darba Pilnveides Institūta Dokumentu pārvaldības nozares vadošā auditore. Pedagoģiskā darba pieredze kopš 2009. gada, strādājot gan ar augstskolu studentiem, gan pieaugušajiem profesionālo zināšu kvalifikācijas kursos, kā arī semināros valsts ierēdņiem un pašvaldību darbiniekiem. Studiju kursi: Dokumentu pārvaldība, Lietišķā informācijas apmaiņa, Juridiskā lietvedība/datorizētā lietvedība, Lietvedība profesionālā vadība

Reinis Lazda, Mg.psych., docents. Organizāciju psihologs, testu izstrādes un darbinieku aptauju kompānijas “CreaTest” vadītājs (www.createst.lv), Latvijas Organizāciju psihologu biedrības vadītājs, Latvijas Psihologu apvienības vadītājs. Profesionālās intereses: organizāciju kultūra, darbinieku motivācija, pārmaiņu vadība, darbinieku novērtēšana. Studiju kurss: Sociālo pētījumu metodes, Organizāciju psiholoģija, Socioloģija un psiholoģija datorspēlēs

Aija Leitāne, Mg.iur., docente. Baldones novada pašvaldības Bāriņtiesas u.c. komisiju locekle. Darba pieredze: juriste un personāla daļas vadītāja VB SIA „Latvijas Televīzija", Bauskas rajona virsprokurore, Bauskas rajona tiesnese, vairāku augstskolu docente un bakalaura un maģistra darbu vadītāja u.c. 2011. gadā saņēma pirmo prēmiju par ieguldījumu Alberta koledžas attīstībā, 2012. gadā un nākamajos gados saņem tādas nominācijas kā stilīgākā pasniedzēja, pasniedzēja-optimiste, labākā kvalifikācijas darbu vadītāja, studentu mafijas locekle, smaidīgākā, atsaucīgākā un stingrākā pasniedzēja. Studiju kursi: Darba un sociālās tiesības, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, Tiesību pamati, IT nozares tiesību pamati un standarti, Tiesību aizsardzības iestādes, Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti, Komercdarījumu tiesiskais regulējums

Oskars Liepa,Mg.oec., viesdocētājs. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē iegūts bakalaura un mağistra grāds specializācijā "Muitas un nodokļu administrēšana". Pašlaik turpina studijas RSU mağistratūrā tiesību zinātņu nozarē. 10 gadu pieredze valsts pārvaldē. Latvijas juristu apvienības valdes loceklis. Studiju kurss: Latvijas un ES nodokļu tiesības

Ineta Lilinfelde, Mg.iur., viesdocētāja. Šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē doktorantūrā un izstrādā doktora darbu par tēmu "Aizgādības tiesību regulējums un to problemātika". Piedalās Latvijas juristu un starptautiskās konferencēs. Darbojas kā darba grupas loceklis Tieslietu ministrijas Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa darba grupā. Darba pieredze: vairāk kā 16 gadi pašvaldības policijā, pēdējie pieci gadi jurista amatā, šobrīd – Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšniece. Studiju kurss: Latvijas tiesību vēsture

Iveta Liniņa, Dr.oec., viesdocētāja. Docētāja ar vairāk nekā 27 gadu darba pieredzi pārdošanas un mārketinga vadībā. Vadījusi pārdošanas komandu starptautiskā uzņēmumā un starptautisku veikalu tīklu. Lasa seminārus un konsultē uzņēmumus mārketinga jautājumos un pārdošanas procesu organizēšanā. Ir Nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece un Latvijas Tirgotāju asociācijas biedre. Studiju kursi: Pārdošanas veicināšana, Tirdzniecības vadīšana

Agra Lipsberga, Mag.geogr., viedocētāja. Četras reizes iegūtas G. Ekerta starptautiskā mācību grāmatu izpētes institūta (Georg Eckert Institut) (Vācija, Braunšveiga) stipendijas. Vairāku publikāciju un grāmatu autore. Piedalījusies vietējās un starptautiskās konferencēs. Vadījusi seminārus par interaktīvo karšu izmantošanu ģeogrāfijā, VISC un izdevniecības Lielvārds organizētos tālākizglītības kursus ģeogrāfijas skolotājiem.  Piedalās VISC ESF projektā kā jaunā mācību satura izstrādes eksperte. Pieredze ceļojumu organizēšanā un vadīšanā. Studiju kurss: Latvijas un pasaules tūrisma ģeogrāfija

Inga Milēviča, Mg.philol., docente. Doktora grāda pretendente sastatāmajā un salīdzināmajā valodniecībā. Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle (Association for Business Communication, Global Psychology and Language Research Association, International Speech Communication Association, Association for the Rhetoric of Science and Technology) un starptautisku projektu dalībniece (ErasmusErasmus+, Grundtvig). Vairāk nekā 90 publikāciju autore, referente vairāk nekā 70 konferencēs, vairāku mācību līdzekļu autore. Vieslektores statusā lasījusi lekcijas Uniwersytet Łódzki (Lodza, Polija), Universidade do Minho, (Braga, Portugāle), Eirāzijas Nacionālajā Universitātē (Astana, Kazahstāna), Eotvos Lorand University (Budapešta, Ungārija)Vadījusi korporatūvos seminārus Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem, Latvijas Dzelzsceļa vadītājiem, Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem, SLO Latvia darbiniekiem u. c. Ieguvusi Alberta koledžas studentu titulus, piemēram, Gada pasniedzējs, Progress, Studentu draugs, Atraktīvākais pasniedzējs, Daiļrunīgākais pasniedzējs u.c. Studiju kursi: Ievads komunikācijas teorijā, Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika, Lietišķā komunikācija, Retorika un prezentēšanas prasmes, Korporatīvā kultūra, Profesionālā latviešu valoda

Edgars Oļševskis, Mag.iur., viesdocētājs. Kopš 2009. gada docētājs biznesa augstskolā "Turība". Nozīmīgākā darba pieredze: Valsts Cilvēktiesību birojā un Tiesībsarga birojā. Kopš 2016.gada Latvijas Cilvēktiesību centra jurists/ monitors ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) Ziemeļeiropas biroja atbalstītajā projektā "Robežu monitorings". Vairāku juridisko rakstu, publikāciju, atzinumu un viedokļu autors. Domātājs. Studiju kursi: Konstitucionālo tiesību teorija un Latvijas konstitucionālās tiesības, Starptautisko publisko un privāttiesību pamati, Eiropas Savienības publisko un privāttiesību pamati

Elizabete Palasiosa, Mg.art., lektore. Savu profesionālo izaugsmi uzsākusi ar studijām Latvijas Kultūras akadēmijā, kur iegūti gan bakalaura, gan maģistra grādi starpkultūru attiecībās, kā arī kultūras un radošo industriju menedžmentā. Būtiskākā darba pieredze gūta veidojot savu radio raidījumu, strādājot televīzijā un daudzus gadus vienā no ievērojamākām filmu studijām Latvijā. Pēdējo gadu laikā producēts daudz projektu, gan vietēja, gan starptautiska mēroga, kuri ir izveidojuši to vēlamo pieredzes un zināšanu bāzi, kas liek ķerties klāt  ar vien ambiciozākiem izaicinājumiem, tajā skaitā dalībai LIAA Radošo industriju inkubatorā, veidojot uzņēmumu "Story Hub".

Paralēli projektu vadībai un producēšanai Elizabete jau vairāk nekā 20 gadus pati kāpj uz skatuves, stājas kameras priekšā un vada pasākumus, kas laika gaitā kļuvis par profesionālo hobiju. Par lielu priekšrocību Elizabete uzskata savu lielo pasaules pieredzi, kas gūta daudz ceļojot, un vairāku svešvalodu zināšanas. Studiju kursi: Kultūras menedžments, Kino nozares pamati, Spāņu valoda

Valdis Pavlovskis, Mg.art., viesdocētājs. Profesionāls režisors (režisora Arnolda Liniņa režijas kurss), lugu un dziesmu tekstu autors (Atmostas Baltija, Eņģelis, Sniegpārslas krīt u.c.). Strādājis par aktieru meistarības pasniedzēju Latvijas Kultūras akadēmijā. Veidojis 15 Muzikālās Bankas noslēguma ceremonijas Ventspilī un Latvijas TV, režisējis tādus vasaras pasākumus kā „Jāņi dzied” un “Līgo Latvija kopā ar LR2”, veidojis Latviešu dziesmu salidojumu Arēnā Rīga, mūziklu “Pasaule pasaulīte”, Ilonas Bageles, Mārtiņa Brauna un Borisa Rezņika jubilejas koncertus. Veidojis vienīgo Baltijā multimediālo projektu ar muzikālajām strūklakām „Satikšanās pilsētā” un koncertuzvedumus „Gadalaiki”, ”Tā nav dzīve, tas ir kino”, „Jāņa Steiča kino nakts mistērijas” Latvijas estrādēs un stadionos, Eiropas latviešu kultūras svētku noslēguma koncertu Briseles centrā.

Rīkojis folkloras festivāla “Baltika” atklāšanu un gājienu, Latviešu Strēlnieku simtgades gājiena un pasākuma organizators 11. Novembra krastmalā. Neskaitāmu pilsētas, jūras svētku, Jaungada un korporatīvo pasākumu ideju autors un realizētājs. Iestudējis vairāk kā 40 izrādes Latvijas, bijušās NVS, Bulgārijas, Vācijas un Polijas leļļu un jaunatnes teātros. Studiju kursi: Pasākumu producēšana, Pasākumu scenārijs un režija, Pasākumu vizuālā noformēšana

Līga Ribkinska,Mag.philol., viesdocētāja. LU Baltu filoloģijas maģistre, medicīnas nozares uzņēmumu grupas (holdinga) „Repharm” komunikācijas direktore, šobrīd ārstu žurnāla „Medicus Bonus”  konsultante, iepriekš izdevuma galvenā redaktore, arī izdevniecības „Dienas Bizness" Medicīnas laikraksta projekta vadītāja, žurnāla ārstiem un farmaceitiem „Doctus" literārā redaktore un izdevniecības „Pilatus" vadītāja. Vairāk nekā 15 gadu pieredze latviešu valodas mācīšanā skolā un dažādu profesiju pieaugušo auditorijā. Studiju kurss: Profesionālā latviešu valoda

Aija Sannikova, Dr.oec., Mag.paed., viesdocētāja. Zinātniskās pētniecības jomas: reģionālā ekonomika, mūžizglītība, darba tirgus. Vairāk kā 15 gadu pieredze nacionālo, reģionālo un ES projektu (ESF, ERAF) vadībā, vairāk nekā 10 gadu pieredze Iepirkumu un projektu nodaļas vadībā, SIA valdes locekle. Studiju kursi: Makroekonomika, Statistika, Projektu vadība, Augstākā matemātika ekonomistiem

Uģis Segliņš, Mg.philol., viesdocētājs. Ieguvis sertificēta psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciālista izglītību Moreno institūtā Latvijā, sertificēts psihodrāmas praktiķis. Strādājis par žurnālistu, redaktoru un scenāristu Latvijas Televīzijā, tulkotāju un literārās daļas vadītāju Dailes teātrī. 2011.gadā iznākusi U.Segliņa miniatūru grāmata "Lieso laiku laimes formulas". 2012. gadā izrāžu apvienībā Panna iestudēta U.Segliņa luga "Līgavainis". 2013. gadā izdevis savu dzejas krājumu „Sejas panti”. Dziesmu tekstu autors izrādei „Mazais princis” (komponists J.Kulakovs, Liepājas teātrī 2002.g. un Jaunatnes teātrī 2015.g.). Šobrīd pasniedz psihodrāmu Moreno institūtā Latvijā un vada psihodrāmas grupas, kā arī ir lektors RISEBA. Studiju kurss: Televīzijas nozares pamati

Tatjana Sporihina, Mg.oec., sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze digitālā mārketinga nozarē, sertificēta Google AdWords un Google Analytics speciāliste. Darba pieredze: AS “Latvenergo”, AS “Baltic International Bank”, “Loylogic AG”, šobrīd digitālā mārketinga vadītāja AS “BlueOrange Bank”. Studiju kursi: Digitālā mārketinga rīki, Digitālā mārketinga stratēģijas

Sintija Stipre, Dr.iur., viesdocētāja. 19 gadus ilga darba pieredze diplomātiskajā dienestā, no tiem – 14 gadu darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokolā. Izstrādājusi Latvijas valsts karoga likumu un ar to saistītos normatīvos aktus. Aizstāvējusi disertāciju par tēmu “Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesiskais regulējums”. Eksperte valsts simbolu un diplomātiskā protokola jautājumos. Starptautisku konferenču un semināru dalībniece, vairāku publikāciju autore. Studiju kursi: Lietišķā etiķete

Agnis Škuškovniks, Mg.comp.sc., docents. ARS Diagnostikas klīnikas IT departamenta vadītājs. Latvijas personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs. Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” aktīvs biedrs. Vairāk kā 15 gadu pieredzes darbā IT nozarē: programmēšana, testēšana, sistēmanalīze, datubāzu un datortīkla administrēšana, klientu serviss. Ilgstoši darbojas IT zinātnē, pētot datorzinātņu teorētiskos pamatus. Publicējis vairākas zinātniskās publikācijas, strādājis kā pētnieks Andra Ambaiņa zinātniskajā grupā un projektā „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”. Saņēmis Čārlza Bebidža balvu Datorzinātnē par sasniegumiem pētniecībā un datorzinātnes popularizēšanu. Studiju kurss: Lietojumprogrammatūra

Dita Štefenhagena, Dr.sc.admin., viesdocētāja. Latvijas Universitātes (LU) diploms angļu filoloģijā. 2017. gadā iegūts doktora zinātniskais grāds sabiedrības vadībā, izglītības vadības apakšnozarē (Latvijas Universitāte). Vairāk nekā 15 gadu lektores pieredze Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (RPIVA), pieaugušo mācību centros. ERASMUS projektu ietvaros pasniegusi lekcijas ārzemju studentiem gan Latvijā, gan ārzemēs. 7 gadu darba pieredze ASV Miera korpusā Latvijā (US Peace Corps), ikdienā lietojot angļu valodu kā darba valodu. Pašlaik strādā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA), kā augstākās izglītības eksperts un ārējo sakaru koordinētājs. Studiju kursi: Juridiskā svešvaloda un terminoloģija, Profesionālā svešvaloda, Lietišķā svešvaloda.

Kristīne Tjarve, Mg.paed., viesdocētāja. LU maģistra grāds izglītības zinātnēs, specializējoties pieaugušo izglītībā un skolvadībā. Vairāk nekā 13 gadu darba pieredze mārketinga komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās gan valsts, gan privātajā sektorā, t.sk., nevalstiskajās organizācijās, pašlaik darbojas Imanta Ziedoņa fondā "Viegli" un neatkarīgajos projektos, nodrošinot komunikāciju kultūras nozares pasākumiem. Vairāk nekā sešu gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, sniedzot zināšanas topošajiem nozares profesionāļiem un daloties zināšanās vieslekcijās un semināros. Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) valdes priekšsēdētāja. Vairāk: https://www.linkedin.com/in/kristinetjarve/ Studiju kursi: Krīzes komunikācija, Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana

Egmonts Treiguts, Mg.phys., viesdocētājs. Augstākā izglītība iegūta Latvijas Universitātē, specialitāte "Radiofizika". Darba pieredze: kopš 1989.gada akadēmiskais un inženiera darbs Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē, lektors un docents augstskolās. Pasniedzamie studiju kursi no matemātikas un statistikas līdz datu bāzu vadības sistēmām un interneta tehnoloģijām. Vairāku gadu pieredze elektronisko iekārtu un lietojumprogrammu izstrādē. Studiju kursi: Programmēšana, WEB programmēšana, Datu struktūras un algoritmi, Programmēšana II

Ēriks Volosovskis, Mg.pol., viesdocētājs. Ieguvis maģistra grādu Politikas zinātnē Latvijas Universitātē; MBA grāda kandidāts Rīgas Biznesa skolā. Specializējas stratēģiskajā un radošajā plānošanā. Šobrīd strādā SEB bankā biznesa attīstības projektu vadītāja amatā. Iepriekš vadījis mārketinga nodaļu dzīvības apdrošināšanas kompānijā "LKB Life", bijis valdes priekšsēdētājs reklāmas aģentūrā "Ideju fabrika", mārketinga vadītājs SIA "Tapeks", PR konsultants SIA "Mediju tilts", ārštata pētnieks Aizsardzības ministrijā, konsultants Centrālajā Statistikas pārvaldē un citās iestādēs. Brīvajā laikā spēlē florbolu un klausās "vecās skolas" roku. Studiju kurss: Reklāmas teorija un prakse

Jekaterina Vozņuka, Dr.oec., viesdocētāja. Ekonomikas doktora grāds tirgzinībās iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Specializējas stratēģiskajā mārketinga un komunikācijas plānošanā. Aktīvi praktizējoša mārketinga speciāliste un izglītojošā tūrisma projektu vadītāja. Pedagoģiskā pieredze no 2002.gada. Zinātniskā pētījuma joma – teritoriju un tūrisma galamērķu mārketings. Vairāk nekā 15 publikāciju autore, referente vairāk nekā 30 starptautiskajās konferencēs. Līdzautorībā ar prof. V.Praudi izstrādājusi zinātnisko monogrāfiju "Teritoriālais mārketings" (2013). Aktīvi piedalās ERASMUS programmā: lasījusi lekcijas Turcijā, Rumānijā, Krievijā. Studiju kursi: Mārketinga komunikācija, Tirgzinības

Genādijs Zaļeskis, Dr.sc.ing., viesdocētājs. AS „Augstsprieguma tīkls” elektroinženieris un RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pētnieks. Vairāku gadu pieredze pasniedzēja darbā, kā arī Latvijas un starptautisko projektu izstrādē. Studiju kurss: Elektrotehnika un elektronika

Dzintars Zaļūksnis, Mg.iur, viesdocētājs. Ziņu portāla “InfoTOP.lv” latviešu versijas redaktors, žurnālu “Kapitāls” un “Klubs” pastāvīgs autors, nodibinājuma “Labas valodas fonds “Vārda meistari”” valdes loceklis, biedrības “Intelekts” valdes loceklis. Vairāk nekā 3000 publikācijas dažādos preses izdevumos un internetā, tulkojumi no krievu un angļu valodas. Vairāku grāmatu autors (“Deviņu pilsētu smarža”, “Mums nav naudas” u.c.). Studiju kurss: Žurnālistikas pamati

Rita Zālīte, Mg.HRM, lektore. Sociālpsiholoģisko grupu treniņu vadītāja, lektore, semināru un grupu treniņu vadītāja ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi pieaugušo tālākizglītībā. Daudzpusīga profesionālā pieredze: arī sabiedrisko attiecību veidošanā, žurnālistikā, projektu vadībā, personāla atlasē. Grāmatas “Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā  darbībā” līdzautore. Raksti un intervijas publicētas daudzos žurnālos, piemēram, Ievas Māja, Shape, Psiholoģijas Pasaule, Office Manager, Kapitāls u.c. Latvijas Mākslas terapijas asociācijas biedre, Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre, Sociālpsiholoģisko treniņu vadītāju biedrības biedre. Studiju kursi: Sociālie mediji un digitālā komunikācija, Masu komunikācija

VIESLEKTORI: Latvijā pazīstamas personības

Latvijā zināmi, talantīgi cilvēki dalās savā pieredzē ar mūsu studentiem!

Ērika Gromule

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja

 


Jānis Palkavnieks

Draugiem Group runasvīrs

 


Ilma Čepāne

Bijusī Satversmes tiesas tiesnese, Saeimas deputāte

 

 
 

Jānis Kūliņš

Vecākais risinājumu konsultants, Tieto Latvia

 

Gunārs Kūtris

12.Saeimas deputāts, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes lektors

 

Valdis Zatlers

Bijušais Latvijas Valsts prezidents

 

 

Mārtiņš Sirmais

Pavārs, gastronomiskais ceļotājs, TV raidījumu vadītājs, restorānu īpašnieks un dzīves izgaršotājs

 

 

Ģirts Majors

Mūzikas un mākslas festivāla “Positivus” rīkotājs, koncertaģentūras “Positivus Music” vadītājs, koncertzāles “Palladium” līdzīpašnieks

Elīna Egle

Latvijas Biznesa savienības Padomes priekšsēdētāja

Pauls Timrots

Raidījuma "Zebra" vadītājs
režisors

Dace Ritova

Cilvēkresursu attīstības daļas vadītāja

Juris Millers, Dr.philol.

producents,
koncertzāles "Rīga" vadītājs

Kārlis Danēvičs

Valdes loceklis, finanšu direktors, LKA Tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājs


 

Toms Grēviņš

Mūzikas redaktors


 

Zane Driņķe

Direktore

 

Kaspars Upacieris(Ufo)

Radio "Boom FM" vadītājs

 

Inga Kola

Personāla vadības direktore

Baiba Dūda

Valdes priekšsēdētāja
Direktore
 

Baiba Kaškina

CERT.LV vadītāja

Ivars Ījabs

Politologs, Asoc.prof.

Agita Miķelsone

Personālvadības pārvaldes
direktore

Jānis Endziņš

Valdes priekšsēdētājs

 

Valters Krauze

TV un radio raidījumu vadītājs

 

Ivars Svilāns

Korporatīvo attiecību vadītājs,
Pārmaiņu vadības komandas
loceklis

 

Aivars Mackevičs

Direktors

 

Aivars Endziņš

Ievērojams Latvijas jurists. Bijis pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs.
Juridiskās fakultātes profesors.

 

Jānis Palkavnieks

Draugiem.lv  grupas runasvīrs

 

Kristaps Skutelis

Tehnoloģiju bloga Kursors.lv galvenais redaktors

Pēteris Žimants

"Pure Chocolate" īpašnieks

Biruta Sloka

Latvijas Universitātes profesore

 

 

 

AK DARBA LAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

08.05.2020.. E-vieslekcija "Dāmas un kungi - Nauris Brikmanis!". 16.05.2020.. E-vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo...

STUDIJU KREDĪTI

28.04.2020.

Patīkamas izmaiņas studiju un studējošā kredītu saņemšanā. Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēja saņemt kredītu bez otrā galvotāja,...

GALDA SPĒLES

23.04.2020.

SEMINĀRS SKOLOTĀJIEM

16.04.2020.

Skolotāji aicināti piedalīties seminārā par digitālo rīku izmantošanu mācīšanas procesā. Lai sniegtu atbalstu skolotājiem, 21. aprīlī plkst. 16.00 norisināsies bezmaksas tiešsaistes...

GATAVOJIES EKSĀMENIEM!

09.04.2020.

Gatavojies eksāmeniem tiešsaistē!. Atgūsti visu ieguldījumu, iestājoties Alberta koledžā! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem matemātikā un angļu valodā. Uzņemšana turpinās!. Alberta...

E-LEKCIJAS APMEKLĒTAS!

06.04.2020.

E-lekcijas apmeklē cītīgāk nekā klātienes lekcijas pirms tam. Alberta koledžas studenti patlaban notiekošās tiešsaistes lekcijas apmeklē pat uzcītīgāk, nekā klātienes lekcijas pirms ārkārtas...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

Uzdot jautājumu