Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀRKETINGS UN TĀ INOVĀCIJAS


Studiju programma: Mārketings un tā inovācijas
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists

Akreditācija: Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Lai produkts vai pakalpojums būtu veiksmīgs, vismaz 30% resursu jāvelta mārketingam.

Programmas apraksts


Mūsdienās arvien nozīmīgāka loma ir nevis spējai saražot preci un piedāvāt pakalpojumus, bet gan spējai veiksmīgi pārdot savus ražojumus un pakalpojumus. Tāpēc mārketinga nozīme uzņēmumos un organizācijās ar katru gadu tikai palielinās, un labi mārketinga speciālisti ir ikviena augoša un konkurētspējīga uzņēmuma veiksmes pamats.
Kā teicis izcils mārketinga konsultants Pīters Drakers, inovācijām uzņēmējdarbībā ir īpaša loma, vienalga, vai jūs strādājat jau esošā uzņēmumā, sabiedriskā organizācijā, valsts iestādē vai tikko uzsāktā projektā, ko pats esat radījis, sēžot virtuvē. Tas ir veids, kādā uzņēmējs vai nu tiek pie jauniem, peļņu nesošiem resursiem, vai arī paplašina jau esošu potenciālu.


Kur varēs strādāt?


Mārketinga speciālisti var strādāt gan privātajos uzņēmumos, gan valsts iestādēs, veicot tirgus izpēti un analīzi, izstrādājot un īstenojot mārketinga plānus, nosakot preču cenas, sagatavojot informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu u.tml. Izvēloties mārketinga studijas Alberta koledžā, Tu kļūsi pieprasīts vidējos un lielos uzņēmumos vai organizācijas, kur ir plašas tālākās izaugsmes iespējas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Vari sākt kā mārketinga speciālists, kļūt par nodaļas vai departamenta vadītāju un nākotnē pat par uzņēmuma vai organizācijas vadītāju, kā arī, balstoties uz iegūtajām mārketinga zināšanām, veiksmīgi veidot pats savu uzņēmumu. Apgūstot šo programmu, pavērsies plašas darba iespējas arī sabiedrisko attiecību, reklāmas, tirgus izpētes, pasākumu organizēšanas un izklaides industrijas nozarēs.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanām ārpus studijām;
  • Interese par reklāmu, mārketingu, analītiskā domāšana un spēja meklēt radošus situāciju risinājumus;
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Kas ir ietverts studiju programmā?


Lai produkts vai pakalpojums būtu veiksmīgs, vismaz 30% resursu jāvelta mārketingam. Apgūsti Alberta koledžā jaunākās mārketinga tendences un rīkus, lai efektīvi uzrunātu savu auditoriju! To apgūt Tev palīdzēs pieredzējušākie un radošākie Latvijas speciālisti. Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt, divas obligātās studiju prakses sniedz iespēju pielietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Lai izprastu mārketinga speciālista darba specifiku, studiju ietvaros tiek organizētas arī mācību ekskursijas, radošās darbnīcas, sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem tiek izstrādāti arī reāli mārketinga plāni. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Mārketinga plānu izstrāde Latvijas Amerikas acu centra piedāvāto pakalpojumu pārdošanas apjomu palielināšana (2015.g.)
  • “Reklāmas kampaņas plāna un budžeta izstrāde pakalpojuma sniegšanas uzņēmumā”  un „Cilvēku attieksme pret E-vielām” pēc SIA „Košuma darbnīca” pasūtījuma (2014.g.)
  • pētījumi pēc SIA „Soul Sister”, deju studijas „MOST WANTED”, SIA „Pušpurs&Co” pasūtījuma. Pētījuma mērķis ir pamatpakalpojuma pārdošanas apjoma palielināšana.  Pētījumā rezultāti arī tiks izmantoti, lai uzlabotu un pilnveidotu servisu un palielinātu pārdošanas apjomus (2014.g.)
  • Pētījums par Latvijas sabiedrības vērtībām un uzvedību lejupslīdes apstākļos, kas tika publicēts vietējos un ārzemju medijos
  • Aktīva dalība studentu konferencē "Mārketings XXI gadsimtā"
  • Ziemassvētku labdarības akcija. Kopš 2008. gada programmas studenti ir iesaistīti sponsoru piesaitē
  • Uzņēmuma “Baltic Outdoor Agency” pakalpojumu mārketinga plāna izstrāde Latvijas un Lielbritānijas tirgum (2016. gads)

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

Jaunums! Programmas ietvaros studenti apgūs specializāciju "Digitālais mārketings".

Obligātie studiju kursi (profesionālie priekšmeti):

Tirgzinības
Vadībzinību pamati
Tirdzniecības vadīšana
Pārdošanas veicināšana
Starptautiskā tirdzniecība
Starptautiskais mārketings
Patērētāju rīcība tirgū
Lietišķā informātika
Grāmatvedības pamati
Reklāmas teorija un prakse
Mārketinga plānošana
Inovāciju ekonomika
Jaunu ideju radīšana
Vizuālā komunikācija


Specializācijas studiju kursi
(izvēle 2. kursā)

Digitālā mārketinga stratēģijas
Digitālā mārketinga rīki


Izvēles studiju kursi
:

E-komercija
Sabiedrisko atiecību pamati
Mārketinga pētījumi
Sociālie mediji


Vispārizglītojošie studiju kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Mikroekonomika
Makroekonomika
Statistikas pamati
Matemātika
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
Lietišķā svešvaloda
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana


Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos.Nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.


Kvalifikācijas darbs: Diplomdarba ietvaros studenti sagatavo reālu pētījumu par nozarē aktuāliem tematiem. Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu (piemēram, jaunās preces sagatavošana tirgum, jaunās preces mārketinga plāna sagatavošana, uzņēmuma reklāmas kampaņas izstrādāšana, uzņēmuma mērķa auditorijas noteikšana u.c.).

Profesiju standarti pieejami šeit.

Komanda


Studiju programmas direktore


Marta Kontiņa, iegūti bakalaura grādi Mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Humanitārajās zinātnēs specialitātē Starpkultūru sakari Latvija- Spānija Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī Banku augstskolā iegūts maģistra grāds Biznesa administrācijā specialitātē Uzņēmumu vadīšana Radošajās industrijās. Darba pieredze: Vairāk kā 10 gadu pieredze radošo industriju projektu vadībā un mārketingā, strādājot Jura Podnieka studijā, Limbažu novada pašvaldībā, Filadelfijas Šekspīra teātrī (ASV), COMCAST TV (ASV) u.c., kā arī realizējot neatkarīgus projektus sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Dānijā, festivālu Rīgas Ritmi, Piena Svētkiem, dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem u.c.


Vadošie programmas mācībspēki


Jekaterina Vozņuka, Dr.oec., lektore. Ekonomikas doktora grāds tirgzinībā iegūts LU Ekonomikas un vadības fakultātē. Mārketinga speciāliste – praktiķe. Specializējas stratēģiskajā mārketinga un komunikācijas plānošanā. Pedagoģiskā pieredze no 2002. gada. Zinātniskā pētījuma joma – teritoriju mārketings. Vairāk nekā 15 publikāciju autore, referente vairāk nekā 30 konferencēs. Studiju kursi: Mārketinga komunikācijas, Uzņēmējdarbības ekonomika.


Ēriks Volosovskis, Mag.pol., vieslektors. Ieguvis maģistra grādu Politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Specializējas stratēģiskajā un radošajā plānošanā. Vada mārketinga nodaļu dzīvības apdrošināšanas kompānijā "LKB Life". Iepriekš strādājis dažādās nozarēs un iestādēs - valdes priekšsēdētājs reklāmas aģentūrā "Ideju fabrika", mārketinga vadītājs SIA "Tapeks", PR konsultants SIA "Mediju tilts", ārštata pētnieks Aizsardzības ministrijā, konsultants Centrālajā Statistikas pārvaldē un citās iestādēs. Brīvajā laikā spēlē basketbolu un klausās "vecās skolas" roku.Studiju kurss: Reklāmas teorija un prakse. 

DARBA LAIKS 21. UN 22.02.

18.02.2020.

Mainīts darba laiks 21.02. un 22.02.. Informējam, ka ir plānotas AK darba laika izmaiņas:. 21.02.2020. 10:00 - 13:30 22.02.2020. 10:30 - 17:30 . Uz tikšanos AK svinīgajā izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

17.03.2020.. Vieslekcija „Piedzīvojumi kolektīvam”. .

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.. Vieslekcija „HR procesu automatizācija”.  .

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

17.11.2019.

Alberta koledža sveic savus studentus, mācībspēkus, absolventus un visus sadarbības partnerus Valsts svētkos!.

ZIEMASSVĒTKU BALLE

08.11.2019.

Studentu pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku ballīti!. Alberta koledžas Studentu pašpārvalde aicina ikvienu atpūsties un izballēties gribošu koledžas studentu pievienoties...

Uzdot jautājumu